konwertuj-xps-do-tiff-in-csharp

Szukasz sposobu na konwersję plików XPS do formatu TIFF? Jeśli tak, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule pokażemy, jak przekonwertować XPS na TIFF w języku C#, wykonując zaledwie kilka prostych kroków.

Po pierwsze, przyjrzymy się API konwertera XPS na TIFF, aby przekonwertować pliki XPS na format TIFF. Następnie przejdziemy przez kolejne etapy konwersji. Na koniec zapewnimy dostęp do bezpłatnego narzędzia do konwersji online i innych przydatnych linków do dalszych ulepszeń. Więc zacznijmy!

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# XPS to TIFF Converter API – Bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji XPS na TIFF
 3. Konwertuj XPS na obraz TIFF

Interfejs API konwertera C# XPS na TIFF — bezpłatne pobieranie

Do konwersji XPS na TIFF będziemy używać API Aspose.Page for .NET. Umożliwia nam ładowanie, scalanie, konwertowanie i renderowanie dokumentów XPS, PS i EPS w aplikacjach C#.

Klasa XpsDocument interfejsu API hermetyzuje dokumenty XPS. Klasa TiffSaveOptions API zawiera opcje niezbędne do zarządzania procesem zapisywania TIFF. Klasa ImageDevice hermetyzuje renderowanie dokumentu do obrazu. Metoda Save(Device, SaveOptions) zapisuje dokument XPS przy użyciu instancji Device.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Page 

Jak przekonwertować XPS na TIFF

Możemy łatwo przekonwertować plik XPS do formatu TIFF, wykonując czynności podane poniżej:

 • Załaduj plik XPS.
 • Określ opcje zapisywania TIFF.
 • Zapisz XPS jako TIFF.

W poniższej sekcji opisano, jak przekształcić te kroki w kod C# i przekonwertować plik XPS na format TIFF.

Konwertuj XPS na obraz TIFF za pomocą C#

Możemy konwertować pliki XPS na obrazy TIFF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument XPS przy użyciu klasy XpsDocument.
 2. Następnie zainicjuj obiekt klasy TiffSaveOptions z niezbędnymi parametrami.
 3. Następnie utwórz instancję klasy ImageDevice.
 4. Następnie wywołaj metodę Save() w celu zapisania obrazu w obiekcie ImageDevice.
 5. Na koniec użyj ImageDevice, aby zapisać obraz jako plik TIFF.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik XPS na obrazy TIFF przy użyciu języka C#.

// Ten przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować XPS na TIFF.
// Ścieżka do katalogu dokumentów.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Plik wejściowy
string inputFileName = dataDir + "sample.xps";

// Plik wyjściowy 
string outputFileName = "sample_out.tif";

// Zainicjuj strumień wejściowy XPS
using (Stream xpsStream = File.Open(inputFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Załaduj dokument XPS ze strumienia
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
  
  // lub załaduj dokument XPS bezpośrednio z pliku. Wtedy nie jest potrzebny xpsStream.
  // Dokument XpsDocument = nowy XpsDocument(inputFileName, nowy XpsLoadOptions());

  // Zainicjuj obiekt opcji z niezbędnymi parametrami.
  TiffSaveOptions options = new TiffSaveOptions()
  {
    SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality,
    Resolution = 300,
    PageNumbers = new int[] { 1, 2, 6 }
  };

  // Utwórz urządzenie renderujące dla formatu PDF
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  document.Save(device, options);

  // Iteruj przez partycje dokumentów (stałe dokumenty, w kategoriach XPS)
  for (int i = 0; i < device.Result.Length; i++)
  {
    // Iteruj przez strony partycji
    for (int j = 0; j < device.Result[i].Length; j++)
    {
      // Zainicjuj strumień wyjściowy obrazu
      using (Stream imageStream = System.IO.File.Open(dataDir + Path.GetFileNameWithoutExtension(outputFileName) + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) +
        Path.GetExtension(outputFileName), System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
        // Napisz obraz
        imageStream.Write(device.Result[i][j], 0, device.Result[i][j].Length);

    } // End inner for
  } // End outer for
} // End using

Bezpłatna licencja API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wypróbuj online

Wypróbuj następujące bezpłatne narzędzie online do konwersji XPS na TIFF, które zostało opracowane przy użyciu powyższego interfejsu API. Jest to doskonałe narzędzie dla tych, którzy potrzebują przekonwertować swoje pliki XPS do formatu TIFF.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować XPS na TIFF w języku C#. Widzieliśmy, że proces jest stosunkowo prosty i wymaga tylko kilku linii kodu. Dzięki tej wiedzy programiści mogą z łatwością dodawać do swoich aplikacji funkcję konwersji plików XPS do formatu TIFF. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Page for .NET API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też