Visio VSD VSDX do XAML csharp

Diagramy programu Visio służą do tworzenia ilustracji technicznych na kanwie o dowolnym kształcie. Natomiast XAML to rozszerzalny język znaczników aplikacji do tworzenia interfejsów użytkownika. Czasami może być konieczne przekonwertowanie pliku programu Visio w formacie VSDX lub VSD na plik XAML. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować diagram VSD lub VSDX na plik XAML w języku C#.

Visio Drawing to XAML Converter – Instalacja C# API

Aspose.Diagram for .NET API może służyć do tworzenia, edytowania, manipulowania lub konwertowania rysunków Microsoft Visio w kilku formatach, w tym VSD i VSDX. Możesz szybko uzyskać do niego dostęp, pobierając jego plik DLL z sekcji Downloads lub używając poniższego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konwertuj VSDX na plik XAML w C#

Możesz przekonwertować diagram VSDX Visio na plik XAML, wykonując następujące czynności:

  1. Zainicjuj obiekt klasy Diagram, aby załadować źródłowy diagram VSDX.
  2. Zapisz wyjściowy plik XAML przy użyciu metody Save.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować diagram VSDX na plik XAML w języku C#:

// Załaduj wejściowy diagram Visio
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// Utwórz instancję klasy XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Zapisz wyjściowy plik XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

Konwertuj plik Visio VSD na XAML w C#

Poniższe kroki wyjaśniają proces programistycznej konwersji pliku VSD programu Visio na plik XAML w języku C#:

  1. Utwórz obiekt klasy Diagram, aby załadować wejściowy plik VSD.
  2. Zapisz wyjściowy plik XAML za pomocą metody Save.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować diagram VSD Visio na plik XAML w języku C#:

// Załaduj wejściowy diagram Visio
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Utwórz instancję klasy XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Zapisz wyjściowy plik XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz sprawdzić wszystkie funkcje API w pełni, uzyskując darmową licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule zrozumiałeś proces programowej konwersji pliku VSD lub VSDX na plik XAML w języku C#. Pliki XAML są powszechnie używane do opisywania elementów interfejsu użytkownika w różnych aplikacjach. Ponadto możesz skorzystać z wielu innych funkcji zawartych w API, odwiedzając dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami na forum.

Zobacz też

Programowe tworzenie schematu blokowego w języku C#