ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติใน PowerPoint โดยใช้ Python

MS PowerPoint มีเอฟเฟกต์ 3 มิติเพื่อทำให้งานนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ข้อความ รูปร่าง และรูปภาพ 3 มิติเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของเนื้อหาได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เอฟเฟ็กต์ 3 มิติใน PowerPoint PPT โดยทางโปรแกรมใน Python เราจะพูดถึงวิธีการสร้างเอฟเฟ็กต์ 3 มิติสำหรับข้อความ รูปร่าง และรูปภาพในงานนำเสนอ

Python Library เพื่อใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติใน PowerPoint

Aspose.Slides for Python ผ่าน .NET เป็นไลบรารี Python ที่มีคุณลักษณะหลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างและจัดการงานนำเสนอ PowerPoint เราจะใช้ไลบรารีนี้เพื่อใช้เอฟเฟ็กต์ 3 มิติในงานนำเสนอ PowerPoint PPT/PPTX ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไลบรารีจาก PyPI

> pip install aspose.slides

สร้างข้อความ 3 มิติใน PowerPoint ใน Python

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างส่วนข้อความ 3 มิติใน PowerPoint PPT โดยใช้ Python

 • ขั้นแรก สร้าง PPT ใหม่หรือโหลดที่มีอยู่โดยใช้คลาสการนำเสนอ
 • จากนั้นเพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่โดยใช้เมธอด addautoshape()
 • กำหนดคุณสมบัติของรูปร่าง เช่น ชนิดเติม ข้อความ เป็นต้น
 • รับส่วนอ้างอิงของข้อความภายในรูปร่างเป็นวัตถุ
 • ใช้การจัดรูปแบบกับส่วนข้อความ
 • รับการอ้างอิงของ textframe ภายในรูปร่าง
 • ใช้เอฟเฟกต์ 3D โดยใช้คุณสมบัติใน textframe.textframeformat.threedformat
 • สุดท้าย บันทึกงานนำเสนอโดยใช้เมธอด Presentation.save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างข้อความ 3 มิติใน PowerPoint ใน Python

with slides.Presentation() as pres:
  # เพิ่มรูปร่าง
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  shape.text_frame.text = "3D text"

  # เข้าถึงส่วนข้อความและใช้การจัดรูปแบบ
  portion = shape.text_frame.paragraphs[0].portions[0]
  portion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.PATTERN
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.fore_color.color = drawing.Color.dark_orange
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.back_color.color = drawing.Color.white
  portion.portion_format.fill_format.pattern_format.pattern_style = slides.PatternStyle.LARGE_GRID

  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 128

  # เข้าถึงกรอบข้อความ
  textFrame = shape.text_frame

  # ตั้งค่าเอฟเฟกต์การแปลงอักษรศิลป์ "โค้งขึ้น"
  textFrame.text_frame_format.transform = slides.TextShapeType.ARCH_UP

  # ใช้เอฟเฟกต์ 3D
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.extrusion_height = 3.5
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.depth = 3
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.material = slides.MaterialPresetType.PLASTIC
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.light_type = slides.light_rigPresetType.BALANCED
  textFrame.text_frame_format.three_dformat.light_rig.set_rotation(0, 0, 40)

  textFrame.text_frame_format.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.PERSPECTIVE_CONTRASTING_RIGHT_FACING

  # บันทึกเป็นรูปภาพ (ไม่บังคับ)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-text.png")

  # บันทึกการนำเสนอ
  pres.save("3D-text.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของตัวอย่างโค้ดด้านบน

สร้างข้อความ 3 มิติใน PowerPoint ด้วยภาษาไพธอน

สร้างรูปร่าง 3 มิติใน PowerPoint ใน Python

เช่นเดียวกับข้อความ คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ 3 มิติกับรูปร่างในงานนำเสนอ PowerPoint ได้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างรูปร่าง 3 มิติใน PowerPoint ใน Python

 • ขั้นแรก สร้าง PPT ใหม่โดยใช้คลาสการนำเสนอ
 • จากนั้นเพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่โดยใช้เมธอด addautoshape()
 • ตั้งค่าข้อความของรูปร่างโดยใช้คุณสมบัติ shape.textframe.text
 • ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปร่างโดยใช้คุณสมบัติใน shape.threedformat
 • สุดท้าย บันทึกงานนำเสนอโดยใช้เมธอด Presentation.save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้เอฟเฟ็กต์ 3 มิติกับรูปร่างใน PowerPoint โดยใช้ Python

with slides.Presentation() as pres:
  # เพิ่มรูปร่าง
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 200, 200)
  shape.text_frame.text = "3D"
  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 64

  # ใช้เอฟเฟกต์ 3D
  shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
  shape.three_dformat.camera.set_rotation(20, 30, 40)
  shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
  shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  shape.three_dformat.material = slides.MaterialPresetType.FLAT 
  shape.three_dformat.extrusion_height = 100
  shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.blue

  # บันทึกเป็นรูปภาพ (ไม่บังคับ)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-shape.png")

  # บันทึกการนำเสนอ
  pres.save("3D-shape.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

ต่อไปนี้คือรูปร่าง 3 มิติที่เราได้รับหลังจากรันโค้ดนี้

สร้างรูปร่าง 3 มิติใน PowerPoint ใน Python

สร้างการไล่ระดับสีสำหรับรูปร่าง 3 มิติ

คุณยังสามารถใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีกับรูปร่างโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 • ขั้นแรก สร้าง PPT ใหม่โดยใช้คลาสการนำเสนอ
 • จากนั้นเพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่โดยใช้เมธอด addautoshape()
 • ตั้งค่าข้อความของรูปร่างโดยใช้คุณสมบัติ shape.textframe.text
 • ตั้งค่า shape.fillformat.filltype เป็น FillType.GRADIENT และตั้งค่าสีไล่ระดับสี
 • ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปร่างโดยใช้คุณสมบัติใน shape.threedformat
 • สุดท้าย บันทึกงานนำเสนอโดยใช้เมธอด Presentation.save(String, SaveFormat)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้เอฟเฟกต์การไล่ระดับสีกับรูปร่างใน PowerPoint

with slides.Presentation() as pres:
  # เพิ่มรูปร่าง
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)
  shape.text_frame.text = "3D"
  shape.text_frame.paragraphs[0].paragraph_format.default_portion_format.font_height = 64

  # กำหนดประเภทการเติมเป็นการไล่ระดับสี
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.GRADIENT
  shape.fill_format.gradient_format.gradient_stops.add(0, drawing.Color.blue)
  shape.fill_format.gradient_format.gradient_stops.add(100, drawing.Color.orange)

  # ใช้เอฟเฟกต์ 3D
  shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
  shape.three_dformat.camera.set_rotation(10, 20, 30)
  shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
  shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
  shape.three_dformat.extrusion_height = 150
  shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.dark_orange

  # บันทึกเป็นรูปภาพ (ไม่บังคับ)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("3D-shape-gradient.png")

  # บันทึกการนำเสนอ
  pres.save("3D-shape-gradient.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

ต่อไปนี้คือรูปร่าง 3 มิติหลังจากใช้เอฟเฟกต์การไล่ระดับสี

สร้าง Gradient สำหรับรูปร่าง 3 มิติใน PPT

ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปภาพใน PowerPoint ใน Python

คุณยังสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ 3 มิติกับรูปภาพในงานนำเสนอ PowerPoint ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการดำเนินการนี้ใน Python

 • สร้าง PPT ใหม่โดยใช้คลาสการนำเสนอ
 • จากนั้นเพิ่มรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่โดยใช้เมธอด addautoshape()
 • ตั้งค่า shape.fillformat.filltype เป็น FillType.PICTURE และเพิ่มรูปภาพ
 • ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปร่างโดยใช้คุณสมบัติใน shape.threedformat
 • บันทึกงานนำเสนอโดยใช้วิธีการ Presentation.save(String, SaveFormat)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปภาพใน PPT โดยใช้ Python

with slides.Presentation() as pres:
  # เพิ่มรูปร่าง
  shape = pres.slides[0].shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, 200, 150, 250, 250)

  # กำหนดประเภทการเติมดังภาพ
  shape.fill_format.fill_type = slides.FillType.PICTURE

  # โหลดภาพจากไฟล์
  with open("tiger.bmp", "rb") as fs : 
    data = fs.read()

    # ภาพชุด
    shape.fill_format.picture_fill_format.picture.image = pres.images.add_image(data)
    shape.fill_format.picture_fill_format.picture_fill_mode = slides.PictureFillMode.STRETCH

    # ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับภาพ
    shape.three_dformat.camera.camera_type = slides.CameraPresetType.ORTHOGRAPHIC_FRONT
    shape.three_dformat.camera.set_rotation(10, 20, 30)
    shape.three_dformat.light_rig.light_type = slides.LightRigPresetType.FLAT
    shape.three_dformat.light_rig.direction = slides.LightingDirection.TOP
    shape.three_dformat.extrusion_height = 150
    shape.three_dformat.extrusion_color.color = drawing.Color.dark_orange

  # บันทึกเป็นรูปภาพ (ไม่บังคับ)
  pres.slides[0].get_thumbnail(2, 2).save("image_3d.png")

  # บันทึกการนำเสนอ
  pres.save("3D-image.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

ต่อไปนี้เป็นภาพผลลัพธ์ที่เราได้รับหลังจากใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติ

ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปภาพใน PowerPoint ใน Python

รับใบอนุญาตฟรี

คุณสามารถรับ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี เพื่อใช้ Aspose.Slides for Python ผ่าน .NET โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Python เราได้กล่าวถึงวิธีการสร้างข้อความหรือรูปร่าง 3 มิติและใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติกับรูปภาพในงานนำเสนอ PPT หรือ PPTX ในกรณีที่คุณต้องการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aspose.Slides for Python ผ่าน .NET คุณสามารถไปที่ เอกสารประกอบ นอกจากนี้ คุณสามารถโพสต์คำถามของคุณไปที่ ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย