Thai

แปลง DWG เป็น EMF หรือ WMF ใน C#

ในบางกรณี คุณอาจต้องสร้างอิมเมจ WMF หรือ EMF เพื่อแสดงเนื้อหาไฟล์ในรูปภาพ ตามกรณีการใช้งานดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ DWG เป็นอิมเมจ EMF หรือ WMF โดยทางโปรแกรมใน C#
กุมภาพันธ์ 17, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา

แปลง DWG เป็น EMF หรือ WMF ใน Java

ไฟล์ DWG มีข้อมูลภาพเวกเตอร์และข้อมูลเมตาที่เขียนด้วยรหัสไบนารีและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการแปลง DWG เป็นรูปแบบรูปภาพ เมื่อพิจารณาถึงข้อกำหนดดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ DWG เป็นอิมเมจ EMF หรือ WMF โดยทางโปรแกรมใน Java
มกราคม 17, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา