Zaimportuj kontakt Gmail programowo w Javie

Gmail firmy Google należy do najpopularniejszych i najczęściej używanych usług pocztowych. Oprócz wysyłania i odbierania wiadomości e-mail Gmail udostępnia szereg funkcji, takich jak kalendarze, czaty itp. W niektórych przypadkach może być konieczne połączenie się z Gmailem i programowe zaimportowanie kontaktów z poziomu aplikacji. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak zaimportować kontakty z Gmaila przy użyciu języka Java. Omówimy również, jak uzyskać dostęp do kontaktów w określonej grupie e-mail.

Java API do importowania kontaktów Gmaila

Aspose.Email for Java to potężny interfejs API do tworzenia aplikacji klienta poczty e-mail. Ponadto obsługuje pracę z Gmailem, na przykład dostęp do kontaktów, kalendarzy, spotkań itp. Będziemy używać tego interfejsu API do uzyskiwania dostępu i importowania kontaktów z kont Gmail. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Importuj kontakty z Gmaila w Javie

Zanim zaczniesz, musisz utworzyć projekt w Google Developer Console, który umożliwi wykonanie kodu. Aby go utworzyć, możesz postępować zgodnie z tym przewodnikiem.

Teraz utwórz klasę pomocniczą o nazwie GoogleOAuthHelper, która zajmie się uwierzytelnianiem konta Gmail. Utwórz również klasę o nazwie OAuthUser do przechowywania informacji o użytkowniku. Poniżej znajduje się pełna implementacja obu klas.

public class OAuthUser {
    String email;
    String clientId;
    String clientSecret;
    String refreshToken;
  }
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.net.URLEncoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.UUID;

import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

/**
 * <p>
 * Konsola programisty https://console.developers.google.com/projectselector/apis/credentials?pli=1 
 * Dokumentacja https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2InstalledApp
 * </p>
 */
class GoogleOAuthHelper {
  public static final String AUTHORIZATION_URL = "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth";
  public static final String TOKEN_REQUEST_URL = "https://oauth2.googleapis.com/token";
  public static final String REDIRECT_URI = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob";
  public static final String REDIRECT_TYPE = "code";
  public static final String SCOPE = "https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcalendar" // Calendar
      + "+https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fm8%2Ffeeds%2F" // Contacts
      + "+https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F"; // IMAP & SMTP

  static String createCodeChalange() {
    String verifierStr = UUID.randomUUID().toString() + "-" + UUID.randomUUID().toString();
    System.out.println("Code Verifier: " + verifierStr);

    MessageDigest digest;
    try {
      digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      throw new IllegalAccessError(e.getMessage());
    }
    byte[] hash = digest.digest(verifierStr.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    String base64Hash = DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);

    base64Hash = base64Hash.split("=")[0];
    base64Hash = base64Hash.replace('+', '-').replace('/', '_');
    return base64Hash;
  }

  static String getAuthorizationCodeUrl(OAuthUser acc) {
    return getAuthorizationCodeUrl(acc, SCOPE, REDIRECT_URI, REDIRECT_TYPE);
  }

  static String getAuthorizationCodeUrl(OAuthUser acc, String scope, String redirectUri, String responseType) {
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("------------- OAuth 2.0 AuthorizationCodeUrl -------------");
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("Login: " + acc.email);
    String codeChallenge = createCodeChalange();

    String state = urlEncode(UUID.randomUUID().toString());
    String approveUrl = AUTHORIZATION_URL + "?client_id=" + acc.clientId + "&redirect_uri=" + redirectUri + "&response_type=" + responseType + "&scope=" + scope
        + "&code_challenge=" + codeChallenge + "&code_challenge_method=S256&state=" + state;

    System.out.println("Approve Url: " + approveUrl);
    return approveUrl;
  }

  static String urlEncode(String value) {
    try {
      return URLEncoder.encode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
      throw new IllegalAccessError(e.getMessage());
    }
  }

  static String urlDecode(String value) {
    try {
      return URLDecoder.decode(value, StandardCharsets.UTF_8.toString());
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
      throw new IllegalAccessError(e.getMessage());
    }
  }

  static String getAccessTokenByAuthCode(String authorizationCode, String codeVerifier, OAuthUser user) {
    String encodedParameters = "client_id=" + urlEncode(user.clientId) + "&client_secret=" + urlEncode(user.clientSecret) + "&code=" + urlEncode(authorizationCode)
        + "&code_verifier=" + codeVerifier + "&redirect_uri=" + urlEncode(REDIRECT_URI) + "&grant_type=authorization_code";
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("------------- OAuth 2.0 AccessTokenByAuthCode -------------");
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("Authorization code: " + authorizationCode);

    String result = "";
    Map<String, String> token = geToken(encodedParameters);
    for (String key : token.keySet()) {
      System.out.println(key + ": " + token.get(key));
      if (key.equals("refresh_token")) {
        result = token.get(key);
      }
    }

    System.out.println("---------------------------------------------------------");

    return result;
  }

  static String getAccessTokenByRefreshToken(OAuthUser user) {
    String encodedParameters = "client_id=" + urlEncode(user.clientId) + "&client_secret=" + urlEncode(user.clientSecret) + "&refresh_token=" + urlEncode(user.refreshToken)
        + "&grant_type=refresh_token";
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("----------- OAuth 2.0 AccessTokenByRefreshToken -----------");
    System.out.println("---------------------------------------------------------");
    System.out.println("Login: " + user.email);

    String result = "";
    Map<String, String> token = geToken(encodedParameters);
    for (String key : token.keySet()) {
      System.out.println(key + ": " + token.get(key));
      if (key.equals("access_token")) {
        result = token.get(key);
      }
    }

    System.out.println("---------------------------------------------------------");

    return result;
  }

  static Map<String, String> geToken(String encodedParameters) {
    try {
      HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) new URL(TOKEN_REQUEST_URL).openConnection();
      connection.setRequestMethod("POST");

      byte[] requestData = encodedParameters.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);

      connection.setUseCaches(false);
      connection.setDoInput(true);
      connection.setDoOutput(true);
      connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
      connection.setRequestProperty("Content-Length", "" + requestData.length);

      final OutputStream st = connection.getOutputStream();
      try {
        st.write(requestData, 0, requestData.length);
      } finally {
        st.flush();
        st.close();
      }

      connection.connect();

      if (connection.getResponseCode() >= HttpURLConnection.HTTP_BAD_REQUEST) {
        throw new IllegalAccessError("Operation failed: " + connection.getResponseCode() + "/" + connection.getResponseMessage() + "\r\nDetails:\r\n{2}"
            + readInputStream(connection.getErrorStream()));
      }

      String responseText = readInputStream(connection.getInputStream());

      Map<String, String> result = new HashMap<String, String>();
      System.out.println(responseText);
      String[] strs = responseText.replace("{", "").replace("}", "").replace("\"", "").replace("\r", "").replace("\n", "").split(",");
      for (String sPair : strs) {
        String[] pair = sPair.split(":");
        String name = pair[0].trim().toLowerCase();
        String value = urlDecode(pair[1].trim());
        result.put(name, value);
      }

      return result;
    } catch (IOException e) {
      throw new IllegalAccessError(e.getMessage());
    }
  }

  static String readInputStream(InputStream is) {
    if (is == null)
      return "";

    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    String line;
    try {
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        result.append(line);
      }
    } catch (IOException e) {
      // ignorować
    }
    return result.toString();
  }
}

Importuj kontakty z konta Gmail

Poniżej przedstawiono kroki importowania kontaktów z konta Gmail w Javie.

 • Utwórz obiekt klasy OAuthUser i zainicjuj go za pomocą adresu e-mail, identyfikatora klienta i klucza tajnego klienta.
 • Utwórz dwa obiekty łańcuchowe do przechowywania kodu autoryzacyjnego i weryfikatora kodu.
 • Uzyskaj token odświeżania i token dostępu.
 • Pobierz instancję klasy GmailClient do obiektu IGmailClient za pomocą metody GmailClient.getInstance(String, String).
 • Wczytaj kontakty do tablicy za pomocą metody IGmailClient.getAllContacts().
 • Zapętlaj tablicę, aby uzyskać dostęp do każdego kontaktu.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zaimportować kontakty Gmaila z konta w Javie.

OAuthUser user = new OAuthUser();

// Ustaw clientId, clientSecret i e-mail 
user.clientId = "<<clientID>>"; 
user.clientSecret = "<<clientSecret>>"; 
user.email = "<<email>>";

// Musisz ręcznie pobrać AuthorizationCode za pomocą wygenerowanego AuthorizationCodeUrl
// Ustaw kod autoryzacji
String authorizationCode = "<<authCode>>";

// Skopiuj weryfikator kodu z danych wyjściowych poprzedniego kroku
// Ustaw codeVerifier
String codeVerifier = "<<codeVerifier>>";

// Zdobądź token odświeżania
String refreshToken = GoogleOAuthHelper.getAccessTokenByAuthCode(authorizationCode, codeVerifier, user);
user.refreshToken = refreshToken;

// Uzyskaj token dostępu
String accessToken = GoogleOAuthHelper.getAccessTokenByRefreshToken(user);

// Użyj tokena dostępu w API
IGmailClient client = GmailClient.getInstance(accessToken, user.email);

Contact[] contacts = client.getAllContacts();
for (Contact contact : contacts)
	System.out.println(contact.getDisplayName() + ", " + contact.getEmailAddresses().get_Item(0));

Importuj kontakty Gmaila z grupy

Możesz także uzyskać dostęp do kontaktów z określonej grupy e-mailowej w Gmailu, wykonując poniższe czynności.

 • Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji, aby zainicjować IGmailClient.
 • Wywołaj metodę IGmailClient.getAllGroups(), aby umieścić grupy w obiekcie ContactGroupCollection.
 • Przefiltruj wymagane grupy na podstawie tytułu.
 • Uzyskaj dostęp do kontaktów z grupy za pomocą metody IGmailClient.getContactsFromGroup(String).
 • Zapętlaj tablicę, aby uzyskać dostęp do każdego kontaktu.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zaimportować kontakty z określonej grupy Gmaila w Javie.

OAuthUser user = new OAuthUser();

// Ustaw clientId, clientSecret i e-mail 
user.clientId = "<<clientID>>"; 
user.clientSecret = "<<clientSecret>>"; 
user.email = "<<email>>";

// Musisz ręcznie pobrać AuthorizationCode za pomocą wygenerowanego AuthorizationCodeUrl
// Ustaw kod autoryzacji
String authorizationCode = "<<authCode>>";

// Skopiuj weryfikator kodu z danych wyjściowych poprzedniego kroku
// Ustaw codeVerifier
String codeVerifier = "<<codeVerifier>>";

// Zdobądź token odświeżania
String refreshToken = GoogleOAuthHelper.getAccessTokenByAuthCode(authorizationCode, codeVerifier, user);
user.refreshToken = refreshToken;

// Uzyskaj token dostępu
String accessToken = GoogleOAuthHelper.getAccessTokenByRefreshToken(user);

// Użyj tokena dostępu w API
IGmailClient client = GmailClient.getInstance(accessToken, user.email);

// Pobierz kontakty z określonej grupy
ContactGroupCollection groups = client.getAllGroups();
GoogleContactGroup group = null;
for (GoogleContactGroup g : groups) {
	if ("TestGroup".equals(g.getTitle())) {
		group = g;
	}
}

// Pobierz kontakty z grupy
if (group != null) {
	Contact[] contacts2 = client.getContactsFromGroup(group.getId());
	for (Contact con : contacts2)
		System.out.println(con.getDisplayName() + "," + con.getEmailAddresses().get_Item(0).toString());
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać darmową tymczasową licencję na korzystanie z Aspose.Email for Java bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo importować kontakty Gmaila z konta w Javie. Ponadto widziałeś, jak uzyskać dostęp do kontaktów z określonej grupy e-mail w Gmailu. Oprócz tego możesz przejrzeć dokumentację, aby dowiedzieć się więcej o Aspose.Email dla Javy. Możesz także zadawać pytania za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też