PUB till Word DOCX DOC

Microsoft Publisher-filer används ofta för professionella design- och redigeringsuppgifter. Du kan konvertera en PUB)-fil till ett Word-dokument i formatet DOC och DOCX. Den här artikeln tar upp hur du konverterar utgivarfilerna programmatiskt med C#:

PUB till Word DOC/DOCX Converter – C# APIs installation

Aspose.PUB för .NET API stöder PUB till PDF-filkonvertering där du ytterligare kan konvertera utdata-PDF-filen till ett Word-dokument i DOC- eller DOCX-format enligt dina krav. Därför måste du ladda ner DLL-filerna för Aspose.PUB for .NET och Aspose.PDF for .NET API. Du kan också installera dessa API:er med följande NuGet installationskommandon:

PM> Install-Package Aspose.PDF  
PM> Install-Package Aspose.PUB

Konvertera PUB till Word DOC/DOCX Programmatiskt med C#

Du kan konvertera Microsoft Publisher-fil (.PUB) till ett Word-dokument i DOC- eller DOCX-format med följande steg:

  1. Initiera en MemoryStream för att hålla utdatadokumentet.
  2. Ladda och analysera indata-PUB-filen med metoden IPubParser.Parse().
  3. Konvertera PUB-filen till PDF och spara resultatet i en MemoryStream.
  4. Ladda PDF-filen och initiera klassobjektet DocSaveOptions.
  5. Ange slutligen utdataformatet (DOC/DOCX) och spara Word-filen.

Nedanstående kod visar hur man konverterar en PUB-fil till ett Word-dokument i DOC- eller DOCX-format programmatiskt med C#:

string fileName = dataDir + "1.pub";

// Initiera en MemoryStream för att hålla utmatat dokument
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Ladda ingångs PUB-fil
Aspose.Pub.IPubParser parser = Aspose.Pub.PubFactory.CreateParser(fileName);

// Analysera indatapubliceringsfilen
Aspose.Pub.Document doc = parser.Parse();

// Konvertera PUB-filen till PDF och spara resultatet i en MemoryStream
Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(doc, stream);

// Ladda in PDF-fil från MemoryStream
Aspose.Pdf.Document document = new Document(stream);

// Initiera DocSaveOptions klassobjekt
Aspose.Pdf.DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();

// Ange formatet för utgående ordfil (DOC/DOCX)
options.Format = DocSaveOptions.DocFormat.Doc;

// Spara utdatafil (DOC/DOCX)
document.Save(dataDir + "Output.doc", options);

Få gratis API-licens

Du kan testa PUB till Word-filkonvertering utan några begränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar Microsoft Publisher-filer (PUB) till Microsoft Word-filer i DOC- eller DOCX-format med hjälp av C#. Du kan kontrollera high fidelity-konverteringen genom att följa de enkla stegen ovan. Dessutom kan du utforska API:et ytterligare genom att besöka Dokumentation, eller skriv gärna till oss på Free Support Forum om du har några frågor. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!

Se även