JSON do PDF C#

Pliki JSON są powszechnie używane do eksportowania, importowania lub przesyłania danych w ramach aplikacji lub między nimi. Format JSON wymaga mniej formatowania i zapewnia lekki mechanizm przechowywania danych. W różnych przypadkach może być konieczna konwersja plików JSON do formatu PDF w celu udostępniania, drukowania lub innych celów. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule opisano, jak przekonwertować format JSON na PDF za pomocą języka C#.

Interfejs API języka C# do konwersji formatu JSON na format PDF — bezpłatne pobieranie

Do konwersji plików JSON do formatu PDF wykorzystamy Aspose.Cells for .NET. Jest to potężny interfejs API, który pozwala generować dokumenty arkuszy kalkulacyjnych od podstaw. Ponadto umożliwia przetwarzanie i konwertowanie istniejących plików programu Excel z poziomu aplikacji .NET. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Jak przekonwertować JSON na PDF w C#

Aspose.Cells for .NET znacznie ułatwia konwersję pliku JSON do formatu PDF, co można wykonać w kilku krokach. Aby zapisać plik JSON jako plik PDF w języku C# przy użyciu Aspose.Cells dla platformy .NET, wymagane są następujące kroki.

  • Utwórz plik Excela.
  • Załaduj dane z pliku JSON do arkusza Excel.
  • Ustaw dodatkowe opcje konwersji JSON na PDF.
  • Zapisz dane JSON jako PDF.

W poniższej sekcji pokazano, jak wykonać powyższe kroki w celu konwersji JSON na format PDF w kodzie C#.

Konwertuj JSON na PDF w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku JSON do formatu PDF przy użyciu języka C#.

  1. Utwórz instancję klasy Workbook.
  2. Wybierz domyślny Worksheet z kolekcji Worksheets.
  3. Załaduj dane JSON z pliku za pomocą metody File.ReadAllText(string).
  4. Utwórz instancję JsonLayoutOptions i ustaw opcje.
  5. Zaimportuj dane z JSON do arkusza roboczego metodą JsonUtility.ImportData w odniesieniu do obiektu Worksheet i danych JSON.
  6. Konwertuj JSON na PDF, zapisując skoroszyt jako PDF przy użyciu metody Workbook.Save(string, SaveFormat.Auto).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik JSON na format PDF w języku C#.

// utwórz obiekt skoroszytu
var workbook = new Cells.Workbook();

// dostęp do domyślnego arkusza roboczego
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// odczyt danych JSON z pliku
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// ustaw JsonLayoutOptions, aby traktować tablice jako tabelę
var options = new Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
options.ArrayAsTable = true;

// zaimportuj dane JSON do arkusza, zaczynając od komórki A1
Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// konwertować zaimportowany JSON do formatu PDF
workbook.Save("output.pdf", Cells.SaveFormat.Auto); 

API do eksportu JSON do PDF w C# - Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Cells for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych przy użyciu tymczasowej licencji.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować dane JSON do formatu PDF za pomocą języka C#. Kroki i przykładowy kod pokazały, jak ładować dane JSON i dynamicznie zapisywać je jako PDF w języku C#. Możesz użyć dostarczonego przykładowego kodu w swoich aplikacjach opartych na platformie .NET, .NET Core, Mono lub Xamarin. Ponadto możesz zapoznać się z dokumentacją Aspose.Cells for .NET. Możesz również zamieścić swoje pytania na naszym forum.

Zobacz też