JSON เป็น PDF C#

ไฟล์ JSON มักใช้เพื่อส่งออก นำเข้า หรือส่งข้อมูลภายในหรือระหว่างแอปพลิเคชัน รูปแบบ JSON ต้องการการจัดรูปแบบน้อยลงและมีกลไกการจัดเก็บข้อมูลที่มีน้ำหนักเบา ในหลายกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF เพื่อแบ่งปัน พิมพ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ บทความนี้ครอบคลุมวิธีแปลง JSON เป็น PDF ผ่าน C# เพื่อให้บรรลุผลโดยใช้โปรแกรม

C# API สำหรับการแปลง JSON เป็น PDF - ดาวน์โหลดฟรี

ในการแปลงไฟล์ JSON เป็นรูปแบบ PDF เราจะใช้ Aspose.Cells for .NET เป็น API ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารสเปรดชีตได้ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประมวลผลและแปลงไฟล์ Excel ที่มีอยู่จากภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet

PM> Install-Package Aspose.Cells

วิธีแปลง JSON เป็น PDF ใน C#

Aspose.Cells for .NET ช่วยให้คุณแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำได้ใน 2-3 ขั้นตอน จำเป็นต้องมีขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกไฟล์ JSON เป็น PDF ใน C# โดยใช้ Aspose.Cells for .NET

  • สร้างไฟล์ Excel
  • โหลดข้อมูลจากไฟล์ JSON ลงในแผ่นงาน Excel
  • ตั้งค่าตัวเลือกการแปลงเพิ่มเติมสำหรับ JSON เป็น PDF
  • บันทึกข้อมูล JSON เป็น PDF

ส่วนต่อไปนี้จะสาธิตวิธีดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับการแปลง JSON เป็น PDF ในโค้ด C#

แปลง JSON เป็น PDF ใน C#

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF โดยใช้ C#

  1. สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Workbook
  2. เลือกค่าเริ่มต้น Worksheet จากคอลเลกชัน Worksheets
  3. โหลดข้อมูล JSON จากไฟล์โดยใช้เมธอด File.ReadAllText(string)
  4. สร้างอินสแตนซ์ของ JsonLayoutOptions และตั้งค่าตัวเลือก
  5. นำเข้าข้อมูลจาก JSON ไปยังเวิร์กชีตโดยใช้เมธอด JsonUtility.ImportData โดยอ้างอิงถึงวัตถุ Worksheet และข้อมูล JSON
  6. แปลง JSON เป็น PDF โดยบันทึกสมุดงานเป็น PDF โดยใช้วิธี Workbook.Save(string, SaveFormat.Auto)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีแปลงไฟล์ JSON เป็น PDF ใน C#

// สร้างวัตถุสมุดงาน
var workbook = new Cells.Workbook();

// เข้าถึงแผ่นงานเริ่มต้น
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// อ่านข้อมูล JSON จากไฟล์
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// ตั้งค่า JsonLayoutOptions ให้ถือว่า Array เป็นตาราง
var options = new Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
options.ArrayAsTable = true;

// นำเข้าข้อมูล JSON ไปยังแผ่นงานโดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1
Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// แปลง JSON ที่นำเข้าเป็น PDF
workbook.Save("output.pdf", Cells.SaveFormat.Auto); 

API เพื่อส่งออก JSON เป็น PDF ใน C# - รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถใช้ Aspose.Cells for .NET ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยใช้ ใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลงข้อมูล JSON เป็น PDF ผ่าน C# ขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดได้สาธิตวิธีโหลดข้อมูล JSON และบันทึกเป็น PDF แบบไดนามิกใน C# คุณสามารถใช้ตัวอย่างโค้ดที่ให้มาภายในแอปพลิเคชันที่ใช้ .NET, .NET Core, Mono หรือ Xamarin นอกจากนี้ คุณสามารถสำรวจ เอกสาร ของ Aspose.Cells for .NET นอกจากนี้ คุณสามารถโพสต์คำถามของคุณบน ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย