Podziel tekst na kolumny w plikach Excela przy użyciu C++

Program Microsoft Excel umożliwia dzielenie tekstu na wiele kolumn za pomocą separatorów, takich jak spacja, przecinek lub inne znaki. Ta funkcja może być pomocna w scenariuszach, takich jak konwertowanie danych rozdzielonych przecinkami wyeksportowanych z tabeli bazy danych do postaci tabelarycznej. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak podzielić tekst na kolumny w plikach Excela przy użyciu języka C++.

C++ API do dzielenia tekstu na kolumny w plikach Excela

Wykorzystamy API Aspose.Cells for C++ do dzielenia tekstu na kolumny w plikach Excel. Jest to natywna biblioteka C++, która umożliwia tworzenie, odczytywanie i modyfikowanie plików programu Excel bez konieczności instalowania programu Microsoft Excel. Możesz zainstalować API poprzez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Podziel tekst na kolumny w plikach Excela przy użyciu C++

Poniżej przedstawiono kroki dzielenia tekstu na kolumny w plikach programu Excel.

Poniższy przykładowy kod ilustruje sposób dzielenia tekstu na kolumny w plikach programu Excel przy użyciu języka C++.

// Ścieżka katalogu źródłowego.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Ścieżka katalogu wyjściowego.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Ścieżka wyjściowego pliku programu Excel
StringPtr outputFile = outDir->StringAppend(new String("TextToColumns.xlsx"));

// Utwórz instancję klasy IWorkbook
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook();

// Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Dodaj przykładowe dane
intrusive_ptr<String> str = new String("John Teal");
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A1"))->PutValue(str);
str = new String("Peter Graham");
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A2"))->PutValue(str);
str = new String("Brady Cortez");
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A3"))->PutValue(str);
str = new String("Mack Nick");
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A4"))->PutValue(str);
str = new String("Hsu Lee");
worksheet->GetICells()->GetObjectByIndex(new String("A5"))->PutValue(str);

// Utwórz instancję klasy ITxtLoadOptions
intrusive_ptr<ITxtLoadOptions> options = Factory::CreateITxtLoadOptions();

// Określ separator do oddzielania tekstu
options->SetSeparator(' ');

// Podziel tekst na kolumny
worksheet->GetICells()->TextToColumns(0, 0, 5, options);

// Zapisz wyjściowy plik programu Excel
workbook->Save(outputFile);
Obraz wyjściowego pliku programu Excel przedstawiający tekst podzielony na dwie kolumny

Obraz wyjściowego pliku programu Excel przedstawiający tekst podzielony na dwie kolumny

Uzyskaj bezpłatną licencję

Aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz poprosić o darmową licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak podzielić tekst na wiele kolumn w plikach Excela przy użyciu języka C++. Widziałeś cały fragment kodu wraz z krokami wymaganymi do osiągnięcia tego celu. Aspose.Cells for C++ to solidny interfejs API, który zapewnia wiele dodatkowych funkcji do automatyzacji zadań związanych z programem Excel. Możesz szczegółowo zapoznać się z interfejsem API, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też