Konwertuj MPP na PDF

Pliki Microsoft Project Files (MPP) są używane do różnych zadań związanych z zarządzaniem projektami, takich jak śledzenie i organizowanie projektów. Możesz konwertować pliki MPP na dokumenty PDF programowo przy użyciu języka Java. Poniższe sekcje szczegółowo wyjaśniają konwersję plików MPP:

Konwerter MPP na PDF – instalacja Java API

Aspose.Tasks for Java może służyć do zarządzania projektami w aplikacjach Java. Możesz skonfigurować API, pobierając plik JAR z sekcji Downloads. Alternatywnie możesz określić następujące konfiguracje Mavena w pliku pom.xml swojego projektu Java.

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Konwertuj pliki MPP na pliki PDF programowo za pomocą języka Java

Możesz przekonwertować plik MPP na PDF, wykonując następujące czynności:

 1. Załaduj plik wejściowy, używając klasy Project.
 2. Zapisz wyjściowy plik PDF przy użyciu metody Save()) i wyliczenia SaveFileFormat.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować plik MPP do formatu PDF przy użyciu języka Java:

// Przeczytaj wejściowy plik projektu
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Zapisz projekt jako PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Konwersja MPP do PDF z zaawansowanymi opcjami w Javie

Możesz dostosować i kontrolować konwersję plików MPP do PDF z kilkoma właściwościami udostępnianymi przez klasę PdfSaveOptions. Na przykład możesz określić legendy, skalę czasu, wysokość wierszy itp. Poniższe kroki pokazują, jak wykonać konwersję pliku MPP do formatu PDF:

 1. Załaduj plik wejściowy Microsoft Project.
 2. Zainicjuj obiekt klasy SaveOptions.
 3. Określ różne właściwości.
 4. Zapisz wyjściowy dokument PDF.

Poniższy kod pokazuje, jak programowo przekonwertować MPP na PDF z zaawansowanymi opcjami przy użyciu języka Java:

// Załaduj wejściowy plik MPP
Project project = new Project("project.mpp");

// Zainicjuj obiekt klasy SaveOptions
SaveOptions o = new PdfSaveOptions();

// Ustaw wysokość wiersza, aby dopasować ją do zawartości komórki
o.setFitContent(true);

// Określ różne właściwości
o.setTimescale(Timescale.Months);
o.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);

// Ustaw właściwość LegendOnEachPage na wartość false, aby ukryć legendy
o.setLegendOnEachPage(false);

// Zapisz wyjściowy dokument PDF
project.save("result.pdf", o);

Konwertuj plik MPP na zaszyfrowany i chroniony hasłem plik PDF za pomocą języka Java

Niektóre projekty mogą zawierać poufne dane organizacji, więc możesz chcieć chronić informacje w wyjściowym pliku PDF. Możesz więc zaszyfrować i zabezpieczyć hasłem dokument PDF. Wykonaj poniższe czynności, aby zabezpieczyć wyjściowy plik PDF po konwersji MPP:

 1. Załaduj wejściowy plik MPP z klasą Project.
 2. Zainicjuj obiekt klasy PdfEncryptionDetails podczas określania haseł użytkownika i właściciela.
 3. Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions.
 4. Zapisz wyjściowy plik PDF.

Poniższy kod wyjaśnia, jak przekonwertować plik MPP na chroniony hasłem i zaszyfrowany plik PDF programowo przy użyciu języka Java:

// Załaduj wejściowy plik projektu
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Zainicjuj obiekt klasy PdfEncryptionDetails
PdfEncryptionDetails encryptionDetails = new PdfEncryptionDetails("test", "password", PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

// Ustaw uprawnienia do wyjściowego pliku PDF
encryptionDetails.setPermissions(PdfPermissions.None);

// Zainicjuj obiekt klasy PdfSaveOptions
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.setTimescale(Timescale.Months);
saveOptions.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);
saveOptions.setEncryptionDetails(encryptionDetails);

// Zapisz wyjściowy plik PDF
project.save(dataDir + "Password_output.pdf", saveOptions);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową, aby w pełni przetestować interfejs API.

Wniosek

W tym artykule zbadałeś, jak programowo przekonwertować pliki MPP, Microsoft Project Files, na format PDF przy użyciu języka Java. Nauczyłeś się zapisywać wyjściowe pliki PDF z zaawansowanymi opcjami lub z szyfrowaniem i ochroną hasłem. Możesz dowiedzieć się więcej, odwiedzając Dokumentację lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem Bezpłatnego forum wsparcia.

Zobacz też