DWF DWFX do OBJ csharp

Plik DWF lub DWFX to plik rysunku 2D lub 3D, który może zawierać tekst, grafikę, dane lub modele trójwymiarowe. Natomiast plik Wavefront OBJ jest formatem pliku definicji geometrii, który zawiera geometrię 3D, taką jak położenie każdego wierzchołka, współrzędne tekstury, normalna wierzchołka itp. W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWF lub DWFX do pliku OBJ. Zgodnie z takimi sytuacjami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX na plik OBJ w języku C#.

Konwersja DWF lub DWFX do OBJ – Instalacja C# API

Aspose.CAD for .NET API obsługuje tworzenie, edytowanie lub konwertowanie plików DWF, DWG, DXF i kilku innych formatów plików związanych z CAD. Możesz skonfigurować interfejs API, pobierając jego pliki referencyjne jako pliki DLL z sekcji Downloads lub szybko zainstalować je za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Konwertuj DWF lub DWFX na format OBJ Programowo w C#

Aby przekonwertować plik DWF lub DWFX do formatu OBJ, wykonaj następujące czynności:

  1. Załaduj wejściowy plik DWF lub DWFX, używając obiektu klasy DwfImage.
  2. Utwórz obiekt klasy ObjOptions.
  3. Zapisz plik wyjściowy w formacie OBJ.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX na format pliku OBJ w języku C#:

// Załaduj wejściowy plik DWF lub DWFX
DwfImage document = (DwfImage)DwfImage.Load("sample.dwfx");

// Utwórz instancję klasy ObjOptions
ObjOptions options = new ObjOptions();

// Zapisz plik DWF lub DWFX jako plik OBJ 
document.Save("output.obj", options);

Poznaj więcej funkcji

Możesz zapoznać się z innymi funkcjami do pracy z różnymi plikami CAD, przeglądając sekcję dokumentacja.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować plik DWF lub DWFX do formatu pliku OBJ. Ponadto możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem forum, jeśli chcesz omówić swoje wątpliwości lub pytania.

Zobacz też

Konwertuj IFC na PDF w C#