แปลงเอกสาร OneNote เป็นเว็บเพจ HTML โดยใช้ C#

เอกสาร OneNote เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่ใช้ในการรวบรวม จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในบันทึกและแนวคิดต่างๆ ในบางกรณี เราอาจต้องส่งออกเนื้อหาของเอกสาร OneNote ไปยังเว็บเพจ HTML เว็บเพจ HTML สามารถดูได้ในเบราว์เซอร์ใดๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ดิจิทัล การแปลง OneNote เป็น HTML ช่วยให้แสดงเนื้อหาในเบราว์เซอร์ใดก็ได้โดยไม่ต้องแชร์ไฟล์ต้นฉบับ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีส่งออกเอกสาร OneNote เป็น HTML ใน C#

หัวข้อต่อไปนี้จะครอบคลุมในบทความนี้:

C # API เพื่อส่งออก OneNote เป็น HTML

สำหรับการแปลงเอกสาร OneNote เป็นเว็บเพจ HTML เราจะใช้ API Aspose.Note for .NET เป็น API การจัดการเอกสาร OneNote ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสร้าง อ่าน และแปลงเอกสาร OneNote โดยทางโปรแกรม โปรด ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet

PM> Install-Package Aspose.Note

สร้างเอกสาร OneNote และแปลงเป็นเว็บเพจ HTML โดยใช้ C#

เราสามารถสร้างเอกสาร OneNote และแปลงเป็นเว็บเพจ HTML โดยทางโปรแกรมโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ขั้นแรก สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Document
 2. จากนั้น สร้างหน้าใหม่โดยใช้วัตถุคลาส หน้า
 3. จากนั้น เพิ่มหน้าลงในเอกสารโดยใช้เมธอด AppendChildLast()
 4. หลังจากนั้นให้เพิ่มเนื้อหา เช่น ชื่อหน้า เป็นต้น
 5. สุดท้าย ให้เรียกเมธอด Save() เพื่อบันทึกเอกสาร OneNote เป็น HTML ใช้เส้นทางไฟล์ HTML เอาต์พุตเป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างเอกสาร OneNote และแปลงเป็น HTML โดยใช้ C#

// ตัวอย่างรหัสนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างเอกสาร OneNote และบันทึกเป็น HTML
// เริ่มต้นเอกสาร OneNote
Document doc = new Document();

// เพิ่มหน้า
Page page = new Page();
doc.AppendChildLast(page);

// สไตล์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดในเอกสาร
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
// ตั้งชื่อเรื่อง
page.Title = new Title()
{
  TitleText = new RichText() { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText() { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText() { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};

// บันทึกในรูปแบบ HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\CreateOneNoteDocAndSaveToHTML_out.html";
doc.Save(dataDir);
สร้างเอกสาร OneNote และแปลงเป็นเว็บเพจ HTML โดยใช้ C#

สร้างเอกสาร OneNote และแปลงเป็นเว็บเพจ HTML โดยใช้ C#

ส่งออกเอกสาร OneNote ที่มีอยู่เป็น HTML โดยใช้ C#

เรายังสามารถส่งออกเอกสาร OneNote ที่มีอยู่ไปยังเว็บเพจ HTML โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. โหลดไฟล์ OneNote โดยใช้คลาส Document
 2. เรียกเมธอด Save() เพื่อบันทึกเอกสาร OneNote เป็น HTML ใช้เส้นทางไฟล์ HTML เอาต์พุตและ SaveFormat เป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการส่งออกเอกสาร OneNote ที่มีอยู่เป็น HTML โดยใช้ C#

// ตัวอย่างรหัสนี้สาธิตวิธีการแปลงเอกสาร OneNote ที่มีอยู่เป็น HTML
// เริ่มต้นเอกสาร OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// บันทึกเป็น HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\Sample1_out.html";
doc.Save(dataDir, SaveFormat.Html);
แปลงเอกสาร OneNote ที่มีอยู่เป็น HTML โดยใช้ C#

แปลงเอกสาร OneNote ที่มีอยู่เป็น HTML โดยใช้ C#

ส่งออกหน้าเฉพาะของ OneNote เป็น HTML โดยใช้ C#

เราสามารถแปลงช่วงของหน้าเฉพาะจากเอกสาร OneNote เป็นเว็บเพจ HTML โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ขั้นแรก ให้โหลดไฟล์ OneNote โดยใช้คลาส Document
 2. ถัดไป กำหนดวัตถุคลาส HtmlSaveOptions
 3. จากนั้นตั้งค่า PageIndex จากตำแหน่งที่จะเริ่มการแปลง
 4. หลังจากนั้น ให้ตั้งค่า PageCount เพื่อแปลงจำนวนหน้าทั้งหมด
 5. สุดท้าย ให้เรียกเมธอด Save() เพื่อบันทึกเอกสาร OneNote เป็น HTML ใช้เส้นทางไฟล์ HTML เอาต์พุตและ HtmlSaveOptions เป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการส่งออกช่วงของหน้าจากเอกสาร OneNote เป็น HTML โดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีแปลงช่วงของหน้าจากเอกสาร OneNote เป็น HTML
// เริ่มต้นเอกสาร OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// กำหนดตัวเลือกการบันทึก HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions()
{
  PageCount = 1,
  PageIndex = 0
};

// บันทึกในรูปแบบ HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\ConvertRange.html";
doc.Save(dataDir, htmlSaveOptions);

บันทึก OneNote เป็น HTML ด้วยทรัพยากรแบบฝังโดยใช้ C#

เมื่อแปลงเอกสาร OneNote เป็นเว็บเพจ HTML วิธีเริ่มต้นในการจัดเก็บทรัพยากร เช่น ฟอนต์ รูปภาพ และ CSS จะอยู่ในไฟล์ภายนอกในโฟลเดอร์ผลลัพธ์ เราสามารถแปลงเอกสาร OneNote เป็นเว็บเพจ HTML และฝังทรัพยากรทั้งหมดแบบอินไลน์โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ประการแรก โหลดไฟล์ OneNote โดยใช้คลาส Document
 2. ถัดไป กำหนดวัตถุคลาส HtmlSaveOptions
 3. หลังจากนั้น ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ExportCss, ExportFonts และ ExportImages เป็น ResourceExportType.ExportEmbedded
 4. สุดท้าย ให้เรียกเมธอด Save() เพื่อบันทึกเอกสาร OneNote เป็น HTML ใช้เส้นทางไฟล์ HTML เอาต์พุตและ HtmlSaveOptions เป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงเอกสาร OneNote เป็น HTML โดยการฝังทรัพยากรทั้งหมดโดยใช้ C#

// ตัวอย่างโค้ดนี้สาธิตวิธีแปลงเอกสาร OneNote เป็น HTML และฝังทรัพยากร
// เริ่มต้นเอกสาร OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// กำหนดตัวเลือกการบันทึก HTML
var options = new HtmlSaveOptions()
{
  ExportCss = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  ExportFonts = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  ExportImages = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  FontFaceTypes = FontFaceType.Ttf
};

// บันทึกในรูปแบบ HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\ConvertRange.html";
doc.Save(dataDir, htmlSaveOptions);

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถ รับใบอนุญาตชั่วคราวได้ฟรี เพื่อทดลองใช้ห้องสมุดโดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

บทสรุป

ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้วิธีการ:

 • สร้างเอกสาร OneNote ใหม่โดยใช้ C#;
 • บันทึกเอกสาร OneNote เป็น HTML โดยทางโปรแกรม
 • ส่งออกเอกสาร OneNote เป็น HTML และฝังรูปภาพ ฟอนต์ และ CSS แบบอินไลน์

นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aspose.Note for .NET API โดยใช้ เอกสารประกอบ ในกรณีที่มีความคลุมเครือ โปรดติดต่อเราได้ที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย