Konwertuj OneNote na HTML w Javie

OneNote to popularne narzędzie do robienia notatek, które umożliwia użytkownikom tworzenie, organizowanie i udostępnianie notatek w różnych formatach. HTML to standardowy język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Konwersja programu OneNote na format HTML może być przydatna z wielu powodów, takich jak publikowanie notatek w Internecie lub udostępnianie ich innym osobom, które nie korzystają z programu OneNote. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować OneNote na HTML w Javie.

W tym artykule poruszono następujące tematy:

 1. API Java do konwersji programu OneNote na HTML
 2. Konwertuj OneNote na HTML
 3. Konwertuj istniejący program OneNote na format HTML
 4. Eksportuj określone strony programu OneNote do formatu HTML
 5. Konwertuj program OneNote na format HTML za pomocą osadzonych zasobów
 6. Konwertuj OneNote na HTML online
 7. Darmowe zasoby edukacyjne

Interfejs API Java do konwersji programu OneNote na format HTML

Będziemy używać interfejsu API Aspose.Note for Java do konwersji dokumentów OneNote na strony internetowe HTML. Umożliwia programistom tworzenie, odczytywanie, edytowanie i manipulowanie plikami programu Microsoft OneNote bez konieczności instalowania pakietu Microsoft Office. Aspose.Note for Java umożliwia programową pracę z notatnikami, sekcjami, stronami, węzłami i innymi obiektami programu OneNote w aplikacjach Java.

Proszę pobierz plik JAR interfejsu API lub dodaj następującą konfigurację pom.xml do aplikacji Java opartej na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-note</artifactId>
  <version>23.7</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Konwertuj OneNote na HTML w Javie

Możemy utworzyć dokument OneNote i programowo przekonwertować go na stronę internetową HTML, wykonując poniższe kroki:

 1. Utwórz instancję klasy Document.
 2. Utwórz nową stronę za pomocą obiektu klasy Page.
 3. Określ ParagraphStyle i ustaw właściwości formatowania.
 4. Zainicjuj i ustaw tytuł strony przy użyciu klasy Title.
 5. Następnie dodaj stronę do dokumentu za pomocą metody appendChildLast().
 6. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać dokument programu OneNote w formacie HTML. Jako argumenty przyjmuje ścieżkę wyjściowego pliku HTML i SaveFormat.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć dokument programu OneNote i przekonwertować go na format HTML przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak utworzyć nowy dokument programu OneNote i przekonwertować go na format HTML.
// utwórz obiekt klasy Document
Document doc = new Document();

// Dodaj nową stronę
Page page = new Page();

// Określ TextStyle i ustaw właściwości formatowania
ParagraphStyle titleTextStyle = new ParagraphStyle()
          .setFontColor(Color.black)
          .setFontName("Arial")
          .setFontSize(20);

// Określ tekst tytułu
RichText titleText = new RichText().append("This is a Title!");
titleText.setParagraphStyle(titleTextStyle);

// Zainicjuj tytuł
Title title = new Title();
title.setTitleText(titleText);

// Ustaw tytuł strony
page.setTitle(title);

// Dodaj węzeł strony
doc.appendChildLast(page);

// Zapisz dokument OneNote jako HTML
doc.save("C:\\Files\\CreateOneNoteDocAndSaveToHTML_out.html", SaveFormat.Html);
Utwórz dokument programu OneNote i przekonwertuj go na stronę internetową HTML przy użyciu języka Java

Utwórz dokument programu OneNote i przekonwertuj go na stronę internetową HTML przy użyciu języka Java.

Konwertuj istniejący OneNote na HTML w Javie

Możemy również przekonwertować dowolny istniejący dokument OneNote na stronę internetową HTML, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Wywołaj metodę save(), aby zapisać dokument programu OneNote w formacie HTML.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować istniejący dokument programu OneNote na format HTML przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować istniejący dokument programu OneNote na format HTML.
// Zainicjuj dokument programu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Zapisz jako HTML
String dataDir = "C:\\Files\\Sample1_out.html";
doc.save(dataDir, SaveFormat.Html);

Eksportuj określone strony programu OneNote do formatu HTML przy użyciu języka Java

Możemy przekonwertować zakres określonych stron z dokumentu OneNote na stronę internetową HTML, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Utwórz instancję klasy HtmlSaveOptions.
 3. Ustaw PageIndex, od którego chcesz rozpocząć konwersję.
 4. Następnie określ PageCount, aby przekonwertować całkowitą liczbę stron.
 5. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać dokument programu OneNote w formacie HTML. Jako argumenty pobiera ścieżkę wyjściowego pliku HTML i opcję HtmlSaveOptions.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyeksportować zakres stron z dokumentu programu OneNote do formatu HTML przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować zakres stron z dokumentu programu OneNote na format HTML.
// Zainicjuj dokument programu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Zdefiniuj opcje zapisywania HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions();
htmlSaveOptions.setPageCount(1);
htmlSaveOptions.setPageIndex(0);

// Zapisz w formacie HTML
String dataDir = "C:\\Files\\ConvertRange.html";
doc.save(dataDir, htmlSaveOptions);

Konwertuj program OneNote na format HTML za pomocą osadzonych zasobów w języku Java

Możemy przekonwertować dokument OneNote na stronę internetową HTML i osadzić wszystkie zasoby (takie jak czcionki, obrazy i CSS) w tekście, wykonując poniższe kroki:

 1. Załaduj plik OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Utwórz instancję klasy HtmlSaveOptions.
 3. Następnie ustaw właściwości ExportCss, ExportFonts i ExportImages na ResourceExportType.ExportEmbedded.
 4. Na koniec wywołaj metodę save(), aby zapisać dokument programu OneNote w formacie HTML. Jako argumenty pobiera ścieżkę wyjściowego pliku HTML i opcję HtmlSaveOptions.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument programu OneNote na format HTML poprzez osadzenie wszystkich zasobów przy użyciu języka Java.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument programu OneNote na format HTML i osadzać zasoby.
// Zainicjuj dokument programu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Zdefiniuj opcje zapisywania HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions();
htmlSaveOptions.setExportCss(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setExportFonts(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setExportImages(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setFontFaceTypes(FontFaceType.Ttf);

// Zapisz w formacie HTML
String dataDir = "C:\\Files\\ConvertWithEmbeddedResources.html";
doc.save(dataDir, htmlSaveOptions);

Zdobądź bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Konwertuj program OneNote na format HTML online

Możesz także wypróbować naszą bezpłatną aplikację online Konwerter OneNote na HTML opracowaną przy użyciu powyższego interfejsu API.

OneNote do HTML — zasoby edukacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej na temat eksportowania notatek z programu OneNote do formatu HTML i poznać inne funkcje biblioteki, korzystając z poniższych zasobów:

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować dokument OneNote na stronę internetową HTML w Javie. Wykorzystując Aspose.Note for Java, odkryliśmy prosty i skuteczny sposób konwersji OneNote na HTML, który wymaga tylko kilku linijek kodu. Wykonując kroki opisane w tym artykule, możesz łatwo utworzyć aplikację konwertującą OneNote na HTML w języku Java. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też