הוסף כותרת עליונה ותחתונה ב-PowerPoint C#

כותרת עליונה ותחתונה במצגות PowerPoint משמשות להצגת מידע נוסף כגון מספר שקופית, מחבר, תאריך וכו’. במאמר זה תלמד כיצד להוסיף ולנהל את הכותרת העליונה והתחתונה במצגות PowerPoint PPTX/PPT באופן תכנותי באמצעות C#.

על מנת לעבוד עם כותרת עליונה ותחתונה במצגות PowerPoint, נשתמש ב-Aspose.Slides for .NET. זוהי ספריית כיתה .NET המאפשרת לך ליצור ולתפעל מסמכי PowerPoint ו-OpenOffice. אתה יכול להוריד את ה-DLL של ה-API מהקטע הורדות. כמו כן, ניתן להתקין את ה-API באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

להלן השלבים להוספת כותרת עליונה ותחתונה במצגת PowerPoint באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף כותרת עליונה ותחתונה במצגת PowerPoint.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("headerTest.pptx");

// הגדר כותרת תחתונה
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersText("My Footer text");
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersVisibility(true);

// כותרת גישה ועדכון
IMasterNotesSlide masterNotesSlide = pres.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
if (null != masterNotesSlide)
{
  foreach (IShape shape in masterNotesSlide.Shapes)
  {
    if (shape.Placeholder != null)
    {
      if (shape.Placeholder.Type == PlaceholderType.Header)
      {
        ((IAutoShape)shape).TextFrame.Text = "HI there new header";
      }
    }
  }
}

// שמור מצגת
pres.Save("HeaderFooter.pptx", SaveFormat.Pptx);

Aspose.Slides עבור .NET מאפשר לך גם להגדיר את הכותרת העליונה והתחתונה בשקופיות של דפי מידע והערות. לשם כך, תוכל להחיל שינויים בשקופית הערות ראשיות או בשקופית בודדת. הסעיפים הבאים מכסים את שני התרחישים.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשנות כותרת עליונה ותחתונה במאסטר הערות באמצעות C#.

using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// שנה הגדרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה עבור בסיס הערות וכל שקופיות ההערות
	IMasterNotesSlide masterNotesSlide = presentation.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
	if (masterNotesSlide != null)
	{
		IMasterNotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = masterNotesSlide.HeaderFooterManager;

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Footer placeholders visible
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Header placeholders visible
		headerFooterManager.SetSlideNumberAndChildSlideNumbersVisibility(true); // make the master notes slide and all child SlideNumber placeholders visible
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesVisibility(true); // make the master notes slide and all child Date and time placeholders visible

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersText("Header text"); // set text to master notes slide and all child Header placeholders
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersText("Footer text"); // set text to master notes slide and all child Footer placeholders
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesText("Date and time text"); // set text to master notes slide and all child Date and time placeholders
	}
 	// שמור מצגת
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לשנות כותרת עליונה וכותרת תחתונה בשקופיות הערות באמצעות C#.

// טען מצגת
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// שנה את הגדרות הכותרת העליונה והתחתונה עבור שקופית ההערות הראשונות בלבד
	INotesSlide notesSlide = presentation.Slides[0].NotesSlideManager.NotesSlide;
	if (notesSlide != null)
	{
		INotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = notesSlide.HeaderFooterManager;
		if (!headerFooterManager.IsHeaderVisible)
			headerFooterManager.SetHeaderVisibility(true); // make this notes slide Header placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsFooterVisible)
			headerFooterManager.SetFooterVisibility(true); // make this notes slide Footer placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsSlideNumberVisible)
			headerFooterManager.SetSlideNumberVisibility(true); // make this notes slide SlideNumber placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsDateTimeVisible)
			headerFooterManager.SetDateTimeVisibility(true); // make this notes slide Date-time placeholder visible

		headerFooterManager.SetHeaderText("New header text"); // set text to notes slide Header placeholder
		headerFooterManager.SetFooterText("New footer text"); // set text to notes slide Footer placeholder
		headerFooterManager.SetDateTimeText("New date and time text"); // set text to notes slide Date-time placeholder
	}
 	// שמור מצגת
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

קבל רישיון API בחינם

קבל [רישיון זמני] בחינם 25 לשימוש ב-Aspose.Slides עבור .NET ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להוסיף כותרת עליונה ותחתונה במצגות PowerPoint באמצעות C#. יתר על כן, ראית כיצד לשנות כותרת עליונה ותחתונה בשקופיות הערות באופן תוכנתי. חוץ מזה, אתה יכול לחקור את תיעוד כדי ללמוד עוד על Aspose.Slides עבור .NET. כמו כן, אתה יכול לשאול את השאלות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם