Thai

สร้างแผนที่ความคิดออนไลน์

แผนที่ความคิดคือไดอะแกรมที่เชื่อมโยงความคิดและความคิดต่างๆ เข้ากับหัวข้อหรือธีมหลัก แผนที่ความคิดมักใช้เพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ และจัดระเบียบข้อมูล โปรแกรมสร้าง Mind Map Online เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดโครงสร้างความคิดเมื่อเทียบกับวิธีการใช้กระดาษและปากกาแบบดั้งเดิม
พฤษภาคม 5, 2023 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา