Thai

เพิ่มการเปลี่ยนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C#

การเปลี่ยนสไลด์เป็นเอฟเฟ็กต์ภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอ PowerPoint นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าเสียงการเปลี่ยน ความเร็ว ระยะเวลา และเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ ตามที่คุณเลือก ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มการเปลี่ยนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#
สิงหาคม 6, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ