แทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C# | ตาราง OneNote C#

OneNote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบความคิดและแนวคิดของตนในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญของ OneNote คือความสามารถในการแทรกตาราง ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการสร้างรายการ การเปรียบเทียบข้อมูล และอื่นๆ ในคู่มือนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีแทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C#

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

 1. C# API เพื่อแทรกตารางในเอกสาร OneNote
 2. แทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C#
 3. สร้างตารางที่มีคอลัมน์ที่ถูกล็อคใน C#
 4. แหล่งข้อมูลฟรี

C# API เพื่อแทรกตารางในเอกสาร OneNote

เราจะใช้ Aspose.Note for .NET API เพื่อแทรกตารางในเอกสาร OneNote เป็น API ที่ทรงพลังที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับไฟล์ Microsoft OneNote (.one) ในแอปพลิเคชัน .NET ของตนได้ มีชุดคุณลักษณะที่ครอบคลุมสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสาร OneNote

โปรด ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet ด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

PM> Install-Package Aspose.Note

แทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C#

เราสามารถแทรกตารางในเอกสาร OneNote ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. สร้างเอกสาร OneNote ใหม่โดยใช้คลาสเอกสาร
 2. เพิ่มหน้าใหม่โดยใช้คลาสหน้า
 3. สร้างแถวและเซลล์ของตารางโดยใช้คลาส TableRow และ TableCell ตามลำดับ
 4. เริ่มต้นวัตถุคลาสตารางและตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์
 5. หลังจากนั้นให้ผนวกออบเจ็กต์ทั้งหมดโดยใช้เมธอด AppendChildLast()
 6. สุดท้าย ให้บันทึกเอกสารโดยใช้วิธีบันทึก

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างตารางในเอกสาร OneNote โดยใช้ C#

// สร้างวัตถุของคลาสเอกสาร
Document doc = new Document();

// เริ่มต้นวัตถุคลาสหน้า
Page page = new Page();

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// เตรียมใช้งานวัตถุคลาส TableCell
TableCell cell11 = new TableCell();
TableCell cell12 = new TableCell();
TableCell cell13 = new TableCell();

// ผนวกองค์ประกอบเค้าร่างในเซลล์ตาราง
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.3"));

// เซลล์ตารางเป็นแถว
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableCell
TableCell cell21 = new TableCell();
TableCell cell22 = new TableCell();
TableCell cell23 = new TableCell();

// ผนวกองค์ประกอบเค้าร่างในเซลล์ตาราง
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.3"));

// ผนวกเซลล์ตารางเข้ากับแถว
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// เริ่มต้นวัตถุคลาสตารางและตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};

// ผนวกแถวของตารางเข้ากับตาราง
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// เริ่มต้นวัตถุเค้าร่าง
Outline outline = new Outline();

// เริ่มต้นวัตถุ OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// เพิ่มตารางไปยังโหนดองค์ประกอบเค้าร่าง
outlineElem.AppendChildLast(table);

// เพิ่มองค์ประกอบโครงร่างเพื่อร่าง
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// เพิ่มเค้าร่างให้กับโหนดหน้า
page.AppendChildLast(outline);

// เพิ่มหน้าไปยังโหนดเอกสาร
doc.AppendChildLast(page);

// บันทึกเอกสาร
doc.Save("InsertTable_out.one");
static OutlineElement GetOutlineElementWithText(string text)
{
  OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();
  ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
  outlineElem.AppendChildLast(new RichText() { Text = text, ParagraphStyle = textStyle });
  return outlineElem;
}
แทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C#

แทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C#

สร้างตารางที่มีคอลัมน์ที่ถูกล็อคใน C#

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถสร้างตารางที่มีความกว้างของคอลัมน์ที่ถูกล็อคในเอกสาร OneNote ได้โดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราเพียงแค่ต้องระบุคุณสมบัติ LockedWidth ให้เป็นจริงในขณะที่สร้างอ็อบเจ็กต์คลาส TableColumns

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างตารางที่มีความกว้างของคอลัมน์ที่ถูกล็อกในเอกสาร OneNote โดยใช้ C#

// สร้างวัตถุของคลาสเอกสาร
Document doc = new Document();

// เริ่มต้นวัตถุคลาสหน้า
Page page = new Page();

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableCell และตั้งค่าเนื้อหาข้อความ
TableCell cell11 = new TableCell();
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Small text"));
row1.AppendChildLast(cell11);

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// เริ่มต้นวัตถุคลาส TableCell และตั้งค่าเนื้อหาข้อความ
TableCell cell21 = new TableCell();
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Long  text  with  several  words and  spaces."));
row2.AppendChildLast(cell21);

// เริ่มต้นวัตถุคลาสตาราง
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 70, LockedWidth = true } }
};

// เพิ่มแถว
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

Outline outline = new Outline();
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// เพิ่มโหนดตาราง
outlineElem.AppendChildLast(table);

// เพิ่มโหนดองค์ประกอบเค้าร่าง
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// เพิ่มโหนดเค้าร่าง
page.AppendChildLast(outline);

// เพิ่มโหนดหน้า
doc.AppendChildLast(page);

// บันทึก
doc.บันทึก("CreateTableWithLockedColumns_out.one");

รับใบอนุญาตฟรี

โปรด รับใบอนุญาตชั่วคราวฟรี เพื่อลองใช้ Aspose.Note for .NET โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

ตาราง OneNote – ทรัพยากรฟรี

นอกจากการแทรกตารางในเอกสาร OneNote แล้ว คุณยังอาจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API และสำรวจฟีเจอร์อื่นๆ มากมายโดยใช้แหล่งข้อมูลด้านล่าง:

บทสรุป

ในคู่มือนี้ เราได้เห็นวิธีการแทรกตารางใน OneNote โดยใช้ C# แล้ว ด้วยการทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถสร้างตารางใน OneNote และเพิ่มข้อมูลลงในตารางโดยใช้ C# ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของคุณ ในกรณีที่มีความคลุมเครือ โปรดติดต่อเราที่ ฟอรัมการสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย