Zarządzaj notatkami slajdów programu PowerPoint

Program Microsoft PowerPoint zapewnia opcję dodawania notatek do slajdów. Te notatki mogą być pomocne dla prezentera, ponieważ dostarczają dodatkowych informacji i kontekstu. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz programowo dodawać lub aktualizować takie notatki w prezentacjach programu PowerPoint. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak dodawać, edytować i usuwać notatki w programie PowerPoint PPT/PPTX w C++.

Biblioteka C++ do dodawania, edytowania i usuwania notatek w programie PowerPoint PPT

Aspose.Slides for C++ to natywna biblioteka C++, która obsługuje tworzenie, odczytywanie i manipulowanie plikami PowerPoint. Biblioteka obsługuje również pracę z notatkami w prezentacjach PowerPoint. Możesz zainstalować bibliotekę przez NuGet lub pobrać ją bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Czytaj notatki z PowerPoint PPT w C++

Poniżej przedstawiono kroki, aby przeczytać notatki ze slajdu programu PowerPoint.

Poniżej znajduje się przykładowy kod do odczytywania notatek ze slajdu PPTX przy użyciu języka C++.

// Źródłowy plik PowerPointa
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";

// Załaduj plik prezentacji
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Przeczytaj notatki do slajdów
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->get_NotesSlide();

Console::WriteLine(note->get_NotesTextFrame()->get_Text());

Dodaj notatki do PowerPoint PPT w C++

Aspose.Slides for C++ zapewnia możliwość dodawania notatek do slajdów programu PowerPoint. W tym celu przejdź do INotesSlideManager dla wymaganego slajdu, a następnie dodaj notatkę. Poniżej przedstawiono kroki dodawania notatek do określonego slajdu programu PowerPoint.

Poniżej znajduje się przykładowy kod służący do dodawania notatek do określonego slajdu programu PowerPoint PPT przy użyciu języka C++.

// Ścieżki plików
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\added-slide-notes.pptx";

// Załaduj plik prezentacji
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Dodaj nowe notatki do slajdów
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->AddNotesSlide();

// Ustaw tekst notatki
note->get_NotesTextFrame()->set_Text(u"Test");

// Zapisz plik prezentacji
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Zaktualizuj notatki dotyczące slajdów programu PowerPoint PPT w języku C++

Aby zaktualizować notatki, pobierz istniejącą notatkę za pomocą INotesSlideManager, a następnie zaktualizuj tekst notatki. Poniżej przedstawiono kroki, aby zaktualizować notatki slajdu programu PowerPoint.

Poniżej znajduje się przykładowy kod aktualizujący notatki slajdu programu PowerPoint PPT przy użyciu języka C++.

// Ścieżki plików
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\updated-slide-notes.pptx";

// Załaduj plik prezentacji
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Dostęp do notatek slajdów
SharedPtr<INotesSlide> note = notesManager->get_NotesSlide();

// Zaktualizuj notatki
note->get_NotesTextFrame()->set_Text(u"Test Updated");

// Zapisz plik prezentacji
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Usuń notatki ze slajdu PowerPoint PPT w C++

Usuń notatki ze slajdu, pobierając INotesSlideManager dla tego konkretnego slajdu, a następnie używając metody RemoveNotesSlide(). Poniżej przedstawiono kroki, aby usunąć notatki ze slajdu programu PowerPoint PPT.

Poniżej znajduje się przykładowy kod służący do usuwania notatek ze slajdu programu PowerPoint przy użyciu języka C++.

// Ścieżki plików
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\slide-notes.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\removed-slide-notes.pptx";

// Załaduj plik prezentacji
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

SharedPtr<INotesSlideManager> notesManager = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_NotesSlideManager();

// Usuń notatki slajdów
notesManager->RemoveNotesSlide();

// Zapisz plik prezentacji
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Biblioteka C++ do manipulowania notatkami PowerPoint PPT — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz poprosić o darmową tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się zarządzać notatkami slajdów w prezentacjach PowerPoint przy użyciu C++. W szczególności nauczyłeś się czytać, dodawać, aktualizować i usuwać notatki ze slajdów programu PowerPoint. Aspose.Slides for C++ zapewnia również wiele dodatkowych funkcji, które pomagają w zadaniach związanych z prezentacją. Możesz szczegółowo zapoznać się z biblioteką, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też