Ochrona informacji cyfrowych zawsze była ważnym aspektem cyberświata. Opracowano różne sposoby i technologie w celu zabezpieczenia treści cyfrowych przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Zgodnie z tym ten wpis na blogu wyraźnie dotyczy bezpieczeństwa plików MS PowerPoint i zapewnia różne sposoby zabezpieczania dokumentów PPTX. W tym poście dowiesz się, jak chronić pliki PowerPoint PPTX hasłem lub podpisem cyfrowym przy użyciu języka C#.

Interfejs API języka C# do ochrony programu PowerPoint PPT — bezpłatne pobieranie

Aspose.Slides for .NET to interfejs API do zarządzania plikami programu PowerPoint, który umożliwia tworzenie, edytowanie i przetwarzanie plików PPT i PPTX z poziomu aplikacji .NET. Ponadto interfejs API umożliwia zabezpieczenie prezentacji programu PowerPoint za pomocą hasła oraz podpisu cyfrowego. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go w swojej aplikacji .NET za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Zabezpiecz hasłem PowerPoint PPTX w C#

Poniżej przedstawiono kroki, aby zabezpieczyć prezentację PowerPoint PPTX hasłem.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak chronić PPTX za pomocą hasła przy użyciu języka C#.

// Utwórz instancję obiektu Presentation, który reprezentuje plik prezentacji
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Chroń hasłem
  pres.ProtectionManager.Encrypt("password");

  // Zapisz prezentację
  pres.Save("protected-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Dodaj podpis cyfrowy do PPT w C#

Podpis cyfrowy to popularny sposób zabezpieczania informacji cyfrowych za pomocą certyfikatów. Prezentacje MS PowerPoint obsługują również podpisy cyfrowe w celu ochrony treści. Poniżej przedstawiono kroki, aby podpisać cyfrowo plik PPTX przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dodać podpis cyfrowy w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka C#.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Utwórz obiekt DigitalSignature z plikiem PFX i hasłem PFX 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // Skomentuj nowy podpis cyfrowy
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // Dodaj podpis cyfrowy do prezentacji
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // Zapisz prezentację
  pres.Save("signed-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Weryfikuj podpisane cyfrowo pliki programu PowerPoint przy użyciu języka C#

Aspose.Slides for .NET pozwala również sprawdzić, czy prezentacja jest podpisana cyfrowo, czy nie. Ponadto możesz sprawdzić, czy dokument nie został zmanipulowany lub zmodyfikowany. Poniżej przedstawiono kroki przeprowadzania weryfikacji.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak weryfikować podpisy cyfrowe w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#.

// Utwórz wystąpienie obiektu Presentation reprezentującego plik prezentacji
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Sprawdź, czy prezentacja ma podpisy cyfrowe
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Sprawdź, czy wszystkie podpisy cyfrowe są prawidłowe
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

C# API do dodawania podpisu cyfrowego w PPT — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Slides for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych, prosząc o licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak chronić pliki programu PowerPoint przy użyciu różnych metod. Ponadto przewodnik krok po kroku i przykłady kodu pokazują, jak zabezpieczyć plik PPTX za pomocą hasła lub podpisu cyfrowego w języku C#. Możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach bezpieczeństwa oferowanych przez Aspose.Slides for .NET za pomocą dokumentacji.

Zobacz też