Clone Slides i PowerPoint C#

I vissa fall kan du behöva klona bilderna i PowerPoint-presentationer. Kloningsprocessen gör en kopia av en bild i eller i en annan presentation utan att ändra originalbilden. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du automatiserar bildkloning i PowerPoint-presentationer. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man klona bilder i en PowerPoint-presentation eller från en presentation till en annan med C#.

.NET API för att klona bilder i PowerPoint-presentationer

För att klona bilder i PPTX- eller PPT-presentationer kommer vi att använda Aspose.Slides for .NET. Det är ett API för presentationsmanipulering som låter dig skapa, modifiera och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer. Du kan antingen ladda ner API:et eller installera det med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Clone Slides i en PowerPoint-presentation i C#

Du kan klona en bild antingen på en angiven plats eller i slutet av PowerPoint-presentationen. Följande avsnitt visar vart och ett av de ovan nämnda scenarierna med kodexempel.

Klona bild i slutet av presentationen

Följande är stegen för att klona en bild i slutet av en PowerPoint-presentation med C#.

 1. Ladda först PowerPoint-presentationen med klassen Presentation.
 2. Få referens till bildsamlingen med Presentation.Slides till ett ISlideCollection-objekt.
 3. Klona önskat objektglas med metoden ISlideCollection.AddClone(ISlide) genom att ange objektglaset som ska klonas som en parameter.
 4. Slutligen sparar du presentationen med metoden Presentation.Save(String, SaveFormat).

Följande kodexempel visar hur man klona en bild i slutet av PowerPoint-presentationen.

// Ladda presentationsfilen
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Klona den önskade bilden till slutet av samlingen av bilder i samma presentation
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Spara presentationen
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Klona bild till en specifik position i presentationen

Följande är stegen för att klona en bild på en specifik position i PowerPoint-presentationen med C#.

 1. Ladda PowerPoint-presentationen med klassen Presentation.
 2. Få referens till bildsamlingen med Presentation.Slides till ett ISlideCollection-objekt.
 3. Klona önskat objektglas med metoden ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) genom att ange destinationsindex och objektglas som ska klonas som parametrar.
 4. Spara presentationen med metoden Presentation.Save(String, SaveFormat).

Följande kodexempel visar hur man klona en bild på en specifik position i en PowerPoint-presentation.

// Ladda presentationsfilen
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Få tillgång till en samling av bilder i samma presentation
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  
  // Klona den önskade bilden till det angivna indexet i samma presentation
  slds.InsertClone(2, pres.Slides[1]);

  // Spara presentationen
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Clone glider in i en annan presentation med C#

I det här avsnittet kommer du att lära dig hur du klona en bild från en presentation till en annan. Följande underavsnitt kommer att täcka kloningen av en bild i slutet eller vid en specifik position i destinationspresentationen.

Klona bild i slutet av en annan presentation

Följande är stegen för att klona en bild i slutet av en annan presentation med C#.

 1. Ladda in PowerPoint-källpresentationen med klassen Presentation.
 2. Ladda destinations PowerPoint-presentationen med klassen Presentation.
 3. Få referens till bildsamlingen från destinationspresentationen till ett ISlideCollection-objekt.
 4. Klona önskat objektglas med metoden ISlideCollection.AddClone(ISlide) genom att ange objektglaset som ska klonas som en parameter.
 5. Spara målpresentationen med metoden Presentation.Save(String, SaveFormat).

Följande kodexempel visar hur man klona en bild från en presentation till en annan.

// Ladda källpresentationsfilen
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Ladda destinationspresentation (där bilden ska klonas)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Klona den önskade bilden från källpresentationen till slutet av samlingen av bilder i målpresentationen
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.AddClone(srcPres.Slides[0]);

    // Spara presentationen
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Klona bild till en specifik position i en annan presentation

Följande är stegen för att klona en bild på en specifik plats i en annan presentation med C#.

 1. Ladda in PowerPoint-källpresentationen med klassen Presentation.
 2. Ladda destinations PowerPoint-presentationen med klassen Presentation.
 3. Få referens till bildsamlingen från destinationspresentationen till ett ISlideCollection-objekt.
 4. Klona önskat objektglas med metoden ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) genom att ange destinationsindex och objektglas som ska klonas som parametrar.
 5. Spara målpresentationen med metoden Presentation.Save(String, SaveFormat).

Följande kodexempel visar hur man klona en bild till en annan PowerPoint-presentation.

// Ladda källpresentationsfilen
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Ladda destinationspresentation (där bilden ska klonas)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Klona önskad bild från källpresentationen till angiven plats i målpresentationen
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.InsertClone(2, srcPres.Slides[0]);

    // Spara presentationen
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Skaffa en gratis API-licens

Du kan använda Aspose.Slides för .NET utan utvärderingsbegränsningar genom att begära en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du klona bilder i PowerPoint-presentationer med C#. Artikeln behandlade uttryckligen kloning av bilder i en presentation eller från en presentation till en annan. Dessutom kan du besöka dokumentationen för att utforska andra funktioner i API. Du kan också gärna meddela oss om dina frågor via vårt forum.

Se även

Tips: Du kanske vill kolla in Aspose FREE PowerPoint Splitter som används för att dela upp bilderna i presentationer och spara dem som separata filer.