Konwertuj OneNote na PDF w C#

Dokument OneNote to cyfrowy notatnik służący do gromadzenia, organizowania i współpracy z informacjami w dowolnej formie oraz współpracy wielu użytkowników w postaci notatek, rysunków, wycinków ekranu i komentarzy dźwiękowych. W niektórych przypadkach może być konieczne wyeksportowanie zawartości dokumentów programu OneNote do dokumentów PDF. PDF to najpopularniejszy format udostępniania i drukowania dokumentów bez utraty formatowania. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować dokument programu OneNote na plik PDF w języku C#.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

OneNote to PDF Converter C# API

Do konwersji dokumentów programu OneNote na format PDF będziemy używać interfejsu API Aspose.Note for .NET. Umożliwia programowe tworzenie, odczytywanie i konwertowanie dokumentów programu OneNote bez korzystania z programu Microsoft OneNote. Pobierz bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstaluj ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Note

Konwertuj istniejący dokument OneNote na PDF w C#

Możemy przekonwertować istniejący dokument programu OneNote na plik PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Załaduj plik programu OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Wywołaj metodę Save(), aby zapisać dokument programu OneNote jako plik PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i format zapisu jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować istniejący dokument programu OneNote na plik PDF przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować istniejący plik OneNote na format PDF.
// Załaduj dokument do Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Zapisz OneNote w formacie PDF
oneFile.Save("Sample1_out.pdf", SaveFormat.Pdf);
Konwertuj istniejący dokument OneNote na PDF za pomocą C#

Konwertuj istniejący dokument programu OneNote na format PDF przy użyciu języka C#.

Utwórz dokument OneNote i przekonwertuj go na PDF w C#

Możemy utworzyć dokument programu OneNote i programowo przekonwertować go na plik PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy Document.
 2. Następnie utwórz nową stronę przy użyciu obiektu klasy Page.
 3. Następnie dodaj nowo utworzoną stronę do dokumentu za pomocą metody AppendChildLast().
 4. Następnie dodaj treść, taką jak tytuł strony itp.
 5. Na koniec wywołaj metodę Save(), aby zapisać dokument programu OneNote jako plik PDF. Jako argument przyjmuje wyjściową ścieżkę pliku PDF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć dokument programu OneNote i przekonwertować go na plik PDF przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak utworzyć nowy dokument OneNote i przekonwertować go na format PDF.
// Zainicjuj dokument programu OneNote
Document doc = new Document();

// Dodaj nową stronę
Page page = new Page();
doc.AppendChildLast(page);

// Domyślny styl dla całego tekstu w dokumencie.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };

// Dodaj trochę treści
page.Title = new Title()
{
  TitleText = new RichText() { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText() { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText() { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};

// Zapisz w formacie PDF
doc.Save("CreateOneNoteDocAndSaveAsPDF.pdf");

Konwertuj zakres stron OneNote na PDF w C#

Możemy przekonwertować zakres stron z dokumentu programu OneNote na plik PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik programu OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie zdefiniuj obiekt klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie ustaw PageIndex, od którego chcesz rozpocząć konwersję.
 4. Następnie ustaw PageCount, aby przekonwertować całkowitą liczbę stron.
 5. Na koniec wywołaj metodę Save(), aby zapisać dokument programu OneNote jako plik PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować zakres stron z dokumentu programu OneNote na plik PDF przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować zakres stron programu OneNote na format PDF.
// Załaduj dokument do Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Zainicjuj obiekt PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Ustaw indeks strony: 0 oznacza rozpoczęcie zapisywania od pierwszej strony.
options.PageIndex = 0;

// Ustaw liczbę stron: 1 oznacza zapisanie tylko jednej strony.
options.PageCount = 1;

// Zapisz OneNote w formacie PDF
oneFile.Save("Sample1_out.pdf", options);

Konwertuj OneNote na PDF z kompresją obrazu w C#

Możemy skompresować obrazy dokumentu programu OneNote podczas konwertowania go do dokumentu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik programu OneNote przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie zdefiniuj obiekt klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie ustaw typ ImageCompression na JPEG.
 4. Następnie ustaw jakość kompresji JPEG za pomocą opcji JpegQuality.
 5. Na koniec wywołaj metodę Save(), aby zapisać dokument programu OneNote jako plik PDF. Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument programu OneNote na plik PDF i zastosować kompresję obrazu przy użyciu języka C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować program OneNote na format PDF z kompresją obrazu.
// Załaduj dokument do Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Zainicjuj obiekt PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Użyj kompresji Jpeg
options.ImageCompression = PdfImageCompression.Jpeg;

// Jakość do kompresji JPEG
options.JpegQuality = 90;

// Zapisz OneNote w formacie PDF
oneFile.Save("ConvertWithImageCompression.pdf", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • utwórz nowy dokument OneNote za pomocą C#;
 • programowo zapisz dokument programu OneNote jako plik PDF;
 • wyeksportować dokument programu OneNote do formatu PDF i skompresować obrazy.

Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o API Aspose.Note for .NET korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na forum.

Zobacz też