Thai

แปลง Word DOC DOCX เป็น Markdown ใน C#

ทุกวันนี้ บทความ บล็อก และเอกสารจำนวนมากถูกเขียนในรูปแบบ Markdown อย่างไรก็ตาม ไวยากรณ์ของ Markdown มักจะยากต่อการจดจำและเขียนสำหรับเอกสารขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณสามารถเขียนเนื้อหาใน MS Word แล้วแปลงเอกสาร DOCX หรือ DOC เป็น Markdown หากต้องการแปลง Word เป็น Markdown โดยอัตโนมัติ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ Word DOC DOCX เป็น Markdown ใน C# .NET
กรกฎาคม 20, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ