Skopiuj arkusze Excela w C#

W niektórych przypadkach może być konieczne skopiowanie arkuszy roboczych w skoroszycie programu Excel lub z jednego skoroszytu do drugiego. Z drugiej strony przenoszenie arkuszy roboczych w celu zmiany ich pozycji w skoroszycie jest również wymagane w różnych scenariuszach. Aby programowo wykonać wyżej wymienione zadania, w tym artykule pokazano, jak skopiować arkusze programu Excel w języku C#. Ponadto obejmuje również sposób zmiany pozycji arkusza w skoroszycie programu Excel.

Interfejs API języka C# do kopiowania arkuszy programu Excel — bezpłatne pobieranie

Aby skopiować arkusze kalkulacyjne w plikach Excel, wykorzystamy potężne możliwości manipulacji arkuszami kalkulacyjnymi Aspose.Cells for .NET. Interfejs API zapewnia szeroką gamę funkcji do generowania i przetwarzania plików Excel z poziomu aplikacji .NET. Możesz pobrać pliki binarne interfejsu API lub zainstalować je za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Skopiuj arkusze Excela w C#

Poniżej przedstawiono kroki kopiowania arkusza w skoroszycie programu Excel przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod C# pokazuje, jak skopiować arkusz programu Excel do skoroszytu.

// Otwórz istniejący plik programu Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Utwórz obiekt WorksheetCollection w odniesieniu do arkuszy skoroszytu
WorksheetCollection sheets = wb.Worksheets;

// Skopiuj dane do nowego arkusza z istniejącego arkusza w skoroszycie
sheets.AddCopy("Sheet1");

// Zapisz plik Excela
wb.Save("CopyWithinWorkbook.xlsx");

C#: Kopiuj arkusze programu Excel z jednego skoroszytu do drugiego

Teraz przyjrzyjmy się, jak skopiować arkusz z jednego skoroszytu programu Excel do drugiego. Poniżej przedstawiono kroki, aby wykonać tę operację.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak skopiować arkusz z jednego skoroszytu do innego w języku C#.

// Otwarty plik Excela
Workbook sourceWorkbook = new Workbook("source.xlsx");

// Otwórz docelowy plik Excel
Workbook destinationWorkbook = new Workbook("destination.xlsx");

// Skopiuj pierwszy arkusz skoroszytu źródłowego do skoroszytu docelowego
destinationWorkbook.Worksheets[0].Copy(sourceWorkbook.Worksheets[0]);

// Zapisz plik Excela
destinationWorkbook.Save("copy-worksheets.xlsx");

Przenieś pozycję arkusza programu Excel w języku C#

Może się zdarzyć, że trzeba będzie zmienić rozmieszczenie arkuszy w skoroszycie. Możesz to zrobić, przesuwając arkusze do żądanych pozycji, określając indeks. Poniżej przedstawiono kroki, aby przenieść arkusz programu Excel z jednej pozycji do drugiej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przenieść arkusz programu Excel z jednej pozycji do innej przy użyciu języka C#.

// Otwórz istniejący plik programu Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Utwórz obiekt WorksheetCollection w odniesieniu do arkuszy skoroszytu
WorksheetCollection sheets = wb.Worksheets;

// Pobierz pierwszą kartę pracy.
Worksheet worksheet = sheets[0];

// Przenieś pierwszy arkusz na trzecią pozycję w skoroszycie
worksheet.MoveTo(2);

// Zapisz plik Excela
wb.Save("move-worksheet.xlsx");

Interfejs API języka C# do kopiowania arkuszy programu Excel — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz wypróbować Aspose.Cells for .NET za darmo, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak kopiować arkusze programu Excel w skoroszycie lub z jednego skoroszytu do drugiego przy użyciu języka C#. Ponadto widziałeś, jak przenosić arkusz programu Excel z jednej pozycji do drugiej w skoroszycie. Możesz poznać inne funkcje Aspose.Cells for .NET, korzystając z dokumentacji. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz na naszym forum.

Zobacz też