Twórz i modyfikuj PowerPoint ppt pptx w Python

MS PowerPoint to popularna i powszechnie używana aplikacja, która umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji przy użyciu wykresów, grafik, animacji i innych elementów. Jako programista możesz potrzebować zautomatyzować funkcje manipulowania prezentacją programu PowerPoint z poziomu aplikacji Python. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć od podstaw prezentacje PowerPoint PPT lub PPTX w Python. Ponadto pokażemy, jak dynamicznie dodawać slajdy, tekst, tabele, obrazy i wykresy w prezentacjach PPT.

Biblioteka Python do tworzenia programu PowerPoint PPT PPTX — bezpłatne pobieranie

Aspose.Slides for Python via .NET to potężna biblioteka Python, która pozwala tworzyć i manipulować PowerPoint PPT/PPTX bez MS Office. Ponadto możesz aktualizować istniejące prezentacje i konwertować je do innych formatów. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

> pip install aspose.slides

Utwórz PowerPoint PPT w Python

Najpierw utwórzmy prezentację PowerPoint z pustym slajdem, który jest dodawany domyślnie. Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć PowerPoint PPT w Python.

 • Najpierw utwórz instancję klasy Presentation.
 • Następnie zapisz plik PPT przy użyciu metody Presentation.save(string, export.SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak utworzyć plik PowerPoint PPTX w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Utwórz nową prezentację
with slides.Presentation() as presentation:
  
  # Uzyskaj dostęp do domyślnego slajdu
  slide = presentation.slides[0]
  
  # Zapisz prezentację
  presentation.save("create-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Otwórz PowerPoint PPTX w Python

Możesz także otworzyć istniejącą prezentację i zaktualizować jej zawartość. Aby to osiągnąć, wystarczy podać ścieżkę do pliku prezentacji w konstruktorze prezentacji. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak otworzyć istniejący plik PPT/PPTX w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Otwórz prezentację
with slides.Presentation("presentation.ppt") as presentation:
  
  # Uzyskaj dostęp do domyślnego slajdu
  slide = presentation.slides[0]
  
  # Zapisz prezentację
  presentation.save("create-presentation.ppt", slides.export.SaveFormat.PPT)

Python: Dodaj slajd do programu PowerPoint PPT

Dodajmy teraz nowy slajd w prezentacji, którą stworzyliśmy wcześniej. Możesz także dodawać slajdy do istniejącej prezentacji w ten sam sposób, najpierw otwierając prezentację (jak pokazano w poprzedniej sekcji). Poniżej przedstawiono kroki dodawania slajdu w prezentacji PPT/PPTX w Python.

 • Najpierw utwórz nową (lub załaduj istniejącą) prezentację, używając klasy Presentation.
 • Następnie uzyskaj odwołanie do kolekcji slajdów za pomocą właściwości Presentation.slides.
 • Dodaj slajd za pomocą metody Presentation.slides.addemptyslide(LayoutSlide).
 • Na koniec zapisz prezentację za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać slajd w programie PowerPoint PPT w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Utwórz nową prezentację
with slides.Presentation() as pres:
  # Uzyskaj odniesienia do slajdów
  slds = pres.slides

  # Przejrzyj w pętli slajdy układu
  for i in range(len(pres.layout_slides)):
    # Dodaj pusty slajd do kolekcji slajdów
    slds.add_empty_slide(pres.layout_slides[i])
    
  # Popracuj nad nowo dodanym slajdem

  # Zapisz plik PPTX na dysku
  pres.save("presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Utwórz PowerPoint PPT i dodaj tekst w Python

Po dodaniu slajdu możemy przystąpić do dodawania treści. Najpierw zobaczmy, jak dodać tekst do slajdów prezentacji w Python.

 • Utwórz nowy (lub załaduj istniejący) PPT/PPTX, używając klasy Presentation.
 • Pobierz odwołanie do slajdu z kolekcji Presentation.slides.
 • Dodaj nowy auto-kształt na slajdzie za pomocą metody Slide.shapes.addautoshape(slides.ShapeType.RECTANGLE, int, int, int, int) i uzyskaj odniesienie do kształtu w obiekcie.
 • Dodaj ramkę tekstową do kształtu za pomocą metody addtextframe(string).
 • Uzyskaj dostęp do domyślnego akapitu ramki tekstowej.
 • Uzyskaj dostęp do domyślnej części akapitu.
 • Dodaj tekst do porcji i zapisz prezentację za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać tekst do slajdu w PPT przy użyciu języka Python.

import aspose.slides as slides

# Utwórz prezentację
with slides.Presentation() as pres:
  # Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
  slide = pres.slides[0]

  # Dodaj Autokształt z typem ustawionym jako Prostokąt
  ashp = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 150, 75, 150, 50)

  # Dodaj TextFrame do prostokąta
  ashp.add_text_frame(" ")

  # Uzyskaj dostęp do ramki tekstowej
  txtFrame = ashp.text_frame

  # Utwórz obiekt Akapit dla ramki tekstowej
  para = txtFrame.paragraphs[0]

  # Utwórz obiekt Porcja dla akapitu
  portion = para.portions[0]

  # Ustaw tekst
  portion.text = "Aspose TextBox"

  # Zapisz prezentację
  pres.save("add-text-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Poniżej znajduje się zrzut ekranu slajdu po dodaniu tekstu.

dodaj tekst w powerpoint ppt w pythonie

Więcej informacji o pracy z tekstem w prezentacjach programu PowerPoint.

Dodaj tabelę w PowerPoint PPTX w Python

Tabele są integralną częścią dokumentów i są również szeroko stosowane w prezentacjach PowerPoint. Aspose.Slides for Python znacznie ułatwia tworzenie tabeli w prezentacji. Zobaczmy więc, jak utworzyć tabelę w PPT przy użyciu Python.

 • Utwórz nowy (lub załaduj istniejący) PPT/PPTX, używając klasy Presentation.
 • Pobierz odwołanie do slajdu z kolekcji Presentation.slides.
 • Zdefiniuj tablice kolumn o szerokości i wierszy o wysokości.
 • Utwórz tabelę za pomocą Slide.shapes.addTable() i pobierz odwołanie do tabeli w obiekcie.
 • Przejrzyj komórki, aby zastosować formatowanie.
 • Dodaj tekst do komórek za pomocą właściwości Table.rows[][].textframe.text.
 • Zapisz prezentację za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak tworzyć tabele w programie PowerPoint PPTX w języku Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Utwórz prezentację
with slides.Presentation() as pres:
  # Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
  slide = pres.slides[0]

  # Zdefiniuj kolumny z szerokościami i wiersze z wysokościami
  dblCols = [50, 50, 50] 
  dblRows = [50, 30, 30, 30, 30] 

  # Dodaj kształt tabeli do slajdu
  tbl = slide.shapes.add_table(100, 50, dblCols, dblRows)

  # Ustaw format obramowania dla każdej komórki
  for row in range(len(tbl.rows)):
    for cell in range(len(tbl.rows[row])):
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_top.width = 5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.fill_format.solid_fill_color.color= drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_bottom.width =5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.fill_format.solid_fill_color.color =drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_left.width = 5

      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.blue
      tbl.rows[row][cell].cell_format.border_right.width = 5


  # Scal komórki 1 i 2 wiersza 1
  tbl.merge_cells(tbl.rows[0][0], tbl.rows[1][1], False)

  # Dodaj tekst do scalonej komórki
  tbl.rows[0][0].text_frame.text = "Merged Cells"

  # Zapisz prezentację
  pres.save("add-table-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Poniżej znajduje się wynik powyższego fragmentu kodu.

dodaj tabelę w PowerPoint ppt w Python

Aby zapoznać się z innymi funkcjami związanymi z tabelami, odwiedź stronę tworzenie i manipulowanie tabelami.

Twórz wykresy w prezentacjach PowerPoint

Poniżej przedstawiono kroki dodawania wykresu w prezentacji programu PowerPoint w języku Python.

 • Utwórz nową (lub załaduj istniejącą) prezentację, używając klasy Presentation.
 • Pobierz odwołanie do slajdu z kolekcji Presentation.slides.
 • Dodaj wykres o żądanym typie za pomocą metody Slide.shapes.addChart(ChartType, single, single, single, single).
 • Uzyskaj dostęp do arkusza danych wykresu.
 • Wyczyść wszystkie domyślne serie i kategorie.
 • Dodaj nowe serie i kategorie.
 • Dodaj nowe dane wykresu dla serii wykresów.
 • Ustaw kolor wypełnienia dla serii wykresów.
 • Dodaj etykiety serii wykresów.
 • Zapisz prezentację jako plik PPTX.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać wykres w pliku PPT przy użyciu języka Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Utwórz prezentację
with slides.Presentation() as pres:
  # Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
  slide = pres.slides[0]

  # Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
  sld = pres.slides[0]

  # Dodaj wykres z domyślnymi danymi
  chart = sld.shapes.add_chart(slides.charts.ChartType.CLUSTERED_COLUMN, 0, 0, 500, 500)

  # Ustaw tytuł wykresu
  chart.chart_title.add_text_frame_for_overriding("Sample Title")
  chart.chart_title.text_frame_for_overriding.text_frame_format.center_text = 1
  chart.chart_title.height = 20
  chart.has_title = True

  # Ustaw pierwszą serię na Pokaż wartości
  chart.chart_data.series[0].labels.default_data_label_format.show_value = True

  # Ustaw indeks arkusza danych wykresu
  defaultWorksheetIndex = 0

  # Pobierz arkusz danych wykresu
  fact = chart.chart_data.chart_data_workbook

  # Usuń domyślnie wygenerowane serie i kategorie
  chart.chart_data.series.clear()
  chart.chart_data.categories.clear()
  s = len(chart.chart_data.series)
  s = len(chart.chart_data.categories)

  # Dodaj nową serię
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, "Series 1"), chart.type)
  chart.chart_data.series.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, "Series 2"), chart.type)

  # Dodaj nowe kategorie
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, "Caetegoty 1"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, "Caetegoty 2"))
  chart.chart_data.categories.add(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, "Caetegoty 3"))

  # Weź pierwszą serię wykresów
  series = chart.chart_data.series[0]

  # Teraz wypełnianie danych serii

  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, 20))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, 50))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, 30))

  # Ustaw kolor wypełnienia dla serii
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # Weź drugą serię wykresów
  series = chart.chart_data.series[1]

  # Teraz wypełnianie danych serii
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, 30))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, 10))
  series.data_points.add_data_point_for_bar_series(fact.get_cell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, 60))

  # Ustawianie koloru wypełnienia dla serii
  series.format.fill.fill_type = slides.FillType.SOLID
  series.format.fill.solid_fill_color.color = drawing.Color.orange

  # Pierwsza etykieta pokaże nazwę kategorii
  lbl = series.data_points[0].label
  lbl.data_label_format.show_category_name = True

  lbl = series.data_points[1].label
  lbl.data_label_format.show_series_name = True

  # Pokaż wartość dla trzeciej etykiety
  lbl = series.data_points[2].label
  lbl.data_label_format.show_value = True
  lbl.data_label_format.show_series_name = True
  lbl.data_label_format.separator = "/"

  # Zapisz prezentację
  pres.save("create-chart-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Poniższy zrzut ekranu pokazuje wykres, który utworzyliśmy przy użyciu powyższego fragmentu kodu.

dodaj wykres w PowerPoint pptx w Python

Dowiedz się więcej o tworzeniu wykresów w prezentacjach PowerPoint.

Utwórz PPT i dodaj obraz w Python

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać obraz w PowerPoint PPTX w Python.

 • Utwórz nową (lub załaduj istniejącą) prezentację, używając klasy Presentation.
 • Pobierz odwołanie do slajdu z kolekcji Presentation.slides.
 • Otwórz obraz z pliku za pomocą metody open(string, string).
 • Dodaj obraz do kolekcji obrazów prezentacji za pomocą metody Presentation.images.addimage() .
 • Dodaj obraz do slajdu za pomocą metody Slide.shapes.addpictureframe().
 • Zapisz prezentację za pomocą metody Presentation.save(string, export.SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać obraz do prezentacji programu PowerPoint w języku Python.

import aspose.slides as slides

# Utwórz prezentację
with slides.Presentation() as pres:
  # Uzyskaj dostęp do pierwszego slajdu
  slide = pres.slides[0]

  # Załaduj obraz z pliku
  with open("python-logo.png", "rb") as in_file:
   
    # Dodaj obraz do kolekcji obrazów prezentacji
    image = pres.images.add_image(in_file)

    # Dodaj obraz do slajdu
    slide.shapes.add_picture_frame(slides.ShapeType.RECTANGLE, 10, 10, 100, 100, image)

  # Zapisz prezentację
  pres.save("add-image-in-presentation.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Poniżej przedstawiono dane wyjściowe powyższego przykładowego kodu.

dodawać obrazy w programie PowerPoint PPT w języku Python

Przeczytaj więcej o pracy z obrazami w prezentacjach PowerPoint.

Biblioteka Python do tworzenia programu PowerPoint PPTX — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Slides for Python przez .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, uzyskując darmową licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak tworzyć PowerPoint PPT/PPTX od podstaw w Python. Pokazaliśmy, jak dodawać slajdy, tekst, tabele, wykresy i obrazy w prezentacjach PowerPoint PPT/PPTX. Ponadto możesz zapoznać się z innymi funkcjami Aspose.Slides for Python, korzystając z dokumentacji. Możesz też podzielić się z nami swoimi pytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też