צור ופעל טבלאות ב-PowerPoint Java

טבלאות משמשות כדי לארגן היטב את הנתונים בצורה של שורות ועמודות. יתר על כן, הם מסכמים את הנתונים שניתן לראות ולנתח בקלות. MS PowerPoint מאפשרת גם למציגים ליצור טבלאות במצגות. בהתאם לכך, במאמר זה, תלמד כיצד ליצור ולתפעל טבלאות במצגות PowerPoint באמצעות Java.

Java API ליצירה ומניפולציה של טבלאות ב-PowerPoint PPT

כדי ליצור ולטפל בטבלאות במצגות PowerPoint, נשתמש ב-Aspose.Slides עבור Java. ה-API נועד ליצור, לתפעל ולהמיר מצגות PowerPoint ו-OpenOffice. אתה יכול להוריד את ה-JAR של ה-API או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

צור טבלה ב-PowerPoint PPT באמצעות Java

יצירת טבלה באמצעות Aspose.Slides עבור Java היא קלה כמו עוגה. השלבים הבאים מדגימים כיצד ליצור טבלה ב-PowerPoint PPT מאפס ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף טבלה ב-PowerPoint PPT ב-Java.

// צור או טען מצגת
Presentation pres = new Presentation();
try {
	// גישה לשקופית הראשונה
	ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

	// הגדר עמודות עם רוחב ושורות עם גבהים
	double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
	double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

	// הוסף צורת שולחן להחלקה
	ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

	// הגדר טקסט ופורמט גבול עבור כל תא
	for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
		for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {

			// הגדר טקסט
			tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getTextFrame().setText("Cell_" + cell);
			
			// הגדר גבול
			ICellFormat cellFormat = tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getCellFormat();
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderTop().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderBottom().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderLeft().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderRight().setWidth(5);
		}
	}
	
	// שמור PPTX בדיסק
	pres.save("table.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}

צילום המסך הבא מציג את הטבלה שיצרנו באמצעות הקוד שלמעלה.

צור טבלה ב-PowerPoint Java

גישה לטבלה ב-PPT באמצעות Java

אתה יכול גם לגשת לטבלאות במצגות PowerPoint הקיימות ולתפעל אותן לפי הצורך. להלן השלבים לגישה לטבלאות במצגת.

 • ראשית, טען מצגת קיימת באמצעות מחלקה Presentation.
 • לאחר מכן, קבל הפניה של השקופית הרצויה לאובייקט ISlide.
 • צור מופע של ITable ואתחול אותו עם null.
 • חזור על כל האובייקטים IShape באוסף ISlide.getShapes().
 • סנן את הצורות של הסוג ITable.
 • הקלד יצוק את הצורה לתוך ITable ותפעל אותה כנדרש.
 • לבסוף, שמור את המצגת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לגשת לטבלאות במצגת PowerPoint באמצעות Java.

// צור או טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("UpdateExistingTable.pptx");
try {
  // גש לשקופית הראשונה
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // אתחול ITable
  ITable tbl = null;

  // חזור על הצורות וקבל התייחסות לטבלה שנמצאה
  for (IShape shp : sld.getShapes()) 
  {
    if (shp instanceof ITable) 
    {
      tbl = (ITable) shp;
      // הגדר את הטקסט של העמודה הראשונה בשורה השנייה
      tbl.get_Item(0, 1).getTextFrame().setText("New");
    }
  }
  
  // כתוב את ה-PPTX לדיסק
  pres.save("table1_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

עיצוב טקסט בטבלאות PowerPoint באמצעות Java

Aspose.Slides עבור Java גם מאפשר לך להגדיר עיצוב של הטבלאות די בקלות, כפי שמודגם בשלבים שלהלן.

 • ראשית, טען מצגת קיימת באמצעות המחלקה Presentation.
 • לאחר מכן, קבל הפניה של השקופית הרצויה לאובייקט ISlide.
 • אחזר את ההפניה של הטבלה הרצויה מהחלקה למופע של ITable class.
 • הגדר עיצוב באמצעות מחלקות PortionFormat, ParagraphFormat ו-TextFrameFormat.
 • הקצה עיצוב לטבלה באמצעות שיטות ITable.setTextFormat()‎.
 • לבסוף, שמור את המצגת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר את העיצוב של הטבלה ב-PowerPoint באמצעות Java.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("simpletable.pptx");
try {
  // קבל התייחסות לטבלה
  ITable someTable = (ITable) pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  
  // הגדר את גובה הגופן של תאי הטבלה
  PortionFormat portionFormat = new PortionFormat();
  portionFormat.setFontHeight(25);
  someTable.setTextFormat(portionFormat);
  
  // הגדר את יישור הטקסט והשוליים הימניים של תאי טבלה בקריאה אחת
  ParagraphFormat paragraphFormat = new ParagraphFormat();
  paragraphFormat.setAlignment(TextAlignment.Right);
  paragraphFormat.setMarginRight(20);
  someTable.setTextFormat(paragraphFormat);
  
  // הגדר את סוג הטקסט האנכי של תאי טבלה
  TextFrameFormat textFrameFormat = new TextFrameFormat();
  textFrameFormat.setTextVerticalType(TextVerticalType.Vertical);
  someTable.setTextFormat(textFrameFormat);
  
  // שמור מצגת
  pres.save("result.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

נעילת יחס גובה-רוחב של טבלאות ב-PPTX באמצעות Java

אתה יכול גם לנעול את יחס הגובה-רוחב של הטבלאות ב-PowerPoint PPT באמצעות Java. להלן השלבים להשגת זאת.

 • ראשית, טען מצגת קיימת באמצעות המחלקה Presentation.
 • קבל הפניה של השקופית הרצויה לאובייקט ISlide.
 • צור טבלה או אחזר את ההפניה של טבלה קיימת לאובייקט ITable.
 • נעל את יחס הגובה-רוחב באמצעות שיטת ITable.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!ITable.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()).
 • לבסוף, שמור את המצגת בשיטת Presentation.save(String, SaveFormat).

דגימת קוד ה-Java הבאה מראה כיצד לנעול את יחס הגובה-רוחב של הטבלה ב-PowerPoint PPTX.

// טען מצגת
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // קבל התייחסות לטבלה
  ITable table = (ITable)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  System.out.println("נעילת יחס רוחב-גובה set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // נעילת יחס רוחב-גובה
  table.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()); // invert
  System.out.println("נעילת יחס רוחב-גובה set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // שמור מצגת
  pres.save("pres-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java API ליצירת טבלאות PowerPoint - קבל רישיון חינם

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.Slides עבור Java ללא מגבלות הערכה על ידי קבלת רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד ליצור טבלאות ב-PowerPoint PPT באמצעות Java. יתר על כן, ראית כיצד לגשת לטבלאות ולהגדיר את הפורמט ויחס הגובה-רוחב שלהן באופן תוכנתי. בנוסף, אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור עוד על Aspose.Slides עבור Java. כמו כן, אתה יכול לשאול את השאלות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם