Konwertuj XPS na TIFF w Javie

Plik XPS zawiera opartą na XML strukturę, zawartość, układ i wygląd dokumentu. Pojedynczy plik XPS może mieć jedną stronę lub wiele stron. Z drugiej strony TIFF lub TIF (Tagged Image File Format) to standardowy format plików reprezentujący obrazy rastrowe przeznaczony do użytku na różnych urządzeniach obsługujących ten format. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować XPS na TIFF w Javie.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Java XPS to TIFF Converter API – Bezpłatne pobieranie
 2. Kroki konwersji XPS na TIFF
 3. Konwertuj XPS na obraz TIFF

Java XPS to TIFF Converter API — bezpłatne pobieranie

Do konwersji XPS na TIFF będziemy używać API Aspose.Page for Java. Umożliwia nam ładowanie, scalanie, konwertowanie i renderowanie dokumentów XPS, PS i EPS w aplikacjach Java.

Interfejs API udostępnia klasę XpsDocument reprezentującą dokumenty XPS. Zapewnia metodę save(Device, SaveOptions) do zapisywania dokumentu XPS przy użyciu instancji Device. Klasa ImageDevice hermetyzuje renderowanie dokumentu do obrazu. Klasa TiffSaveOptions API zawiera opcje niezbędne do zarządzania procesem zapisywania TIFF.

Pobierz plik JAR interfejsu API lub dodaj następującą konfigurację pom.xml w aplikacji Java opartej na Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Jak przekonwertować XPS na TIFF

Możemy łatwo przekonwertować plik XPS do formatu TIFF, wykonując czynności podane poniżej:

 • Załaduj plik XPS.
 • Określ opcje zapisywania TIFF.
 • Zapisz XPS jako TIFF.

W poniższej sekcji opisano, jak przekształcić te kroki w kod Java i przekonwertować plik XPS do formatu TIFF.

Konwertuj XPS na obraz TIFF przy użyciu języka Java

Możemy konwertować pliki XPS na obrazy TIFF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument XPS przy użyciu klasy XpsDocument.
 2. Następnie zainicjuj obiekt klasy TiffSaveOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisu, takie jak SmoothingMode, Resolution, PageNumbers itp.
 4. Tymczasem utwórz instancję klasy ImageDevice.
 5. Następnie wywołaj metodę save() w celu zapisania obrazu w obiekcie ImageDevice.
 6. Na koniec użyj ImageDevice, aby zapisać obraz jako plik TIFF.

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik XPS na obrazy TIFF przy użyciu języka Java.

// Ten przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować XPS na TIFF.
// Załaduj dokument XPS
XpsDocument document = new XpsDocument("C:\\Files\\sample.xps");

// Zainicjuj obiekt opcji z niezbędnymi parametrami.
com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// Utwórz urządzenie renderujące dla formatu XPS
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();
document.save(device, options);

// Iteruj przez partycje dokumentów (stałe dokumenty, w kategoriach XPS)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // Iteruj przez strony partycji
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // Zainicjuj strumień wyjściowy obrazu
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream("C:\\Files\\XPStoTIFF" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".tif");
    // Napisz obraz
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
    // Zamknij strumień
    imageStream.close();
  }
}

Bezpłatna licencja API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wypróbuj online

Wypróbuj następujące bezpłatne narzędzie online do konwersji XPS na TIFF, które zostało opracowane przy użyciu powyższego interfejsu API. Jest to doskonałe narzędzie dla tych, którzy potrzebują przekonwertować swoje pliki XPS do formatu TIFF.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak przekonwertować XPS na TIFF w Javie. Widzieliśmy również, jak programowo określić różne opcje zapisywania TIFF. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Page for Java API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym darmowym forum pomocy.

Zobacz też