XAML (eXtensible Application Markup Language) to opisowy język oparty na XML, który jest używany do projektowania graficznych interfejsów użytkownika. W szczególności XAML jest używany w WPF (Windows Presentation Foundation), UWP (Universal Windows Platform) i Xamarin Forms. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować slajdy w prezentacji PowerPoint na interfejsy XAML. W szczególności artykuł będzie dotyczył konwersji programu PowerPoint PPTX na XAML przy użyciu języka C#.

Konwerter C# PowerPoint PPT na XAML — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować PowerPoint PPT lub PPTX na XAML, użyjemy Aspose.Slides for .NET. Jest to interfejs API do manipulacji prezentacjami, który umożliwia tworzenie, modyfikowanie lub konwertowanie prezentacji programu PowerPoint. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Kroki, aby przekonwertować PPT na XAML w C#

Aspose.Slides for .NET zapewnia najprostszy sposób konwersji PowerPoint PPT do XAML w C#. Aby wykonać konwersję PPT lub PPTX na XAML, wymagane są następujące kroki.

  • Załaduj plik PPT z dysku.
  • Zapisz PPT jako XAML w wybranej lokalizacji.

W poniższych sekcjach pokazano, jak wykonać powyższe kroki i zapisać plik PPT jako XAML w języku C#.

Konwertuj PPTX na XAML w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji slajdów w prezentacji programu PowerPoint na XAML w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PowerPoint PPTX na XAML.

// Załaduj prezentację PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx"))
{
   // Konwertuj prezentację na XAML
   pres.Save(new XamlOptions());
}

Poniżej znajduje się zrzut ekranu plików, które otrzymujemy po wykonaniu konwersji PPTX na XAML.

PPTX do XAML w C#

C# PowerPoint do XAML — opcje niestandardowe

Możesz także dostosować konwersję programu PowerPoint do XAML, ustawiając różne opcje. Na przykład możesz określić, czy chcesz konwertować ukryte slajdy, czy nie. Poniżej przedstawiono kroki konwersji prezentacji programu PowerPoint na format XAML z opcjami niestandardowymi.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować program PowerPoint do konwersji XAML w języku C#.

// Załaduj prezentację PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx"))
{
   // Ustaw opcje
   XamlOptions options = new XamlOptions();
   options.ExportHiddenSlides = true;
   
   // Konwertuj prezentację na XAML
   pres.Save(options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz używać Aspose.Slides for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować prezentacje programu PowerPoint PPT lub PPTX na XAML przy użyciu języka C#. Możesz po prostu zainstalować interfejs API i zintegrować dostarczony kod ze swoimi aplikacjami .NET. Ponadto możesz odwiedzić dokumentację, aby poznać inne funkcje Aspose.Slides for .NET. Możesz też swobodnie informować nas o swoich zapytaniach za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też