המרת Word (DOC, DOCX) למערך Byte C# Java

Aspose.Words API מספק את הדרך הפשוטה ביותר להמיר מסמך של Microsoft Word DOC או DOCX למערך בתים ב-C# וב-Java.

ההמרה של מסמך Word למערך בתים מועילה בעת אחסון מסמכים במסד הנתונים ו/או לאחר אחזורם ממסד הנתונים.

Aspose.Words API מספק את הפונקציונליות לתפעל קבצי Microsoft Word מבלי להשתמש ב-Microsoft Word. אם לא מותקן לך Aspose.Words API, אנא עקוב אחר ההוראות שניתנו בדף התקנה עבור .NET ובדף התקנה לשימוש עם Java.

המרת מסמך Word למערך בייטים באמצעות C#

ניתן להשתמש ב-Aspose.Words for .NET כדי להמיר אובייקט Document לקבלת מערך בתים המייצג את המסמך בכל יישום NET. קטע הקוד הבא מדגים את ההמרה של קובץ DOC למערך בתים.

// Load the document from disk.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
MemoryStream outStream = new MemoryStream();
// Save the document to stream.
doc.Save(outStream, SaveFormat.Docx);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.ToArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
MemoryStream inStream = new MemoryStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.Save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

המרת מסמך Word למערך בייטים באמצעות Java

קטע הקוד הבא מדגים את ההמרה של קובץ DOC למערך בתים באמצעות Aspose.Words for Java API.

// Load the document.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
ByteArrayOutputStream outStream = new ByteArrayOutputStream();
// Save the document to stream.
doc.save(outStream, SaveFormat.DOCX);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.toByteArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
ByteArrayInputStream inStream = new ByteArrayInputStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

ראה גם