Konwertuj HTML na JPG w C#

Szukasz sposobu na konwersję stron internetowych lub dokumentów HTML do formatu JPG przy użyciu języka C#? Jeśli jesteś programistą, który musi konwertować strony HTML na JPG lub generować ciąg znaków HTML jako obraz JPG, ten artykuł pomoże Ci nauczyć się, jak to zrobić za pomocą języka C# i zbudować własną aplikację konwertującą HTML na JPG. Znajdziesz szczegółowe instrukcje i fragmenty kodu, które pomogą Ci bardzo łatwo przekonwertować HTML na JPG w C#.

Tworzymy strony internetowe przy użyciu HTML (Hyper Text Markup Language), języka znaczników. Strony HTML zawierają elementy HTML, takie jak formularze, tekst, obrazy, animacje, linki itp. Strony internetowe możemy konwertować i zapisywać programowo jako obrazy JPG. JPG jest najczęściej używanym formatem obrazu. Obrazy wysokiej jakości można przechowywać w plikach JPG z bezstratną kompresją. Jest to najpopularniejszy format obrazu do udostępniania zdjęć i innych obrazów w Internecie oraz między urządzeniami mobilnymi a komputerami.

Konwersja HTML do JPG umożliwia zapisywanie witryn internetowych lub innych samodzielnych stron internetowych HTML w przenośnym formacie obrazu. Przekonwertowane obrazy można następnie wykorzystać do różnych celów, takich jak osadzenie w prezentacji programu PowerPoint, wysłanie pocztą e-mail lub udostępnienie w Internecie. Czytaj dalej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konwersji HTML na JPG w języku C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# HTML to JPG Converter API
 2. Konwertuj HTML na JPG
 3. Konwertuj HTML na JPG z opcjami zapisu
 4. Eksportuj ciąg HTML do JPG
 5. Konwertuj HTML na JPG z aktywnego adresu URL

Interfejs API konwertera C# HTML na JPG

Do konwersji HTML na JPG będziemy używać API Aspose.HTML for .NET. API umożliwia tworzenie dokumentów HTML. Dodatkowo umożliwia modyfikację i wyodrębnianie danych z dokumentów HTML. Interfejs API umożliwia także konwersję i renderowanie dokumentów HTML bez konieczności korzystania z oprogramowania innych firm.

Klasa HTMLDocument API reprezentuje dokument HTML lub stronę internetową, którą widzimy w przeglądarce. Możemy określić różne opcje zapisu podczas zapisywania jako obraz JPG za pomocą klasy ImageSaveOptions. API zapewnia konwersję obsługiwanych formatów przy użyciu klasy Converter. Zapewnia szeroki zakres konwersji do popularnych formatów, takich jak PDF, XPS, formaty graficzne itp. Metody ConvertHTML() tej klasy umożliwiają konwersję HTML do inne formaty.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Html

Konwertuj HTML na JPG za pomocą C#

Możemy łatwo przekonwertować dowolny plik HTML na obraz JPG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument HTML przy użyciu klasy HTMLDocument.
 2. Następnie utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
 3. Następnie określ format jako ImageFormat.Jpeg.
 4. Na koniec wywołaj metodę Converter.ConvertHTML(). Jako argumenty przyjmuje HTMLDocument, ImageSaveOptions i wyjściową ścieżkę pliku JPG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik HTML na obraz JPG w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik HTML na obraz JPG.
// Załaduj wejściowy plik HTML
var document = new HTMLDocument(@"C:\Files\sample.html");

// Zainicjuj ImageSaveOptions 
var options = new ImageSaveOptions();

// Określ format obrazu jako Jpeg
options.Format = ImageFormat.Jpeg;

// Konwertuj HTML na JPG
Converter.ConvertHTML(document, options, @"C:\Files\output.jpg");
Konwertuj HTML na JPG za pomocą C#

Konwertuj HTML na JPG za pomocą C#

Konwertuj HTML na JPG z opcjami zapisu w C#

Klasa ImageSaveOptions oferuje wiele właściwości ułatwiających konwersję formatów HTML na obrazy. Możemy skorzystać z następujących właściwości:

 • Właściwość SmoothingMode umożliwia wybranie jakości renderowania obrazu. Możemy wybrać dowolną z dostępnych wartości, takich jak Invalid, Default, HighSpeed, HighQuality, None i AntiAlias, aby renderować obrazy.
 • Właściwość BackgroundColor służy do ustawiania koloru tła obrazu. Domyślny kolor tła jest przezroczysty.
 • Właściwości HorizontalResolution i VerticalResolution umożliwiają ustawienie rozdzielczości poziomej i pionowej obrazów wyjściowych w pikselach na cal. Wartość domyślna dla tych właściwości to 300 dpi.
 • Właściwość PageSetup określa rozmiar strony i marginesy w pikselach.

Możemy ustawić wyżej wymienione opcje zapisywania do zapisywania pliku HTML jako obrazu JPG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument HTML przy użyciu klasy HTMLDocument.
 2. Następnie utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisu, takie jak HorizontalResolution, VerticalResolution, BackgroundColor itp.
 4. Na koniec wywołaj metodę Converter.ConvertHTML(), aby przekonwertować plik HTML na JPG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik HTML na JPG z dodatkowymi opcjami w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik HTML na obrazy JPG z opcjami zapisywania obrazu.
// Załaduj wejściowy plik HTML
var document = new HTMLDocument(@"C:\Files\sample.html");

// Zainicjuj ImageSaveOptions
var options = new ImageSaveOptions(ImageFormat.Jpeg);
options.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
options.HorizontalResolution = 200;
options.VerticalResolution = 200;
options.BackgroundColor = Color.AliceBlue;

// Ustaw rozmiar strony i marginesy
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Html.Drawing.Size(600, 800), new Margin(10, 10, 10, 10));

// Konwertuj HTML na JPG
Converter.ConvertHTML(document, options, @"C:\Files\output_saveOptions.jpg");
Konwertuj HTML na JPG z opcjami zapisu w C#

Konwertuj HTML na JPG z opcjami zapisu w C#

Eksportuj ciąg HTML do JPG w C#

Możemy również przekonwertować ciąg HTML na obraz JPG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw zdefiniuj ciąg HTML.
 2. Następnie utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
 3. Opcjonalnie zdefiniuj opcje zapisywania.
 4. Na koniec wywołaj metodę Converter.ConvertHTML(), aby przekonwertować ciąg HTML na JPG. Jako argumenty przyjmuje ciąg HTML, ImageSaveOptions i wyjściową ścieżkę pliku JPG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować ciąg HTML na obraz JPG w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje sposób generowania danych wyjściowych ciągu HTML w obrazie JPG.
string htmlString = @"<style>
    .st
    {
    color: green;
    }
    </style>
    <div id=id1>Aspose.Html rendering Text in Black Color</div>
    <div id=id2 class=''st''>Aspose.Html rendering Text in Green Color</div><div id=id3 class=''st'' style='color: blue;'>Aspose.Html rendering Text in Blue Color</div>
    <div id=id3 class=''st'' style='color: red;'><font face='Arial'>Aspose.Html rendering Text in Red Color</font></div>";

// Zainicjuj ImageSaveOptions 
var options = new ImageSaveOptions(ImageFormat.Jpeg);

// Wywołaj metodę ConvertHTML, aby przekonwertować kod HTML na format PDF      
Converter.ConvertHTML(htmlString, ".", options, @"C:\Files\HtmlStringToJpg.jpg");
Eksportuj ciąg HTML do JPG w C#

Eksportuj ciąg HTML do JPG w C#

Konwertuj HTML na JPG z Live URL w C#

Możemy również zapisać dowolną stronę internetową z działającego adresu URL jako dokument JPG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy Url z adresem URL strony internetowej.
 2. Następnie utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
 3. Opcjonalnie zdefiniuj opcje zapisywania obrazu.
 4. Na koniec zapisz HTML jako JPG, używając metody Converter.ConvertHTML(). Jako argumenty przyjmuje URL, ImageSaveOptions i wyjściową ścieżkę pliku JPG.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować HTML na JPG z aktywnego adresu URL przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować aktywną stronę internetową na obraz JPG.
// Adres URL
Url url = new Url("https://docs.aspose.com/html/net/");

// Zainicjuj ImageSaveOptions 
var options = new ImageSaveOptions(ImageFormat.Jpeg);

// Konwertuj HTML na JPG
Converter.ConvertHTML(url, options, @"C:\Files\outputFromAdres URL.jpg");
Konwertuj HTML na JPG z Live URL w C#

Konwertuj HTML na JPG z Live URL w C#

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.HTML for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załadować plik HTML;
 • określ opcje zapisu JPG;
 • konwertuj HTML z pliku, ciągu znaków lub działającej strony internetowej do JPG w C#.

Poza konwersją HTML do JPG w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.HTML for .NET API korzystając z documentation. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też