Thai

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ใน Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เป็นโปรโตคอลที่รู้จักกันดีและใช้กันทั่วไปสำหรับการส่งข้อความอีเมลจากแอปพลิเคชันไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในขณะที่ใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของอีเมล คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP จากภายในแอปพลิเคชัน Python ของคุณ สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP โดยทางโปรแกรมใน Python นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีส่งอีเมลหลังจากทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
เมษายน 25, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ