PSD do TIFF csharp

Obrazy PSD są powszechnie używane do projektowania grafiki. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie pliku PSD na obraz TIFF w celu wyświetlenia podglądu zawartości w różnych środowiskach systemowych. Poniższe sekcje wyjaśniają scenariusze konwersji PSD:

Konwerter obrazu PSD na TIFF – instalacja C# API

Aspose.PSD for .NET API obsługuje pracę z PSD i kilkoma innymi formatami plików. Możesz skonfigurować API, pobierając plik DLL z sekcji Downloads lub używając następującego polecenia instalacyjnego NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Konwertuj PSD na obraz TIFF Programowo za pomocą C#

Możesz przekonwertować plik PSD na obraz TIFF, wykonując poniższe czynności:

  1. Załaduj wejściowy obraz PSD z klasą Image.
  2. Zainicjuj obiekt klasy TiffOptions.
  3. Konwertuj obraz PSD do pliku TIFF za pomocą metody Save.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować obraz PSD na obraz TIFF w języku C#:

// Załaduj istniejący obraz PSD jako obraz
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// Utwórz instancję klasy TiffOptions
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// Konwertuj PSD na Tiff
image.Save("PSD-to-Tiff.tiff", options);

Konwertuj PSD na obraz TIFF z kompresją w C#

Możesz zmienić plik PSD na obraz TIFF, określając różne opcje. Na przykład paleta, właściwości fotometryczne lub kompresja wyjściowego pliku TIFF. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować obraz PSD na obraz TIFF z kompresją:

  1. Załaduj wejściowy obraz PSD z klasą Image.
  2. Utwórz instancję obiektu klasy TiffOptions.
  3. Ustaw opcję Kompresja, Fotometryczna i inne.
  4. Zapisz wyjściowy skompresowany obraz TIFF.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować obraz PSD na skompresowany obraz TIFF w języku C#:

// Załaduj istniejący obraz PSD jako obraz
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// Utwórz instancję klasy TiffOptions
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// Ustaw kompresję, tryb fotometryczny i paletę odcieni szarości
options.Compression = TiffCompressions.Lzw;
options.Photometric = TiffPhotometrics.Palette;
options.Palette = ColorPaletteHelper.Create4BitGrayscale(true);

// Konwertuj PSD na TIFF z kompresją
image.Save("PSD-to-Tiff-Compression.tiff", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję ewaluacyjną

Możesz testować API bez żadnych ograniczeń, prosząc o bezpłatną licencję ewaluacyjną.

Wniosek

Podsumowując, zbadałeś, jak przekonwertować obraz PSD na obraz TIFF. Ponadto nauczyłeś się tworzyć plik TIFF z kompresją przy użyciu języka C#. Ponadto zapoznaj się z dokumentacją, aby sprawdzić inne funkcje oferowane przez API. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na forum.

Zobacz też