Skopiuj wiersze i kolumny w programie Excel przy użyciu języka C#

W niektórych przypadkach konieczne jest skopiowanie wierszy i kolumn w pliku programu Excel bez kopiowania całego arkusza. Aby programowo wykonać tę operację, w tym artykule omówiono sposób kopiowania wierszy lub kolumn w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#.

C# API do kopiowania wierszy i kolumn w programie Excel

Aspose.Cells for .NET to biblioteka klas, która umożliwia implementację funkcji automatyzacji programu Excel w aplikacjach .NET. Interfejs API zapewnia proste sposoby kopiowania wierszy i kolumn w skoroszytach programu Excel lub między nimi. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Skopiuj wiersze w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#

Poniżej przedstawiono kroki kopiowania wiersza w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak skopiować wiersz w arkuszu programu Excel w języku C#.

// Załaduj plik Excela
Workbook excelWorkbook1 = new Workbook("book1.xlsx");

// Pobierz odniesienie do pierwszego arkusza
Worksheet ws1 = excelWorkbook1.Worksheets[0];

// Skopiuj drugi wiersz z danymi, formatowaniem, obrazami i obiektami rysunkowymi do szesnastego wiersza w arkuszu
ws1.Cells.CopyRow(ws1.Cells, 1, 15);

// Zapisz plik Excela
excelWorkbook1.Save("output.xlsx");

Skopiuj kolumny w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#

Poniżej przedstawiono kroki kopiowania kolumny w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak skopiować kolumnę w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C#.

// Załaduj plik Excela
Workbook excelWorkbook1 = new Workbook("book1.xlsx");

// Pobierz odniesienie do pierwszego arkusza
Worksheet ws1 = excelWorkbook1.Worksheets[0];

// Skopiuj pierwszą kolumnę z pierwszego arkusza skoroszytu
ws1.Cells.CopyColumn(ws1.Cells, ws1.Cells.Columns[0].Index, ws1.Cells.Columns[2].Index);

// Automatyczne dopasowanie kolumny
ws1.AutoFitColumn(2);

// Zapisz plik Excela
excelWorkbook1.Save("output.xlsx");

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Cells for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych przy użyciu tymczasowej licencji.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak kopiować wiersze i kolumny w arkuszach programu Excel przy użyciu języka C#. Możesz użyć dostarczonych przykładów kodu, aby skopiować wiersze lub kolumny w różnych skoroszytach programu Excel. Ponadto możesz zapoznać się z dokumentacją Aspose.Cells for .NET. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz na naszym forum.

Zobacz też