JSON do CSV w C#

JSON to niezwykle używany format do przechowywania danych strukturalnych. W różnych przypadkach pliki JSON służą do przesyłania danych pomiędzy aplikacjami. Oprócz tego CSV służy również do przechowywania danych jako wartości oddzielonych przecinkami. W tym artykule dowiesz się, jak programowo zaimportować dane z plików JSON do CSV. W szczególności artykuł będzie dotyczył konwertowania danych JSON na CSV przy użyciu języka C#.

C# API do konwersji JSON na CSV

Do konwersji danych JSON do CSV wykorzystamy Aspose.Cells for .NET. Jest to potężny interfejs API do tworzenia, modyfikowania i konwertowania plików arkuszy kalkulacyjnych z poziomu aplikacji .NET. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Konwertuj dane lub plik JSON na CSV

Poniżej przedstawiono kroki konwersji danych JSON do formatu CSV przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dane JSON na format CSV.

// załaduj dane JSON
string jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// utwórz pusty obiekt skoroszytu
var workbook = new Workbook();

// dostęp do domyślnego pustego arkusza roboczego
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// ustaw JsonLayoutOptions do formatowania
var layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.ArrayAsTable = true;

// zaimportuj dane JSON do CSV
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, layoutOptions);

// zapisz plik CSV
workbook.Save("output.csv", SaveFormat.CSV);

Dane JSON

Poniżej znajdują się dane JSON, których użyliśmy w powyższym przykładzie kodu.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

Przekonwertowany plik CSV

Poniżej znajduje się przekonwertowany plik CSV.

JSON do CSV

Uzyskaj bezpłatną licencję

Zdobądź tymczasową licencję i używaj Aspose.Cells for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Pliki JSON i CSV są szeroko stosowane do przechowywania i wymiany danych w aplikacjach. W związku z tym w tym artykule omówiono sposób konwertowania danych lub plików JSON na format CSV przy użyciu języka C#. Poza tym możesz także eksplorować Aspose.Cells for .NET, korzystając z dokumentacji. Możesz także zadawać pytania za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też