โคลนสไลด์ใน PowerPoint C#

ในบางกรณี คุณอาจต้องโคลนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการโคลนทำสำเนาของสไลด์ภายในหรือในงานนำเสนออื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนสไลด์ต้นฉบับ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำสไลด์อัตโนมัติในงานนำเสนอ PowerPoint โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความจะกล่าวถึงวิธีการโคลนสไลด์ภายในงานนำเสนอ PowerPoint หรือจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งโดยใช้ C#

.NET API เพื่อโคลนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint

ในการโคลนสไลด์ในงานนำเสนอ PPTX หรือ PPT เราจะใช้ Aspose.Slides for .NET เป็น API การจัดการงานนำเสนอที่ให้คุณสร้าง แก้ไข และแปลงงานนำเสนอ PowerPoint และ OpenOffice คุณสามารถ ดาวน์โหลด API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

โคลนสไลด์ภายในงานนำเสนอ PowerPoint ใน C#

คุณสามารถโคลนสไลด์ในตำแหน่งที่ระบุหรือที่ส่วนท้ายของงานนำเสนอ PowerPoint ส่วนต่อไปนี้จะสาธิตแต่ละสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมตัวอย่างโค้ด

โคลนสไลด์ในตอนท้ายของงานนำเสนอ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการโคลนสไลด์ที่ส่วนท้ายของงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C#

 1. ขั้นแรก ให้โหลดงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้คลาส Presentation
 2. รับการอ้างอิงของคอลเลกชันสไลด์โดยใช้ Presentation.Slides ลงในวัตถุ ISlideCollection
 3. โคลนสไลด์ที่ต้องการโดยใช้เมธอด ISlideCollection.AddClone(ISlide) โดยระบุสไลด์ที่จะโคลนเป็นพารามิเตอร์
 4. สุดท้าย บันทึกงานนำเสนอโดยใช้เมธอด Presentation.Save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการโคลนสไลด์ที่ส่วนท้ายของงานนำเสนอ PowerPoint

// โหลดไฟล์นำเสนอ
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // คัดลอกสไลด์ที่ต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของการรวบรวมสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // บันทึกงานนำเสนอ
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

โคลนสไลด์ไปยังตำแหน่งเฉพาะในการนำเสนอ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการโคลนสไลด์ในตำแหน่งเฉพาะในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C#

 1. โหลดงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้คลาส Presentation
 2. รับการอ้างอิงของคอลเลกชันสไลด์โดยใช้ Presentation.Slides ลงในวัตถุ ISlideCollection
 3. โคลนสไลด์ที่ต้องการโดยใช้เมธอด ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) โดยระบุดัชนีปลายทางและสไลด์ที่จะโคลนเป็นพารามิเตอร์
 4. บันทึกงานนำเสนอโดยใช้เมธอด Presentation.Save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการโคลนสไลด์ที่ตำแหน่งเฉพาะในงานนำเสนอ PowerPoint

// โหลดไฟล์นำเสนอ
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // เข้าถึงคอลเลกชันของสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  
  // โคลนสไลด์ที่ต้องการไปยังดัชนีที่ระบุในงานนำเสนอเดียวกัน
  slds.InsertClone(2, pres.Slides[1]);

  // บันทึกงานนำเสนอ
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

โคลนสไลด์ไปยังงานนำเสนออื่นโดยใช้ C#

ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการโคลนสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง ส่วนย่อยต่อไปนี้จะครอบคลุมการโคลนสไลด์ที่ส่วนท้ายหรือที่ตำแหน่งเฉพาะในงานนำเสนอปลายทาง

โคลนสไลด์ในตอนท้ายของงานนำเสนออื่น

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการโคลนสไลด์ที่ส่วนท้ายของงานนำเสนออื่นโดยใช้ C#

 1. โหลดงานนำเสนอ PowerPoint ต้นทางโดยใช้คลาส Presentation
 2. โหลดงานนำเสนอ PowerPoint ปลายทางโดยใช้คลาส Presentation
 3. รับข้อมูลอ้างอิงของคอลเลกชันสไลด์จากงานนำเสนอปลายทางไปยังวัตถุ ISlideCollection
 4. โคลนสไลด์ที่ต้องการโดยใช้เมธอด ISlideCollection.AddClone(ISlide) โดยระบุสไลด์ที่จะโคลนเป็นพารามิเตอร์
 5. บันทึกงานนำเสนอปลายทางโดยใช้เมธอด Presentation.Save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการโคลนสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง

// โหลดไฟล์งานนำเสนอต้นฉบับ
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // โหลดงานนำเสนอปลายทาง (ที่จะโคลนสไลด์)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // คัดลอกสไลด์ที่ต้องการจากงานนำเสนอต้นทางไปยังจุดสิ้นสุดของชุดสไลด์ในงานนำเสนอปลายทาง
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.AddClone(srcPres.Slides[0]);

    // บันทึกงานนำเสนอ
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

โคลนสไลด์ไปยังตำแหน่งเฉพาะในงานนำเสนออื่น

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการโคลนสไลด์ที่ตำแหน่งเฉพาะในงานนำเสนออื่นโดยใช้ C#

 1. โหลดงานนำเสนอ PowerPoint ต้นทางโดยใช้คลาส Presentation
 2. โหลดงานนำเสนอ PowerPoint ปลายทางโดยใช้คลาส Presentation
 3. รับข้อมูลอ้างอิงของคอลเลกชันสไลด์จากงานนำเสนอปลายทางไปยังวัตถุ ISlideCollection
 4. โคลนสไลด์ที่ต้องการโดยใช้เมธอด ISlideCollection.InsertClone(Int32, ISlide) โดยระบุดัชนีปลายทางและสไลด์ที่จะโคลนเป็นพารามิเตอร์
 5. บันทึกงานนำเสนอปลายทางโดยใช้เมธอด Presentation.Save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการโคลนสไลด์ลงในงานนำเสนอ PowerPoint อื่น

// โหลดไฟล์งานนำเสนอต้นฉบับ
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // โหลดงานนำเสนอปลายทาง (ที่จะโคลนสไลด์)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // โคลนสไลด์ที่ต้องการจากงานนำเสนอต้นทางไปยังตำแหน่งที่ระบุในงานนำเสนอปลายทาง
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.InsertClone(2, srcPres.Slides[0]);

    // บันทึกงานนำเสนอ
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถใช้ Aspose.Slides for .NET ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยขอ ใบอนุญาตชั่วคราว

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการโคลนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C# บทความนี้กล่าวถึงการโคลนนิ่งสไลด์ภายในงานนำเสนอหรือจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ เอกสารประกอบ เพื่อสำรวจคุณลักษณะอื่นๆ ของ API นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อสงสัยของคุณผ่านทาง ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องการลองใช้ Aposose FREE PowerPoint Splitter ที่ใช้เพื่อแบ่งสไลด์ในงานนำเสนอและบันทึกเป็นไฟล์แยกต่างหาก