Konwertuj słowo na JSON w C#

Konwersja programu Word na format JSON może być wymagana w różnych przypadkach, gdy trzeba programowo wyeksportować dane z dokumentu programu Word do formatu JSON. W tym artykule pokazano, jak łatwo przekonwertować tekst w dokumencie programu Word na format JSON z poziomu aplikacji języka C#. Dowiesz się również, jak programowo konwertować chronione dokumenty Word do formatu JSON. Przejdźmy więc do konwersji Worda na JSON w C#.

Jak przekonwertować Worda na JSON w C#

Aby przekonwertować dokument Word na JSON, musimy wykonać następujące kroki:

  • Załaduj dokument Worda.
  • Przekonwertuj go do formatu HTML.
  • Zapisz plik HTML w formacie JSON.

Zobaczmy, jak wykonać te kroki programowo w języku C#. W tym celu należy zainstalować kilka bibliotek wymienionych w poniższej sekcji.

Biblioteki C# do konwersji programu Word na format JSON — bezpłatne pobieranie

Aspose.Words for .NET to bogata w funkcje biblioteka, która pozwala tworzyć i przetwarzać dokumenty MS Word. Użyjemy tej biblioteki do wyeksportowania zawartości dokumentu programu Word do formatu HTML. Następnie użyjemy Aspose.Cells for .NET do zapisania treści HTML jako pliku JSON.

Możesz pobrać biblioteki DLL obu bibliotek lub zainstalować je z NuGet.

Pobierz bibliotekę DLL

Zainstaluj przez NuGet

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Words

Konwertuj słowo na JSON w C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji programu Word na format JSON w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument programu Word na format JSON w języku C#.

// Załaduj dokument Worda
Document doc = new Document("document.docx");

// Zapisz dokument w formacie HTML
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// Załaduj plik HTML do wystąpienia klasy Aspose.Cells.Workbook
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// Zapisz jako JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# Konwertuj chronione słowo na JSON

Możesz także załadować chronione dokumenty Worda za pomocą ich haseł i przekonwertować je na format JSON. Poniżej przedstawiono kroki konwersji chronionego dokumentu programu Word na format JSON w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować chroniony dokument programu Word na format JSON w języku C#.

// Załaduj dokument Word chroniony hasłem
Document doc = new Document("document.docx", new Aspose.Words.Loading.LoadOptions("mypassword"));

// Zapisz dokument w formacie HTML
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// Załaduj plik HTML do wystąpienia klasy Aspose.Cells.Workbook
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// Zapisz jako JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# Word to JSON Converter Biblioteki — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową na korzystanie z bibliotek bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować program Word na format JSON w języku C#. Ponadto widziałeś, jak programowo przekonwertować dokument programu Word chroniony hasłem na format JSON. Poza tym możesz odwiedzić dokumentację Aspose.Words for .NET i Aspose.Cells for .NET, aby dowiedzieć się więcej o bibliotekach. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też