Thai

ใช้แอนิเมชั่นกับข้อความใน PowerPoint โดยใช้ Java

ข้อความเคลื่อนไหวใช้เพื่อทำให้งานนำเสนอ PowerPoint น่าสนใจยิ่งขึ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง ภาพเคลื่อนไหวหลายประเภทใช้กับข้อความและรูปร่างตามบริบทของงานนำเสนอ ดังนั้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาพเคลื่อนไหวกับข้อความใน PowerPoint โดยใช้ Java
กันยายน 13, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ