DWG เป็น DWF csharp

ไฟล์ DWG นั้นเป็นแบบร่าง CAD ที่มีข้อมูลภาพเวกเตอร์ นักออกแบบหรือสถาปนิกมักทำงานกับไฟล์รูปแบบ DWG ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ DWG เป็นรูปแบบ DWF ตามข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลง DWG เป็นไฟล์ DWF โดยทางโปรแกรมใน C#

การแปลง DWG เป็น DWF – การติดตั้ง .NET API

Aspose.CAD for .NET API รองรับการสร้าง แปลง หรืออัปเดต รูปแบบไฟล์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CAD คุณสามารถเข้าถึง API ได้อย่างง่ายดายโดยดาวน์โหลดไฟล์ DLL จากส่วน ดาวน์โหลด หรือใช้คำสั่ง NuGet ต่อไปนี้:

PM> Install-Package Aspose.CAD

แปลง DWG เป็น DWF โดยทางโปรแกรมใน .NET

การแปลงไฟล์ DWG เป็น DWF เป็นกระบวนการง่ายๆ คุณต้องทำการเรียก API เพียงไม่กี่ขั้นตอนตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Image เพื่อโหลดไฟล์ DWG ต้นทาง
  2. ส่งวัตถุคลาส Image เป็นประเภท CadImage
  3. เขียนไฟล์ DWF เอาต์พุตด้วยวิธี บันทึก

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้อธิบายวิธีการแปลงไฟล์ DWG เป็นไฟล์ DWF โดยทางโปรแกรมใน C#:

// โหลดไฟล์ DWG อินพุต
Image image = Image.Load("sample.dwg");

// ส่งวัตถุคลาส Image เป็นประเภท CadImage
CadImage cad = (CadImage)image;

// บันทึกไฟล์ DWF CAD เอาต์พุต
cad.Save(dataDir + "sample.dwf");

สำรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถดูคุณสมบัติอื่นๆ ของ API ซึ่งบทต่างๆ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบไฟล์ CAD ในแอปพลิเคชันของคุณ คุณสมบัติทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ส่วน API เอกสารประกอบ

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการแปลงรูปแบบไฟล์ DWG เป็น DWF คุณสามารถปรับขนาดกระบวนการแปลงนี้ได้โดยใช้ประโยชน์จากมัลติเธรด API ถูกเขียนขึ้นด้วยโค้ดที่มีการจัดการดังนั้นจึงปลอดภัยสำหรับเธรด อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ในการประมวลผล คุณต้องแน่ใจว่าแต่ละเธรดเข้าถึงไฟล์แยกกัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดเขียนถึงเราที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย

แปลง DWG เป็น EMF หรือ WMF ใน C#