Thai

แปลง HTML เป็น PDF ใน Android โดยทางโปรแกรม

ในหลายกรณี คุณอาจต้องแปลงหน้า HTML เป็นรูปแบบ PDF ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการสร้าง PDF จากเนื้อหาของตัวแก้ไข WYSIWYG HTML สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลง HTML เป็น PDF ในแอป Android โดยทางโปรแกรม นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติมในการปรับแต่งการแปลง HTML เป็น PDF
เมษายน 27, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ