Pliki CSV często zawierają dane tabelaryczne, w których wartości są zwykle oddzielone przecinkami. Możesz przekonwertować plik CSV na PDF, a także plik PDF na plik CSV, używając C# lub VB.NET. Interfejsy API Aspose oferują wiele funkcji manipulacji i konwersji plików. Przyjrzyjmy się następującym nagłówkom, aby nauczyć się konwersji plików CSV i PDF:

CSV do PDF i PDF do CSV Converter - Instalacja API

Musisz zainstalować Aspose.Cells for .NET oraz Aspose.PDF for .NET API w swoim środowisku. Możesz szybko skonfigurować te interfejsy API, pobierając pliki DLL z sekcji pobierania lub uruchamiając następujące polecenia w Menedżerze pakietów NuGet w menu Narzędzia w środowisku Microsoft Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Pdf

Po pomyślnym skonfigurowaniu interfejsów API wszyscy jesteśmy gotowi do przeprowadzenia wzajemnej konwersji plików CSV i PDF.

Programowo konwertuj plik CSV na plik PDF za pomocą języka C# lub VB.NET

Pliki CSV zawierają wartości oddzielone przecinkami, które zwykle są rozróżniane przecinkami. Ponadto każdy wiersz w pliku CSV oznacza krotkę lub wiersz danych. Możesz łatwo przekonwertować plik CSV na dokument PDF programowo przy użyciu języków C# lub VB.NET. Możesz kontrolować, który symbol chcesz ustawić jako znak separatora za pomocą właściwości TxtLoadOptions.Separator. Podobnie możesz również ustawić wartość ciągu jako ogranicznik separatora, używając właściwości TxtLoadOptions.SeparatorString. Aby przekonwertować plik CSV na format PDF, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zainicjuj obiekt klasy TxtLoadOptions.
  2. Określ ogranicznik za pomocą właściwości Separator.
  3. Załaduj wejściowy plik CSV
  4. Zapisz wyjściowy plik PDF

Poniższy fragment kodu jest oparty na tych krokach i pokazuje, jak programowo przekonwertować plik CSV na PDF przy użyciu języka C# lub VB.NET:

// Zainicjuj obiekt klasy TxtLoadOptions
Aspose.Cells.TxtLoadOptions option = new Aspose.Cells.TxtLoadOptions();
option.Separator = ',';

// Załaduj wejściowy plik CSV
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Test.csv" , option);

// Zapisz wyjściowy plik PDF
workbook.Save(dataDir + "Sample.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Wprowadź plik CSV

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Wyjściowy zrzut ekranu pliku PDF

Konwertuj CSV PDF csharp

Programowo konwertuj pliki PDF na pliki CSV za pomocą C# lub VB.NET

Pliki PDF mogą zawierać dane w formie tabeli. Możesz przekonwertować taki plik PDF na CSV w swoich aplikacjach .NET. Zainstalowałeś już Aspose.PDF dla interfejsu API platformy .NET przy użyciu polecenia NuGet, które omówiliśmy w sekcji Instalacja powyżej. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku PDF na plik CSV:

  1. Zainicjuj obiekt klasy ExcelSaveOptions.
  2. Ustaw format ExcelFormat.CSV dla pliku wyjściowego
  3. Załaduj wejściowy plik PDF
  4. Zapisz wyjściowy plik CSV

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik PDF na CSV przy użyciu języka C# lub VB.NET:

// Zainicjuj obiekt klasy ExcelSaveOptions
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
options.ConversionEngine = ExcelSaveOptions.ConversionEngines.NewEngine;

// Ustaw format jako CSV
options.Format = ExcelSaveOptions.ExcelFormat.CSV;

// Załaduj wejściowy plik PDF
Document pdfDocument = new Document("Sample.pdf");

// Zapisz wyjściowy plik CSV
pdfDocument.Save("Sample.csv", options);

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak programowo przekonwertować plik CSV na PDF i PDF na CSV przy użyciu języka C# lub VB.NET w aplikacjach .NET. Nauczyliśmy się analizować znak lub ogranicznik ciągu znaków w plikach CSV. Ponadto możesz skontaktować się z nami na Free Support Forum, aby uzyskać dalszą pomoc.

Zobacz też