CSV-filer innehåller ofta tabelldata där värdena vanligtvis separeras med kommatecken. Du kan konvertera en CSV-fil till PDF såväl som en PDF-fil till en CSV-fil med C# eller VB.NET. Aspose API:er erbjuder många funktioner för filmanipulation och konvertering. Låt oss utforska följande rubriker för att lära oss CSV- och PDF-konvertering:

CSV till PDF och PDF till CSV Converter - API-installation

Du måste installera Aspose.Cells for .NET samt Aspose.PDF for .NET API i din miljö. Du kan snabbt konfigurera dessa API:er antingen genom att ladda ner DLL-filerna från Nedladdningssektionen, eller så kan du köra följande kommandon i NuGet Package Manager under Verktyg-menyn i Microsoft Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Pdf

Efter att ha konfigurerat API:erna framgångsrikt är vi alla redo att utföra interkonvertering av CSV- och PDF-filer.

Konvertera CSV till PDF-fil Programmatiskt med C# eller VB.NET

CSV-filer innehåller kommaseparerade värden som vanligtvis särskiljs med kommatecken. Dessutom betecknar varje rad i en CSV-fil en tuppel eller rad med data. Du kan enkelt konvertera en CSV-fil till ett PDF-dokument programmatiskt med C#- eller VB.NET-språk. Du kan styra vilken symbol du vill ställa in som ett separatortecken med TxtLoadOptions.Separator-egenskapen. På samma sätt kan du också ställa in ett strängvärde som avgränsare med TxtLoadOptions.SeparatorString-egenskapen. Du måste följa stegen nedan för att konvertera en CSV-fil till PDF:

  1. Initiera klassobjektet TxtLoadOptions
  2. Ange avgränsare med egenskapen Separator
  3. Ladda in CSV-fil
  4. Spara den utgående PDF-filen

Följande kodavsnitt är baserat på dessa steg som visar hur man konverterar en CSV till PDF Programmatiskt med C# eller VB.NET:

// Initiera TxtLoadOptions klassobjekt
Aspose.Cells.TxtLoadOptions option = new Aspose.Cells.TxtLoadOptions();
option.Separator = ',';

// Ladda in CSV-filen
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Test.csv" , option);

// Spara utdata-PDF-fil
workbook.Save(dataDir + "Sample.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Mata in CSV-fil

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Utdata PDF-fil Skärmdump

Konvertera CSV PDF csharp

Konvertera PDF till CSV-fil Programmatiskt med C# eller VB.NET

PDF-filer kan innehålla data i form av en tabell. Du kan konvertera en sådan PDF-fil till CSV i dina .NET-applikationer. Du har redan installerat Aspose.PDF för .NET API med NuGet-kommandot som vi har diskuterat i avsnittet Installation ovan. Nedan följer stegen för att konvertera en PDF till CSV-fil:

  1. Initiera klassobjektet ExcelSaveOptions
  2. Ställ in formatet ExcelFormat.CSV för utdatafilen
  3. Ladda inmatad PDF-fil
  4. Spara utdata CSV-fil

Koden nedan visar hur man konverterar PDF till CSV programmatiskt med C# eller VB.NET:

// Initiera ExcelSaveOptions-klassobjekt
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();

// Ange format som CSV
options.Format = ExcelSaveOptions.ExcelFormat.CSV;

// Ladda inmatad PDF-fil
Document pdfDocument = new Document("Sample.pdf");

// Spara utdata CSV-fil
pdfDocument.Save("Sample.csv", options);

Slutsats

I den här artikeln har vi utforskat hur du konverterar CSV till PDF och PDF till CSV programmatiskt med C# eller VB.NET i dina .NET-applikationer. Vi har lärt oss hur man analyserar ett tecken eller en strängavgränsare i CSV-filerna. Dessutom kan du nå oss på Free Support Forum för ytterligare hjälp.

Se även