Thai

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java

Post Office Protocol (POP3) เป็นโปรโตคอลอีเมลที่ใช้ในการดึงอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์การส่งจดหมาย ในขณะที่ใช้ไคลเอนต์อีเมลและทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน Java
พฤษภาคม 13, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ