สร้าง เติม หรือแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้ด้วย C++

ด้วยการกำเนิดของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจำนวนมากถูกบันทึกแบบดิจิทัล บริษัทต่างๆ ได้คิดค้นโซลูชันเพื่อทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีหนึ่งคือแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้ แบบฟอร์ม PDF เป็นตัวเลือกยอดนิยมที่ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลแบบดิจิทัล อาจใช้แบบฟอร์ม PDF เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจหรือเป็นแบบฟอร์มการรับเข้าเรียน ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะสอนวิธีสร้าง กรอก และแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้โดยใช้ C++

C++ API สำหรับการสร้าง กรอก และแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้

Aspose.PDF for C++ คือไลบรารี C++ ที่ให้คุณสร้าง อ่าน และอัปเดตเอกสาร PDF นอกจากนี้ API ยังรองรับการสร้าง กรอก และแก้ไขแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้ คุณสามารถติดตั้ง API ผ่าน NuGet หรือดาวน์โหลดโดยตรงจากส่วน ดาวน์โหลด

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

สร้างแบบฟอร์ม PDF ที่กรอกได้โดยใช้ C ++

ในตัวอย่างนี้ เราจะสร้างฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกล่องข้อความสองกล่องและปุ่มตัวเลือกหนึ่งปุ่ม อย่างไรก็ตาม กล่องข้อความหนึ่งเป็นแบบหลายบรรทัด และอีกกล่องเป็นบรรทัดเดียว ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างแบบฟอร์มในไฟล์ PDF

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างฟอร์มในไฟล์ PDF โดยใช้ C++

// สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Document
auto pdfDocument = MakeObject<Document>();

// เพิ่มหน้าว่างลงในเอกสาร
System::SharedPtr<Page> page = pdfDocument->get_Pages()->Add();

System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Rectangle> rectangle1 = MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(275, 740, 440, 770);

// สร้าง TextBoxField
System::SharedPtr<TextBoxField> nameBox = MakeObject<TextBoxField>(pdfDocument, rectangle1);

nameBox->set_PartialName(u"nameBox1");
nameBox->get_DefaultAppearance()->set_FontSize(10);
nameBox->set_Multiline(true);

System::SharedPtr<Border> nameBorder = MakeObject<Border>(nameBox);

nameBorder->set_Width(1);
nameBox->set_Border(nameBorder);
nameBox->get_Characteristics()->set_Border(System::Drawing::Color::get_Black());
nameBox->set_Color(Aspose::Pdf::Color::FromRgb(System::Drawing::Color::get_Red()));

System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Rectangle> rectangle2 = MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(275, 718, 440, 738);

// สร้าง TextBoxField
System::SharedPtr<TextBoxField> mrnBox = MakeObject<TextBoxField>(pdfDocument, rectangle2);

mrnBox->set_PartialName(u"Box1");
mrnBox->get_DefaultAppearance()->set_FontSize(10);

System::SharedPtr<Border> mrnBorder = MakeObject<Border>(mrnBox);

mrnBox->set_Width(165);
mrnBox->set_Border(mrnBorder);
mrnBox->get_Characteristics()->set_Border(System::Drawing::Color::get_Black());
mrnBox->set_Color(Aspose::Pdf::Color::FromRgb(System::Drawing::Color::get_Red()));

// เพิ่ม TextBoxField ลงในแบบฟอร์ม
pdfDocument->get_Form()->Add(nameBox, 1);
pdfDocument->get_Form()->Add(mrnBox, 1);

// สร้างตาราง
System::SharedPtr<Table> table = MakeObject<Table>();

table->set_Left(200);
table->set_Top(300);
table->set_ColumnWidths(u"120");

// เพิ่มตารางลงในหน้า
page->get_Paragraphs()->Add(table);

// สร้างแถวและคอลัมน์
System::SharedPtr<Row> r1 = table->get_Rows()->Add();
System::SharedPtr<Row> r2 = table->get_Rows()->Add();
System::SharedPtr<Cell> c1 = r1->get_Cells()->Add();
System::SharedPtr<Cell> c2 = r2->get_Cells()->Add();

// สร้าง RadioButtonField
System::SharedPtr<RadioButtonField> rf = MakeObject<RadioButtonField>(page);

rf->set_PartialName(u"radio");

// เพิ่ม RadioButtonField ลงในแบบฟอร์ม
pdfDocument->get_Form()->Add(rf, 1);

// สร้างตัวเลือกปุ่มตัวเลือก
System::SharedPtr<RadioButtonOptionField> opt1 = MakeObject<RadioButtonOptionField>();
System::SharedPtr<RadioButtonOptionField> opt2 = MakeObject<RadioButtonOptionField>();

opt1->set_OptionName(u"Yes");
opt2->set_OptionName(u"No");

opt1->set_Width(15);
opt1->set_Height(15);

opt2->set_Width(15);
opt2->set_Height(15);

// เพิ่มตัวเลือกใน RadioButtonField
rf->Add(opt1);
rf->Add(opt2);

System::SharedPtr<Border> opt1Border = MakeObject<Border>(opt1);

opt1->set_Border(opt1Border);
opt1->get_Border()->set_Width(1);
opt1->get_Border()->set_Style(BorderStyle::Solid);
opt1->get_Characteristics()->set_Border(System::Drawing::Color::get_Black());
opt1->get_DefaultAppearance()->set_TextColor(System::Drawing::Color::get_Red());

System::SharedPtr<TextFragment> opt1Fragment = MakeObject<TextFragment>(u"Yes");

opt1->set_Caption(opt1Fragment);

System::SharedPtr<Border> opt2Border = MakeObject<Border>(opt2);

opt2->set_Border(opt2Border);
opt2->get_Border()->set_Width(1);
opt2->get_Border()->set_Style(BorderStyle::Solid);
opt2->get_Characteristics()->set_Border(System::Drawing::Color::get_Black());
opt2->get_DefaultAppearance()->set_TextColor(System::Drawing::Color::get_Red());

System::SharedPtr<TextFragment> opt2Fragment = MakeObject<TextFragment>(u"No");

opt2->set_Caption(opt2Fragment);

// เพิ่มตัวเลือกลงในเซลล์ของตาราง
c1->get_Paragraphs()->Add(opt1);
c2->get_Paragraphs()->Add(opt2);


// บันทึกไฟล์เอาต์พุต
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Fillable_PDF_Form_Out.pdf");
รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

กรอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ในไฟล์ PDF โดยใช้ C ++

ในตัวอย่างนี้ เราจะใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นในตัวอย่างที่แล้ว เราจะโหลดไฟล์โดยใช้คลาส Document และกรอกข้อมูลในฟิลด์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม PDF ที่มีอยู่

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ในไฟล์ PDF โดยใช้ C++

// โหลดไฟล์ PDF
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\Fillable_PDF_Form.pdf");

// ดึงฟิลด์กล่องข้อความ
System::SharedPtr<TextBoxField> textBoxField1 = System::DynamicCast<TextBoxField>(pdfDocument->get_Form()->idx_get(u"nameBox1"));
System::SharedPtr<TextBoxField> textBoxField2 = System::DynamicCast<TextBoxField>(pdfDocument->get_Form()->idx_get(u"Box1"));

// ตั้งค่าของฟิลด์กล่องข้อความ
textBoxField1->set_Value(u"A quick brown fox jumped over the lazy dog.");
textBoxField2->set_Value(u"A quick brown fox jumped over the lazy dog.");

// เรียกฟิลด์ปุ่มตัวเลือก
System::SharedPtr<RadioButtonField> radioField = System::DynamicCast<RadioButtonField>(pdfDocument->get_Form()->idx_get(u"radio"));

// ตั้งค่าของฟิลด์ปุ่มตัวเลือก
radioField->set_Selected(1);

// บันทึกไฟล์ผลลัพธ์
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Fill_PDF_Form_Field_Out.pdf");
รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

แก้ไขค่าของฟิลด์แบบฟอร์มในแบบฟอร์ม PDF โดยใช้ C ++

ด้วย Aspose.PDF for C++ เรายังสามารถแก้ไขค่าของฟิลด์ที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย ในตัวอย่างนี้ เราจะใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้าและแก้ไขค่าของ TextBoxField แรก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ไขค่าของฟิลด์ในรูปแบบ PDF โดยใช้ C++

// โหลดไฟล์ PDF
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\Fill_PDF_Form_Field.pdf");

// เรียก TextBoxField
System::SharedPtr<TextBoxField> textBoxField = System::DynamicCast<TextBoxField>(pdfDocument->get_Form()->idx_get(u"nameBox1"));

// ปรับปรุงค่าของ TextBoxField
textBoxField->set_Value(u"Changed Value");

// ทำเครื่องหมาย TextBoxField เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
textBoxField->set_ReadOnly(true);

// บันทึกไฟล์ผลลัพธ์
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Modify_Form_Field_out.pdf");
รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

ลบฟิลด์แบบฟอร์มออกจากแบบฟอร์ม PDF ที่มีอยู่โดยใช้ C ++

API ยังอนุญาตให้คุณลบช่องแบบฟอร์มออกจากแบบฟอร์ม PDF ที่มีอยู่ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการลบฟิลด์แบบฟอร์มออกจากแบบฟอร์ม PDF

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการลบฟิลด์ฟอร์มจากฟอร์ม PDF ที่มีอยู่โดยใช้ C++

// โหลดไฟล์ PDF
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\Fill_PDF_Form_Field.pdf");

// ลบฟิลด์
pdfDocument->get_Form()->Delete(u"nameBox1");

// บันทึกไฟล์ผลลัพธ์
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Delete_Form_Field_out.pdf");
รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

รูปภาพของไฟล์ PDF ที่สร้างโดยโค้ดตัวอย่าง

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถลองใช้ API ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มในไฟล์ PDF โดยใช้ C++ นอกจากนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการกรอกและแก้ไขฟิลด์ที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม PDF คุณได้เห็นวิธีลบฟิลด์ฟอร์มออกจากฟอร์ม PDF โดยใช้ Aspose.PDF for C++ API API มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายสำหรับการทำงานกับไฟล์ PDF ซึ่งคุณสามารถสำรวจโดยละเอียดได้โดยไปที่ เอกสารอย่างเป็นทางการ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของ API โปรดติดต่อเราที่ ฟอรัมสนับสนุนฟรี

ดูสิ่งนี้ด้วย