Thai

เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใน PowerPoint ใน C #

ลายเซ็นดิจิทัลคือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสซึ่งใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารดิจิทัล เมื่อคุณลงนามในเอกสารแบบดิจิทัล ลายเซ็นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเอกสารมาจากคุณและเอกสารนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณลงนาม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใน PowerPoint ใน C#
กันยายน 12, 2022 · 2 min · เซริกี้ เอ็มมานูเอล