Pliki programu Excel są zwykle używane do pracy z danymi liczbowymi. Ponadto wykresy są renderowane w celu przedstawienia danych w formie graficznej. Korzystając z języka Java, możesz przekonwertować wykres na obraz lub dokument PDF. Aspose.Cells for Java API oferuje wiele funkcji do tworzenia, edytowania lub manipulowania XLSX, XLS, XLSM, XLSB i innymi [obsługiwanymi formatów plików 6 bez konieczności instalowania programu Microsoft Excel. W tym artykule zbadamy obsługę renderowania wykresów do formatu obrazu i pliku PDF w Javie. Nakreślmy funkcje, które będziemy tutaj omawiać:

Poznajmy szczegóły, aby lepiej zrozumieć obsługę renderowania wykresów w interfejsie API języka Java.

Java API do konwersji wykresu na obraz i PDF

Możesz konwertować lub renderować wykres do różnych formatów obrazów, w tym JPG, PNG, TIFF lub BMP za pomocą Aspose.Cells for Java w kilku wywołaniach metod. Podobnie możesz renderować wykres do formatu PDF zgodnie z własnymi wymaganiami. Przede wszystkim musisz skonfigurować Aspose.Cells for Java API w swoim środowisku Java. Możesz go łatwo zainstalować, pobierając plik JAR z sekcji pobierania lub korzystając z poniższych repozytoriów i konfiguracji zależności Mavena.

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.9</version>
</dependency>

Konwertuj wykres na obraz za pomocą Java

Po pomyślnym skonfigurowaniu interfejsu API możesz wyeksportować lub przekonwertować wykres do dowolnego formatu obrazu, w tym JPG, PNG, TIFF, BMP, SVG, WMP itp. W tym przykładzie rozważmy zapisanie wykresu jako obrazu PNG. Musisz wykonać następujące kroki, aby przekonwertować wykres na obraz w Javie:

 1. Załaduj wejściowy plik XLS/XLSX
 2. Uzyskaj dostęp do Arkusz roboczy i Wykres
 3. Zainicjuj ImageOrPrintOptions, aby ustawić jakość i inne właściwości
 4. Ustaw typ obrazu i przekonwertuj wykres na obraz w Javie

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak przekonwertować wykres na obraz JPG, PNG, TIFF, BMP, SVG lub WMP przy użyciu języka Java:

// Załaduj wejściowy plik XLSX
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "SampleExcel.xlsx");
    
// Uzyskaj dostęp do wymaganego arkusza    
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Uzyskaj dostęp do określonego wykresu
Chart chart = worksheet.getCharts().get(1);

// Utwórz instancję ImageOrPrintOptions i ustaw kilka właściwości
ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
options.setVerticalResolution(300);
options.setHorizontalResolution(300);
options.setQuality(100);

// Ustaw typ obrazu dla formatu wyjściowego
options.setImageType(ImageType.PNG);

// Renderuj wykres do obrazu    
chart.toImage(dataDir + "chart.png", options);

Rzućmy okiem na zrzut ekranu obrazu wykresu wygenerowanego przez ten kod:

Konwertuj wykres na obraz PDF Java

Konwertuj wszystkie wykresy w arkuszach roboczych na obrazy za pomocą języka Java

Nauczyliśmy się już renderowania pojedynczego wykresu do obrazu. Jest to podstawowy przypadek użycia, który możemy ulepszyć i objąć scenariusz, w którym chcesz przekonwertować wszystkie wykresy we wszystkich arkuszach roboczych na odpowiednie obrazy. Musisz wykonać poniższe kroki, aby przekonwertować wszystkie wykresy w skoroszycie na obrazy:

 1. Załaduj źródłowy plik XLS/XLSX
 2. Iteruj przez każdy arkusz
 3. Przejrzyj każdy wykres w każdym arkuszu
 4. Określ różne właściwości za pomocą ImageOrPrintOptions
 5. Zapisz obraz wyjściowy Wykresu

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak konwertować wykresy na obrazy za pomocą języka Java:

// Załaduj wejściowy plik XLSX
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "SampleExcel.xlsx");

for (int sheet = 0 ; sheet < workbook.getWorksheets().getCount() ; sheet++)
{
  // Uzyskaj dostęp do wymaganego arkusza    
  Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(sheet);

  for (int i =0 ; i<worksheet.getCharts().getCount() ; i++)
  {
    // Uzyskaj dostęp do określonego wykresu
    com.aspose.cells.Chart chart = worksheet.getCharts().get(i);

    // Utwórz instancję ImageOrPrintOptions i ustaw kilka właściwości
    ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
    options.setVerticalResolution(300);
    options.setHorizontalResolution(300);
    options.setQuality(100);

    // Ustaw typ obrazu dla formatu wyjściowego
    options.setImageType(com.aspose.cells.ImageType.PNG);

    // Renderuj wykres do obrazu    
    chart.toImage(dataDir + "chart_" + (i+1) + "_" + worksheet.getName() + ".png", options);
  }
}

Konwertuj wykres do formatu PDF za pomocą języka Java

Format pliku PDF jest znany ze swojej kompatybilności z prawie wszystkimi systemami operacyjnymi. Czasami może być konieczne przekonwertowanie wykresu ze skoroszytu programu Excel na plik PDF. Chociaż możesz przekonwertować wcześniej wyrenderowany obraz do formatu PDF za pomocą interfejsów API Aspose, ale byłoby to podejście dwuetapowe. Natomiast Aspose.Cells for Java API może bezpośrednio renderować wykres jako dokument PDF. Musisz wykonać poniższe kroki, aby przeprowadzić konwersję:

 1. Załaduj wejściowy plik XLSX
 2. Wymagany dostęp Zeszyt ćwiczeń
 3. Upewnij się, że istnieje co najmniej jeden Wykres
 4. Renderuj określony wykres do formatu PDF

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak przekonwertować wykres do formatu PDF za pomocą języka Java:

// Załaduj wejściowy plik XLSX
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "SampleExcel.xlsx");

// Uzyskaj dostęp do wymaganego arkusza
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Upewnij się, że w skoroszycie znajduje się co najmniej jeden wykres
if(worksheet.getCharts().getCount() > 0)
{
  // Uzyskaj dostęp do określonego wykresu
  com.aspose.cells.Chart chart = worksheet.getCharts().get(1);

  // Wyrenderuj wykres do formatu PDF
  chart.toPdf(dataDir + "FirstChart.pdf");
}

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak konwertować wykresy w plikach Excela do formatu JPG, PNG, BMP, WMF lub PDF przy użyciu języka Java. API oferuje wiele właściwości i metod kontrolowania renderowania obrazów i dokumentów PDF. Omówiliśmy kilka możliwych przypadków użycia konwersji wykresów, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach renderowania, odwiedź referencje API, dokumentację produktu lub bezpłatne forum pomocy, jeśli potrzebujesz pomocy.

Zobacz też