Konwertuj COLLADA na EMF w C#

Plik DAE to format pliku Digital Asset Exchange, który służy do wymiany danych między interaktywnymi aplikacjami 3D. Ten format pliku jest oparty na schemacie XML COLLADA (COLLAborative Design Activity), który jest otwartym standardowym schematem XML do wymiany zasobów cyfrowych między aplikacjami graficznymi. Rysunki 2D i 3D można tworzyć za pomocą oprogramowania CAD przy użyciu plików COLLADA. W szczególności możemy tworzyć i zapisywać projekty w pliku COLLADA dla projektów budowy budynków, mostów i autostrad. Programowe eksportowanie rysunków z plików COLLADA do Dokumenty EMF mogą być konieczne w niektórych przypadkach. Dzięki tym konwersjom rysunki można udostępniać w formacie przenośnym. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik COLLADA na plik EMF w języku C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Konwerter C# COLLADA na EMF – bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji pliku COLLADA na dokument EMF
 3. Konwertuj programowo COLLADA na EMF
 4. Eksport COLLADA do EMF z opcjami

Konwerter C# COLLADA na EMF — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować plik COLLADA na dokument EMF, użyjemy API Aspose.CAD for .NET. Umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami COLLADA oraz kilkoma innymi formatami plików.

Klasa Obraz jest klasą bazową dla wszystkich typów rysunków. Klasa ColladaImage reprezentuje obraz COLLADA. Ustaw właściwości PageWidth i PageHeight za pomocą klasy CadRasterizationOptions. Klasa EmfOptions umożliwia określenie opcji EMF.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.CAD

Jak przekonwertować plik COLLADA na EMF przy użyciu C#

Możemy przekonwertować rysunek COLLADA na dokument EMF za pomocą Aspose.CAD for .NET, wykonując poniższe czynności:

 • Załaduj plik rysunku COLLADA.
 • Zapisz COLLADA jako EMF.

Kroki w języku C#, aby przekonwertować plik COLLADA na dokument EMF.

Konwertuj COLLADA na EMF programowo w C#

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować COLLADA na EMF:

 1. Załaduj wejściowy plik COLLADA, używając klasy Image.
 2. Utwórz instancję klasy EmfOptions.
 3. Wywołaj metodę Save(), aby zapisać ją jako EMF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku EMF i EmfOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik COLLADA na dokument EMF przy użyciu języka C#.

string inputFile ="file.dae";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  // Zainicjuj obiekt klasy EmfOptions
  EmfOptions options = new EmfOptions();

  // Eksport COLLADA do EMF
  string outPath = "output.emf";
  image.Save(outPath, options);
}

Eksport COLLADA do EMF z opcjami w C#

Możemy określić opcje zapisywania EMF podczas konwersji pliku COLLADA do dokumentu EMF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Załaduj wejściowy plik COLLADA, używając klasy Image.
 2. Utwórz instancję klasy CadRasterizationOptions.
 3. Określ wysokość i szerokość strony.
 4. Utwórz instancję klasy EmfOptions.
 5. Ustaw właściwość VectorRasterizationOptions jako CadRasterizationOptions.
 6. Wywołaj metodę Save(), aby zapisać ją jako EMF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku EMF i EmfOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak określić wysokość i szerokość strony podczas zapisywania pliku COLLADA jako dokumentu EMF przy użyciu języka C#.

string inputFile ="file.dae";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  // Zainicjuj obiekt klasy EmfOptions
  EmfOptions options = new EmfOptions();
  
  CadRasterizationOptions cadRasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
  
  cadRasterizationOptions.PageHeight = 500;
  cadRasterizationOptions.PageWidth = 500;
  
  options.VectorRasterizationOptions = cadRasterizationOptions;

  // Eksport COLLADA do EMF
  string outPath = "output.emf";
  image.Save(outPath, options);
}

Uzyskaj bezpłatną tymczasową licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załadować istniejący plik rysunku COLLADA;
 • określ wysokość i szerokość strony;
 • zdefiniuj opcje zapisu;
 • zapisz COLLADA jako EMF w C#.

Eksportuj COLLADA do EMF w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.CAD for .NET API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy. Format pliku DAE jest oparty na schemacie XML COLLADA, w którym wszystkie elementy są zdefiniowane jako znaczniki XML. Umożliwia łączenie różnych narzędzi do przetwarzania DCC i 3D w potok produkcyjny zasobów 3D. Posiada kompleksowe kodowanie scen wizualnych, w tym geometrię, animację, shadery i fizykę. Format jest otwarty, archiwalny i zachowuje metainformacje.

Zobacz też