Konwertuj XBRL na PDF za pomocą C#

Plik XBRL (eXtensible Business Reporting Language) zapewnia cyfrowe raportowanie biznesowe w celu wymiany informacji biznesowych. Zapewnia sposób przekazywania danych biznesowych i finansowych, takich jak bilanse, zestawienia przepływów pieniężnych, księgi rachunkowe itp. W różnych przypadkach może być konieczne wyodrębnienie i udostępnienie danych XBRL w formacie PDF. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować XBRL na PDF za pomocą C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

  1. C# API do konwersji XBRL na PDF
  2. Konwertuj XBRL na PDF
  3. [Konwertuj XBRL XML na PDF](#Convert-XBRL-XML-to-PDF- using-CSharp)

C# API do konwersji XBRL na PDF

Aby przekonwertować dokumenty XBRL na PDF, zastosujemy dwuetapową procedurę. Najpierw użyjemy Aspose.Finance for .NET do konwersji XBRL na XLSX, a następnie przekonwertujemy XLSX na dokument PDF za pomocą Aspose.Cells for .NET API. Pobierz biblioteki DLL interfejsów API lub zainstaluj je za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Finance
PM> Install-Package Aspose.Cells

Konwertuj XBRL na PDF w C#

Możemy łatwo przekonwertować plik XBRL (.xbrl) na dokument PDF, wykonując czynności podane poniżej:

  1. Najpierw załaduj plik XBRL przy użyciu klasy XbrlDocument.
  2. Następnie utwórz instancję klasy SaveOptions i ustaw SaveFormat na XLSX.
  3. Następnie przekonwertuj XBRL na XLSX i zapisz w obiekcie FileStream metodą XbrlDocument.Save().
  4. Następnie otwórz obiekt XLSX FileStream przy użyciu klasy Workbook.
  5. Na koniec wywołaj metodę Workbook.Save(), aby zapisać dokument w formacie PDF. Pobiera ścieżkę pliku wyjściowego i typ SaveFormat (PDF) jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak przekonwertować XBRL na plik PDF przy użyciu języka C#.

// Załaduj dokument XBRL
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xbrl");

// Ustaw opcje zapisywania
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Zapisz XBRL jako XLSX w strumieniu plików
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Zapisz dokument w formacie PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);
Konwertuj XBRL na PDF w C#

Konwertuj XBRL na PDF.

Konwertuj XBRL XML na PDF za pomocą C#

Możemy również przekonwertować dane XBRL z pliku XML (.xml) na dokument PDF, wykonując czynności wspomniane wcześniej. Jednak w pierwszym kroku musimy tylko wprowadzić plik .xml zamiast pliku .xbrl.

Poniższy przykładowy kod demonstruje, jak przekonwertować plik XML na dokument PDF przy użyciu języka C#.

// Załaduj dokument XML
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xml");

// Ustaw opcje zapisywania
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Zapisz XML jako XLSX w strumieniu plików
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Otwórz plik Excela
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Zapisz dokument w formacie PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować plik XBRL na dokument PDF. Widzieliśmy również, jak programowo zapisywać dane XBRL z pliku XML do dokumentu PDF. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Finance for .NET API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy technicznej.

Zobacz też