Konwertuj Visio na HTML SVG XPS

Diagramy programu Microsoft Visio służą do tworzenia rysunków technicznych lub manipulowania nimi. Możesz konwertować diagramy Visio w VSD, VSDX, VDX i kilku innych obsługiwanych formatach plików na HTML stronę internetową, SVG Obraz lub plik XPS programowo przy użyciu języka C#. Poniższe sekcje szczegółowo omawiają te konwersje:

Visio Diagrams to HTML, SVG, and XPS Converter – Instalacja C# API

Interfejs API Aspose.Diagram for .NET może być używany do tworzenia, edytowania, manipulowania lub konwertowania diagramów programu Visio programowo przy użyciu języka C#. Wystarczy wykonać proste wywołania interfejsu API, a interfejs API zajmie się resztą drobnych szczegółów. Po prostu pobierz plik DLL z sekcji Downloads lub zainstaluj go za pomocą menedżera instalacji NuGet, używając następującego polecenia:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konwertuj pliki Visio VSD/VSDX na strony internetowe HTML programowo przy użyciu języka C#

Możesz przekonwertować pliki Microsoft Visio Diagram, takie jak VSD/VSDX, na stronę internetową HTML, wykonując następujące czynności:

  1. Załaduj wejściowy plik Visio (VSD/VSDX) przy użyciu klasy Diagram.
  2. Zapisz wyjściową stronę HTML.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik programu Visio na stronę internetową HTML przy użyciu języka C#:

// Załaduj wejściowy plik Visio (VSD/VSDX) przy użyciu klasy Diagram.
Diagram diagram = new Diagram("ExportToHTML.vsd");

// Zapisz wyjściową stronę HTML.
diagram.Save("outputVSDtoHTML.html", SaveFileFormat.HTML);

Konwertuj pliki Visio VSD/VSDX na obraz SVG programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować plik Microsoft Visio na obraz SVG, wykonując poniższe czynności:

  1. Wywołaj konstruktora Diagram, aby załadować diagram VSD.
  2. Zapisz plik wyjściowy SVG z wyliczeniem SaveFileFormat.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik diagramu programu Visio, taki jak VSD/VSDX, na obraz SVG przy użyciu języka C#:

// Wywołaj konstruktora diagramu, aby załadować diagram VSD
Diagram diagram = new Diagram("ExportToSVG.vsd");

// Zapisz plik wyjściowy SVG
diagram.Save("Output.svg", SaveFileFormat.SVG);

Eksportuj plik Visio VSD/VSDX do XPS Programowo w C#

Możesz przekonwertować plik programu Visio na dokument XPS, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz plik VSD za pomocą konstruktora klasy Diagram.
  2. Wyeksportuj diagram Visio do pliku w formacie XPS metodą Save.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować plik programu Microsoft Visio na dokument XPS za pomocą języka C#:

// Otwórz plik VSD za pomocą konstruktora klasy Diagram.
Diagram diagram = new Diagram("LayOutShapesInCompactTreeStyle.vdx");

// Zapisz diagram programu Visio w pliku w formacie XPS.
diagram.Save("ExportToXPS_out.xps", SaveFileFormat.XPS);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz ocenić interfejs API bez żadnych ograniczeń, prosząc o Bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować diagram programu Microsoft Visio (VSD/VSD) na stronę internetową HTML, obraz SVG lub dokument XPS przy użyciu języka C#. Możesz także zapoznać się z innymi funkcjami API, odwiedzając Dokumentację. Ponadto prosimy o swobodne omawianie z nami wszelkich wymagań, przypadków użycia lub zapytań na Bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też