Skapa OneNote-fil i C# 2

Aspose.Note for .NET är ett funktionsrikt OneNote-dokumentmanipulerings-API som låter dig skapa, läsa och konvertera OneNote-dokument programmatiskt med C# eller VB.NET. I en föregående artikel har vi behandlat hur man använder Aspose.Note för .NET för att konvertera, läsa och analysera OneNote-dokument. Idag ska vi kolla in hur man skapar OneNote-dokument från början med C#.

MS OneNote ger dig ett sätt att organisera och hantera informationen i form av digitala anteckningar (.ONE). Sidorna i OneNote-dokumenten används för att innehålla det användardefinierade innehållet som kan bestå av text, tabeller, bilder, listor och etc. I den här artikeln kommer vi att täcka alla grundläggande aspekter av att skapa sidor och deras innehåll i OneNote-dokument .

Skapa OneNote (.ONE)-dokument med C#

Låt oss börja med att skapa ett tomt OneNote-dokument med endast en sidrubrik. Följande är stegen för att skapa OneNote-dokumentet med en tom sida och spara det som .one-fil.

 • Skapa en instans av klassen Document.
 • Skapa en ny sida genom att initiera Sidobjektet med klassen Documents objekt.
 • Ställ in sidans titel med egenskapen Page.Title.
 • Anropa metoden Document.AppendChild() och skicka in Page-objektet.
 • Slutligen sparar du OneNote-dokumentet med metoden Document.Save().

Följande kodexempel visar hur man skapar ett tomt OneNote-dokument med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Aspose.Note.Document();
// Initiera Sidklassobjekt
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// Standardformat för all text i dokumentet.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
// Ställ in sidtitelegenskaper
page.Title = new Title(doc)
{
  TitleText = new RichText(doc) { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText(doc) { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText(doc) { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};
// Lägg till sidnod i dokumentet
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithPageTitle_out.one";
// Spara OneNote-dokument
doc.Save(dataDir);

Lägg till sidor i OneNote-dokument med C#

I det här avsnittet går vi ett steg före och lägger till text på sidan i OneNote-dokumentet. En sida i OneNote-dokumentet kan antingen vara huvudsidan eller en undersida. Du skapar till exempel en årsredovisning som ytterligare innehåller underavdelningarna för månadsrapporterna. I så fall kan du lägga beskrivningen av rapporten på huvudsidan och månadsrapporterna på undersidorna. I OneNote-dokumentet kan detta hanteras med hjälp av sidnivåerna.

Följande är stegen för att skapa sidor i OneNote-dokument.

 • Skapa ett nytt OneNote-dokument med klassen Document.
 • Skapa nya sidor för dokumentet och ställ in deras nivå med hjälp av Sidklass.
 • Använd klasserna Outline och OutlineElement för att skapa anteckningar.
 • Lägg till anteckningar på sidorna med metoden Page.AppendChildLast().
 • Lägg till sidor i OneNote-dokument med metoden Document.AppendChildLast().
 • Spara dokumentet med metoden Document.Save().

Följande kodexempel visar hur du skapar och lägger till sidor i OneNote-dokument med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Pages();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Document();
// Initiera Sidklassobjekt och ställ in dess nivå
Aspose.Note.Page page1 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };
// Initiera Sidklassobjekt och ställ in dess nivå
Aspose.Note.Page page2 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 2 };
// Initiera Sidklassobjekt och ställ in dess nivå
Aspose.Note.Page page3 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };

/*---------- Adding nodes to first Page ----------*/
Outline outline = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "First page.", ParagraphStyle = textStyle };
outlineElem.AppendChildLast(text);
outline.AppendChildLast(outlineElem);
page1.AppendChildLast(outline);

/*---------- Adding nodes to second Page ----------*/
var outline2 = new Outline(doc);
var outlineElem2 = new OutlineElement(doc);
var textStyle2 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text2 = new RichText(doc) { Text = "Second page.", ParagraphStyle = textStyle2 };
outlineElem2.AppendChildLast(text2);
outline2.AppendChildLast(outlineElem2);
page2.AppendChildLast(outline2);

/*---------- Adding nodes to third Page ----------*/
var outline3 = new Outline(doc);
var outlineElem3 = new OutlineElement(doc);
var textStyle3 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text3 = new RichText(doc) { Text = "Third page.", ParagraphStyle = textStyle3 };
outlineElem3.AppendChildLast(text3);
outline3.AppendChildLast(outlineElem3);
page3.AppendChildLast(outline3);

/*---------- Add pages to the OneNote Document ----------*/
doc.AppendChildLast(page1);
doc.AppendChildLast(page2);
doc.AppendChildLast(page3);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithRootAndSubPages_out.one";
// Spara OneNote-dokument
doc.Save(dataDir);

Infoga bilder i OneNote-dokument med C#

Du kan också infoga bilder på OneNote-sidorna. Följande är stegen för att skapa ett OneNote-dokument med bilder.

 • Skapa en instans av klassen Document för ett nytt OneNote-dokument.
 • Använd Sidklass för att skapa en ny sida för dokumentet.
 • Skapa en ny instans av bildklassen och initiera den med bildens sökväg.
 • Lägg till en bild på sidan med metoden OutlineElement.AppendChildLast().
 • Lägg till sida i dokumentet med metoden Document.AppendChildLast().
 • Spara OneNote-dokumentet.

Följande kodexempel visar hur man infogar bilder i OneNote-dokumentet med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Images();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Document();
// Initiera Sidklassobjekt
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Initiera Outline-klassobjekt och ställ in offsetegenskaper
Outline outline = new Outline(doc) { VerticalOffset = 0, HorizontalOffset = 0 };
// Initiera OutlineElement-klassobjekt
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Ladda en bild efter filsökvägen.
Aspose.Note.Image image = new Aspose.Note.Image(doc, dataDir + "image.jpg");
// Ställ in bildjustering
image.Alignment = HorizontalAlignment.Right;
// Lägg till bild
outlineElem.AppendChildLast(image);
// Lägg till konturelement
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Lägg till Outline-nod
page.AppendChildLast(outline);
// Lägg till sidnod
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "BuildDocAndInsertImage_out.one";
// Spara OneNote-dokument
doc.Save(dataDir);

Lägg till tabeller i OneNote-dokument med C#

Tabeller är ett bra sätt att organisera och sammanfatta data i form av rader och kolumner. Tillsammans med effektiv organisation låter tabeller dig snabbt hitta önskad data. OneNote-dokument stöder också tabeller. Följande är stegen för att lägga till tabeller i OneNote-dokument.

 • Skapa ett nytt OneNote-dokument med klassen Document.
 • Skapa en ny sida med Sidklass.
 • Lägg till en ny tabellrad och tabellceller med hjälp av klasserna TableRow och TableCell.
 • Infoga element i tabellcellerna med TableCell.AppendChildLast-metoden.
 • Lägg till celler i tabellraden med metoden TableRow.AppendChildLast().
 • Skapa en instans av klassen Tabell och lägg till tabellrad till den.
 • Lägg till tabellen på sidan med klasserna OutlineElement och Outline.
 • Lägg till sida i dokumentet och spara dokumentet med metoden Document.Save().

Följande kodexempel visar hur man lägger till en tabell i OneNote-dokumentet med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tables();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Document();
// Initiera Sidklassobjekt
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// Initiera TableRow-klassobjekt
TableRow row1 = new TableRow(doc);
// Initiera TableCell-klassobjekt
TableCell cell11 = new TableCell(doc);
TableCell cell12 = new TableCell(doc);
TableCell cell13 = new TableCell(doc);

// Lägg till dispositionselement i tabellcellen
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.3"));
// Tabell celler till rader
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// Initiera TableRow-klassobjekt
TableRow row2 = new TableRow(doc);
// initiera TableCell-klassobjekt
TableCell cell21 = new TableCell(doc);
TableCell cell22 = new TableCell(doc);
TableCell cell23 = new TableCell(doc);

// Lägg till dispositionselement i tabellcellen
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.3"));

// Lägg till tabellceller till rader
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Initiera Table-klassobjekt och ange kolumnbredder
Table table = new Table(doc)
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};
// Lägg till tabellrader i tabellen
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Initiera Outline-objekt
Outline outline = new Outline(doc);
// Initiera OutlineElement-objekt
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Lägg till tabell till konturelementnoden
outlineElem.AppendChildLast(table);
// Lägg till konturelement till kontur
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Lägg till disposition till sidnoden
page.AppendChildLast(outline);
// Lägg till sida till dokumentnoden
doc.AppendChildLast(page);
dataDir = dataDir + "InsertTable_out.one";
doc.Save(dataDir);

Infoga taggar i OneNote-dokument med C#

Taggar används för att kategorisera eller prioritera anteckningarna i OneNote-dokument. Du kan använda taggar på text eller stycke för att snabbt hitta eller filtrera relaterade anteckningar. Följande är stegen för att skapa och lägga till taggar i OneNote-dokument.

 • Skapa en instans av klassen Document.
 • Skapa en ny sida med Sidklass.
 • Initiera Outline- och OutlineElement-objekt.
 • Skapa ett nytt RichText-objekt och ställ in dess text och andra egenskaper.
 • Lägg till en tagg i texten med metoden RichText.Tags.Add().
 • Lägg till text på sidan.
 • Lägg till sida i OneNote-dokumentet och spara den.

Följande kodexempel visar hur du lägger till taggar i text i OneNote-dokument med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tags();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Document();
// Initiera Sidklassobjekt
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Initiera Outline-klassobjekt
Outline outline = new Outline(doc);
// Initiera OutlineElement-klassobjekt
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "OneNote text.", ParagraphStyle = textStyle };
text.Tags.Add(new NoteTag
{
  Icon = TagIcon.YellowStar,
});

// Lägg till textnod
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Lägg till konturelementnod
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Lägg till konturnod
page.AppendChildLast(outline);
// Lägg till sidnod
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddTextNodeWithTag_out.one";
// Spara OneNote-dokument
doc.Save(dataDir);

Sist men inte minst, låt oss se hur du infogar hyperlänkar till OneNote-dokumenten med hjälp av följande steg.

 • Skapa en instans av klassen Document.
 • Skapa en ny sida för dokumentet med Sidklass.
 • Ställ in hyperlänkens textstil och dess URL med klassen TextStyle.
 • Skapa en instans av RichText-klassen, lägg till dess text och initiera den med tidigare skapad textstil för hyperlänken.
 • Lägg till text på sidan i OneNote-dokumentet.
 • Spara dokumentet som .one-fil.

Följande kodexempel visar hur man infogar en hyperlänk till OneNote-dokumentet med C#.

// Sökvägen till dokumentkatalogen.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tasks();

// Skapa ett objekt av klassen Document
Document doc = new Document();
// Initiera Sidklassobjekt
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Initiera Title-klassobjekt
Title title = new Title(doc);

ParagraphStyle defaultTextStyle = new ParagraphStyle
{
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  FontColor = SystemColors.WindowText
};
RichText titleText = new RichText(doc)
{
  Text = "Title!",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle
};
Outline outline = new Outline(doc)
{
  MaxWidth = 200,
  MaxHeight = 200,
  VerticalOffset = 100,
  HorizontalOffset = 100
};
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
TextStyle textStyleRed = new TextStyle
{
  FontColor = Color.Red,
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  RunIndex = 8//this style will be applied to 0-7 characters.
};
TextStyle textStyleHyperlink = new TextStyle
{
  RunIndex = 17,//this style will be applied to 8-16 characters.
  IsHyperlink = true,
  HyperlinkAddress = "www.google.com"
};
RichText text = new RichText(doc)
{
  Text = "This is hyperlink. This text is not a hyperlink.",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle,
  Styles = { textStyleRed, textStyleHyperlink }
};

title.TitleText = titleText;
page.Title = title;
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Lägg till konturelement
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Lägg till Outline-nod
page.AppendChildLast(outline);
// Lägg till sidnod
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddHyperlink_out.one";
// Spara OneNote-dokument
doc.Save(dataDir);

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du skapar OneNote-dokument (.ONE) från början med C#. Dessutom behandlade artikeln också hur man infogar sidor, bilder, tabeller, taggar och hyperlänkar till OneNote-dokumenten programmatiskt. Du kan utforska de andra intressanta funktionerna i Aspose.Note för .NET med hjälp av dokumentationen.

relaterade artiklar