wizja do obrazu

Rysunki programu Microsoft Visio są często używane w organizacjach do różnych celów projektowych. Plik diagramu programu Visio można przekonwertować programowo na format obrazu przy użyciu języka C#. Ta konwersja jest przydatna, ponieważ obrazy można łatwo udostępniać i przeglądać w porównaniu z formatami rysunków VSD, VSDX itd. W tym artykule omówiono różne scenariusze konwersji w następujących sekcjach:

Visio Drawing to Image Converter – Instalacja API C#

Aspose.Diagram for .NET API może służyć do pracy z plikami diagramów. Możesz programowo tworzyć, edytować lub manipulować plikami VSD, VSDX i kilkoma innymi formatami plików przy użyciu języka C# w .NET Framework. Skonfiguruj interfejs API, pobierając go z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Programowo konwertuj plik Visio (VSD / VSDX) na obraz za pomocą C#

Może być konieczne przekonwertowanie rysunku programu Visio na format JPG, PNG, TIFF lub inny, wykonując następujące czynności:

  1. Wywołaj konstruktora diagramu, aby załadować wejściowy rysunek VSD/VSDX.
  2. Zapisz wyjściowy plik obrazu JPG, SVG, BMP, GIF lub SVG.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować diagram VSD/VSDX na obraz JPG, SVG, BMP, GIF lub SVG przy użyciu języka C#:

// Wywołaj konstruktora diagramu, aby załadować rysunek VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("ExportToImage.vsd");

// Zapisz wyjściowy plik obrazu JPG, SVG, BMP, GIF lub SVG
diagram.Save("ExportToImage_out.png", SaveFileFormat.PNG);

Konwertuj określoną stronę Visio VSD/VSDX na obraz za pomocą C#

Czasami możesz chcieć odwołać się do określonej strony na rysunku programu Visio i zobaczyć jej zawartość lub utworzyć miniaturę. Możesz łatwo przekonwertować określoną stronę pliku VSD/VSDX na plik obrazu. Wykonaj poniższe czynności, aby programowo renderować określoną stronę pliku diagramu programu Visio do obrazu przy użyciu języka C#:

  1. Załaduj diagram wejściowy jako plik VSD/VSDX z klasą Diagram.
  2. Określ format obrazu wyjściowego, taki jak PNG.
  3. Określ stronę z indeksem strony.
  4. Zapisz wyjściowe formaty obrazów, takie jak pliki JPG, SVG, BMP, GIF lub SVG za pomocą metody Save.

Poniższy kod wyjaśnia, jak programowo przekonwertować określoną stronę w pliku diagramu programu Visio (VSD/VSDX) na obraz przy użyciu języka C#:

// Załaduj diagram wejściowy jako plik VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("ExportPageToImage.vsd");

// Określ format obrazu wyjściowego jako PNG
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.PNG);

// Zapisz tylko jedną stronę według indeksu stron
options.PageIndex = 0;

// Zapisz wynikowy plik obrazu
diagram.Save("ExportPageToImage_out.png", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz poprosić o Bezpłatną licencję tymczasową, aby ocenić interfejs API bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się, jak przekonwertować plik diagramu programu Visio na format obrazu, a także jak programowo przekonwertować określoną stronę w pliku VSD/VSDX na obraz przy użyciu języka C#. Ponadto możesz również zajrzeć do API Documentation, aby uzyskać więcej informacji na temat API. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem Bezpłatnego forum wsparcia.

Zobacz też

Konwersja diagramów programu MS Visio do formatu PDF przy użyciu języka C#