Utwórz warstwę obrazu PSD C#

Pliki PSD służą do tworzenia obrazów przy użyciu różnych warstw zawierających kształty, tekst, efekty itp. Może być konieczne programowe utworzenie obrazu PSD w swoich aplikacjach. Zgodnie z takimi scenariuszami przetwarzania obrazu w tym artykule opisano, jak programowo utworzyć obraz PSD w języku C#.

Interfejs API języka C# do tworzenia obrazu PSD — instalacja

Aspose.PSD for .NET API obsługuje tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami PSD i kilkoma innymi obsługiwanymi formatami plików. Możesz skonfigurować API, pobierając jego plik DLL z sekcji Downloads lub za pomocą następującego polecenia NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Utwórz obraz PSD za pomocą C#

Plik PSD może zawierać jedną lub więcej warstw. Na przykład warstwa tekstowa, warstwa obrazu, warstwa kształtów itp. W tym przykładzie dodamy kształty, takie jak prostokąt i elipsa, a także warstwę tekstową do celów demonstracyjnych. Musisz wykonać poniższe kroki, aby utworzyć obraz PSD przy użyciu języka C#:

  1. Utwórz nowy obraz przy użyciu klasy PsdImage.
  2. Wyczyść dane obrazu i dodaj rysunek prostokąta i elipsy.
  3. Dodaj warstwę tekstową z dowolnym ciągiem tekstowym.
  4. Zapisz wyjściowy plik PSD przy użyciu metody Save.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo utworzyć obraz PSD w języku C#:

// Utwórz nowy obraz od podstaw
PsdImage image = new PsdImage(450, 450);

// Wypełnij dane obrazu
Graphics graphics = new Graphics(image);
graphics.Clear(Color.White);

// Narysuj prostokąt
graphics.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.Blue)), new Rectangle(10, 30, 80, 40));

// Narysuj kształt elipsy, określając obiekt Pen, kolor i współrzędne
graphics.DrawEllipse(new Pen(new SolidBrush(Color.Red)), new Rectangle(60, 80, 130, 90));

// Dodaj warstwę tekstową
image.AddTextLayer("Sample text", new Rectangle(150, 220, 100, 130));

// Zapisz wyjściowy plik PSD
image.Save("CreatePSD.psd");

Poznaj funkcje API

Możesz zajrzeć do dokumentacji, aby sprawdzić kilka innych funkcji oferowanych przez API.

Uzyskaj bezpłatną licencję ewaluacyjną

Możesz w pełni przetestować interfejs API bez żadnych ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo tworzyć obraz PSD przy użyciu języka C#. Poznałeś sposób rysowania prostokąta i elipsy, określając współrzędne i kolor kształtów. Podobnie, do obrazu PSD dodawana jest warstwa tekstowa, aby wyjaśnić, jak łatwo można zintegrować te funkcje z aplikacjami do przetwarzania obrazu. Ponadto w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na forum.

Zobacz też